A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hebron Graftombe aartsvaders


 

 Graftobe aartsvaders

Het graf van de aartsvaders domineert Hebron. Het gebouw dat je nu  ziet is gebouwd door Herodes de Grote.  De kantelen op het dak zijn van de kruisvaarders, maar het gebouw is vandaag een moskee. De meeste bewoners zijn Arabieren.

"Toen gaf Jakob zijn zonen de volgende opdracht:Áls ik straks met mijn voorouders verenigd word, begraaf me dan bij hen in de grot op het land van de Hethiet Efron, in de grot op de akker van Machpela, dicht bij Mamre, in Kanaän.(Gen. 49:29)

Het interieur van de spelonk van Machlpela in Hebron

 

 

Dit is de ingang van de spelonk van Machpela

Ongeveer 16 km ten zuiden van Betlehem ligt Hebron. Zowel Joden als moslims vereren Abraham. Hebron met het graf van Abraham is  voor beide  religieuze groepen een heilige plaats. Maar ook de plek van botsingen tussen Joden en moslims. Het feit dat op een deel van de plek waar Abraham ligt begraven,  nu een moskee staat heeft bijgedragen aan dit conflict. Vroeger stond er een synagoge!

Hier kocht Abraham de grot  van Machpela van Efron de Hettiet.  Hier begroef hij Sara (Gen.  23:17-19). 

Bij de eikenbossen van Mamre, in het land  Kanaän. Hier liggen alle drie aartsvaders en hun vrouwen begraven. Abraham en Sara, Jacob en Lea  Rachel is begraven in Betlehem  Zij  was de moeder van Jozef en Benjamin

 

Davids troon

Achthonderd jaar na Abraham werd David tot koning van Israël gekroond in Hebron. Slechts enkele jaren heeft hij hier geregeerd. Nadat David in 1000 voor Chr. Jeruzalem op de Jebusieten had veroverd, maakte hij haar tot zijn hoofdstad. Toen werd  Jeruzalem op de berg Sion de stad van David!

Machpela

Even buiten Hebron bevindt zich de grot van Machpela.  Niemand wordt er toegelaten. Door een smalle spleet mag men de spelonk aanraken.  Kinderloze vrouwen werpen briefjes naar  binnen om Sara om een kinderzegen te vragen.

In Hebron was het ook dat Absalom in opstand kwam tegen zijn vader David (2 Sam. 15)

Hebron  is een zeer oude stad!!

Bij de verkenning van Kanaän trokken  de verspieders door de Negev en kwamen in de buurt van Hebron (Num. 13:22), vlak bij het Eskoldal waar ze een rank met één tros druiven afsneden als teken van de vruchtbaarheid van die regio.

 

 Net zo oud als Soan

Wat me nu frappeert is dat in genoemde tekst in Numeri gezegd wordt dat Hebron zeven jaar eerder gebouwd is dan Soan in Egypte.

Soan is volgens egyptologen een andere naam voor Raämses, wiens kolossale beeld men onlangs heeft gevonden in de Nijldelta.

In psalm 78 wordt Soan twee keer genoemd (vers 12 b.v.)Soan is de naam van een farao en ook de naam van een stad.

En wanneer Hebron zeven jaar eerder gebouwd is dan dit Egyptische Soan, dan moet dat geweest zijn in 1697 vóór Chr., want blijkens de tijdrekeningen der Egyptische dynastie werd Soan gebouwd in 1690 vóór Chr!!