A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hermonbergen N.T.


Voettocht van Jezus

Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze alleen waren. Voor hun ogen veranderde Hij van gedaante, zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht.(Matt.17:1,2)

Vanuit het meer van Galilea kun je zelfs de Hermon zien. Deze foto is genomen in 1890!

Het was in Betsaïda dat de Farizeeën en de Sadduceeën naar Jezus toekwamen op Hem op de proef te stellen. Dat lezen we in Matt. 16 : 1.Jezus trekt daarna naar het noorden in de richting van Caesarea Filippi.

Van Betsaïda aan het meer van Galilea voert een weg langs de Jordaan recht omhoog naar het Hermongebergte.Het is een prachtige wandelroute.De weg klimt langzaam omhoog.

 

Zo nu en dan heeft men - als men achterom kijkt -  een schitterend uitzicht over het meer van Galilea. Na enkele uren lopen komt  men op een kruispunt waar  deze weg naar het noorden de oude  zeeweg snijdt, die van Galilea naar Damascus loopt.Als je nog verder wandelt langs de Jordaan, kom je in een schitterend landschap, dat rijk is aan bloemen en bijzondere planten.

 

Telkens kom je hier  de eeuwenoude ceders tegen

Het landschap wordt  rotsachtiger en de bergen hoger! Temidden van wijngaarden en talrijke moerbeibomen klimt de weg omhoog. Steeds hoger en hoger.

En dan inééns - bij een kromming van de weg - ziet men vlak voor zich de besneeuwde toppen van de Hermon.

En dan inééns, ziet men vlak voor zich, de besneeuwde toppen  van de Hermonbergen. Het plaatsje op de voorgrond is Caesarea Filippi

Het is in déze omgeving waar Jezus   Petrus, Jakobus en zijn broer Johannes meeneemt en waar  ze oog- en oorgetuigen getuigen zijn van een wonderlijke gebeurtenis: de zogenoemde verheerlijking op de berg.Zij zijn de drie intiemste discipelen van Jezus.

Een van de  besneeeuwde toppen van de Hermoniem, de Hebreeuwse naam voor de Hermonsbergen. Voor de moderne toerist is het een schitterende omgeving om te skieën

De heuvels lopen hier vrij steil af naar het Jordaandal. Die steilten veroorzaken stroomversnellingen en watervallen in de bronbeken. Die zwellen in het voorjaar-  wanneer de sneeuw op de bergen gaat smelten -  aan tot machtige bruisende stromen.Naar dit gebied en in deze situatie verplaatst ons de dichter van Psalm 42.Jezus is hier ook ruim een week geweest met zijn leerlingen. Hier voelde hij zich veilig. Hier waren geen Farizeeën die hem belaagden. Hier was Filippus de baas (tetrarch) en in tegenstelling tot zijn vader Herodes en zijn halfbroers Archelaus en Herodes Antipas was hij een goed regent. Er waren over hem geen klachten.

Topervaringen van Jezus

De week in Caesarea Filippi was voor onze Heiland een geweldige week. Een week met twee topervaringen.In tweeërlei opzicht. Hier beleed Petrus zijn geloof in Jezus (zie Casearea Filippi) en hier vond op een hoge berg de "gedaantewisseling" plaats die men traditioneeel  ten onrechte op de heuvel Tabor localiseerde.

De Tabor was géén hoge berg en bovendien was ze ook in Jezus’ tijd bewoond.Ze was met haar stolpende pracht wel een symbool van de schone schepping. In Ps 89:13 wordt ze wel in één adem genoemd me de Hermon: Tabor en Hermon bejubelen uw naam .Nu wordt algemeen aangenomen dat de berg der verheerlijking  één van de lagere toppen van de Hermon is geweest en niet de berg Tabor

Boven de de berg Tabor bevindt zich de kerk van de Transfiguratie met deze afbeelding van wat er plaats vond in het Hermongebergte in het uiterste noorden.

Lukas  vermeldt dat de grote metamorfose van Jezus plaats vond tijdens zijn gebed.(Lukas 9:29).

In zijn gebed is Jezus zo dicht bij God gekomen, dat zijn gelaat de glans van God weerkaatste. Hier wordt voor de ogen van de drie leerlingen zijn  Hoge Komaf duidelijk.

Hier laat God zien wie Jezus werkelijk is.Hij  blijkt hier veel méér te zijn dan een eenvoudige  bouwvakker man uit Nazare

 Gedaanteverwisseling

De  goddelijke glans en heerlijkheid (doxa in het Grieks) van Jezus wordt niet langer bedekt door het nederige omhulsel van zijn lichamelijke verschijning.

Doxa is Gods aanzien, zijn schitterende majesteit..

En dan is er ook nog die stem: Deze is mijn geliefde zoon, hoort Hem.De leerlingen krijgen de schrik van hun leven. Jezus raakt hen aan en zegt; Jullie moeten niet bang zijn.

Dit is een enorme bemoediging geweest voor Jezus bij de ingang van zijn grote lijden.

Maar ook voor zijn drie intieme leerlingen. Wat zij gezien en gehoord hebben was zó overweldigend, dat ze dit nooit meer vergeten hebben. Johannes schrijft er over: “Wij hebben zijn heerlijkheid (doxa) aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene van de Vader. (Joh.1 :14).

Ook Petrus heeft deze grootse verschijning nooit vergeten.Uitvoerig schrijft hij daarover:
Wij zijn ooggetuigen geweest van Zijn majesteit. Want Hij heeft van God de vader eer en heerlijkheid ontvangen, toen wij zul een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot Hem kwam: Deze is mijn zoon, mijn geliefde, in wien Ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben ook wij uit de hemel horen komen, toen wij met Hem op de heilige berg waren (2 Petr.1: 17 en 18) NBG

Exodus van Jezus

Tenslotte nog één opmerking.

De drie leerlingen zien ook dat twee mannen met Jezus een gesprek voeren. Het zijn Mozes en Elia, de vertegenwoordigers van het Oude Testament.

Voor de drie leerlingen is dit een duidelijke bevestiging dat Jezus de Zoon van God is, de Messias.

De wolk heeft hier geen verduisterende, maar overdekkende werking.

God zelf is omhuld aanwezig.

Uit enkele brokstukken van dit gesprek bemerken zij dat zij met Jezus praten over “de uitgang (exodus staat er!) die Jezus zou volbrengen in Jeruzalem. (Luk.9:31).

Ik vind het jammer dat de NBV het Griekse woord exodus heeft vertaald met levenseinde.

Daardoor is iets van het oorspronkelijke coloriet verloren gegaan. Een van die twee mannen is Mozes., Mozes had zelf een  exodus gekend. Een exodus uit Egypte naar het beloofde land.

Zo spraken die beide mannen van vroeger eeuwen over de exodus van Jezus, over zijn dood en hemelvaart. De belijdenis van Petrus èn deze gebeurtenis (een week later)zijn enorme bemoedigingen voor Jezus geweest op zijn lijdensweg