A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Heilige plaatsen


Mozes, Mozes”, waarschuwde de HEER “Kom niet dichterbij en trek je sandalen uit want de grond waarop je staat is heilig”(Ex:3:5)

Heilige plaatsen zijn geen pelgrimsplaatsen, die  je  als toerist  kunt bezoeken onder leiding van een deskundige gids.

Luchtfoto van de Sinai

Heilige plaatsen zijn plaatsen waar de zondige mens God mag ontmoeten.

Domenico Fetti(1589-1623)

Doe je sandalen  van je  voeten…..De doornstruik werd door de vuurvlam niet verteerd.

Wat  is er een grote afstand  tussen de Heilige God en de onheilige mens!

God is de Gans-Andere, Het volk,  de mensen en wij: wij zijn onheilig, zondig en schuldig. Bijbelse plaatsen in aardrijkskundige zin zijn  daarom nog geen heilige plaatsen in religieuze in.Heilige plaatsen zijn plaatsen waar de hoogheilige en majesteitelijke  God de mens gaat ontmoeten.

Die heiligheid wordt in Exodus 3 voorgesteld als een vuurvlam in een doornstruik, een doornstruik die door de vuurvlam niet verteerd wordt.

De doornstruik (braambos)is beeld van Israël.Hier bij de doornstruik(Ex. 3) vindt de ontmoeting plaats tussen de toekomstige bevrijder van het volk Israël met de God van de beloften.

 Heilige plaats bij uitstek!Zo verstaan waren ook de tabernakel, de tent der ontmoeting en de tempel in Jeruzalem heilige plaatsen, die met ontzag en eerbied betreden moesten worden.Op deze site heb ik verschillende van deze heilige plaatsen ter sprake gebracht.Bijvoorbeeld Betel, Pniël en andere plaatsen van ontmoeting tussen God en mens.

Nieuwe Testament

Ook in het Nieuwe Testament zijn er  vele heilige plaatsen..

Het zijn plaatsen die je niet met een stok op de kaart kunt aanwijzen.

Toch waren zij van beslissende betekenis  voor de uitbreiding van het evangelie.Het zijn de bijbelse plaatsen waar God de HEER  zich geopenbaard heeft aan mensen  of waar de verrezen Heer aan  zijn volgelingen en apostelen  is verschenen. Dit zijn heilige plaatsen.Deze verschijningen zijn nodig geweest voor het werk der apostelen.

    

De Opgestane verschijnt aan Saul en hij wordt verblind en van het paard geworpen.Deze gebeurtenis is de basis van zijn verkondiging. Door zijn bekering wordt Saul Paulus (Caravaggio (1573 -1610)

Saul op weg naar Damascus

Ook aan Paulus is Jezus verschillende malen verschenen.

 Ook die verschijningen vonden plaats op heilige plaatsen.

De apostel heeft zijn evangelie niet uit zijn duim gezogen. Hij heeft het ook niet van horen zeggen. Nee, hij heeft het uit eerste hand.

De eerste en belangrijkste verschijning vond plaats toen hij op weg was naar Damascus om volgelingen van Jezus te arresteren.Toen werd hij plotseling omstraald door een verblindend licht en hoorde hij de stem van Jezus:”Saul, Saul, waarom vervolg je mij? (Hand. 9:4).

Net zoals Mozes bij de brandende doornstruik wordt Saul hier met zijn eigen naam persoonlijk aangesproken door God de HEER. 

 Naast het “Mozes, Mozes” staat het “Saul, Saul” Paulus stelt tegenover de gelovigen in Korinte  de verschijningen van Jezus als de Verrezene aan de  discipelen  op één lijn  met de verschijning van Jezus aan hem toen hij op weg was naar Damascus.”Ik zou geen apostel zijn? Maar heb ik dan niet Jezus, onze Heer, gezien (1 Kor.9:1)

Heel boeiend vind ik in dit verband 2 Kor. 4:8 “De God die heeft gezegd: ‘Uit de duisternis zal licht schijnen’ heeft in ons hart het licht doen schijnen om ons te verlichten met de kennis van zijn luister, die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus”. Paulus ziet hier terug op de gebeurtenis op de weg naar Damascus.

Daar heeft Paulus de heerlijkheid Gods gezien, toen hij Jezus als Levende zag. De verleden tijd van het werkwoord (heeft doen schijnen) wijst op een gebeurtenis in het verleden.

Dit is trouwens niet de enige keer dat Paulus Jezus heeft gezien.

In Caesarea heeft hij verteld hoe de Heer eens aan hem verscheen  en tegen hem zei:Ga, want ik wil je naar de heidenen sturen, ver van hier (Hand.22:21)

In Korinte verscheen Jezus in een visioen aan Paulus.

Hij zei tot hem:Wees niet bang en blijf spreken en zwijg niet. Ik sta je bij(Hand. 18: 9). Hij vertelt aan de Korintiërs een zeer uitzonderlijke openbaring., toen hij – bij wijze van spreken - werd weggevoerd tot in het paradijs en onuitsprekelijke  dingen heeft gehoord.Hij zal toen ook helemaal van de kaart geweest zijn toen hij de heerlijkheid van de Verrezene zag(2 Kor. 12:4).Die bijzondere verschijning van de Heer was voldoende om zijn lot te aanvaarden.”Mijn genade is u genoeg”

   

Ook aan Johannes

Een heilige plaats is ook de plek waar Jezus Christus als de Levende  aan de apostel Johannes verscheen op Patmos.

Openbaring

Het laatste bijbelboek is immers niet de openbaring van Johannes, maar de openbaring  van Jezus Christus aan Johannes. Johannes schreef het boek, maar Christus is de echte Auteur.Het is het Woord van de levende  Heer en de stem van de levende Heer. Ik ben de alfa en de omega.Ik  ben het die is, die was en die komt (Openb