A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hemel/Hemelburgers


Wij zijn hemelburgers. Dat betekent: we hebben  

1.   Hemels burgerrecht

2.   Hemelse burgerplicht

3.   Hemelse burgerverwachting 

Paulus zit in de gevangenis te Rome. Vanuit die gevangenis schrijft hij bij een flikkerend olielampje een brief aan de gemeente te Filippi.

Filippi was een havenstad in het noordoosten van Griekenland.

Het was ook een Romeinse kolonie.

Filippi Romeinse kolonie 

 

 

 

Opgegraven stad Filippi. De Romeinse burvgers zeiden wij zijn burgers van het Romeinse rijk.Maar Paulus en Lydia zeiden; en wij zijn burgers van een rijk in de hemelen. Daar is ons domicilie.

 

 

Deze plek wees men ons aan als de doopplaats van Lydia. Voor de rituele reiniging hadden de joden altijd water nodig.Vandaar een gebedsplaats bij de rivier.

Heel veel Romeinse veteranen waren in Filippi gaan wonen toen zij gepensioneerd werden.

Dat was al begonnen na de veldslag bij Filippi, toen Octavianus, (de latere keizer Augustus) Marcus Antonius overwon en hij zijn soldaten een stuk grond toewees bij Filippi. En toen Augustus eenmaal aan de macht was gekomen, kregen alle inwoners van Filippi dezelfde rechten als de burgers van Rome.

Ze kregen allerlei privileges.

Ze hoefden bijvoorbeeld geen belasting te betalen. Ze kregen ook allerlei economische voorrechten. 

De inwoners van Filippi waren er erg trots op dat zij burgers waren van het Romeinse Rijk.

Anderen: barbaren

Jullie zijn eigenlijk barbaren, maar wij zijn burgers van het Romeinse rijk.Paulus schrijft: jullie kunnen daar wel hoog van opgeven,

maar wij zijn burgers van een rijk in de hemelen.De Romeinen zeiden: ons domicilie, ons thuis is in Rome.

 Dáár horen we thuis. Dáár is ons vaderland. Daar staan we ingeschreven.

1) Hemels burgerrecht

De apostel schrijft:Ons domicilie als christenen is in de hemel.

Dáár is ons vaderland We leven wel op aarde, maar staatsrechtelijk hebben we het burgerschap Gods. Wij zijn hemelse kolonisten.

Onze namen staan ingeschreven in de hemelse burgerstand.

Door de hemelvaart van Jezus  de opgestane Paasvorst hebben we hemels burgerrecht gekregen.Geen asielrecht voor enkele jaren.

Geen tijdelijke verblijfsvergunning zoals sommige asielzoekers die hier krijgen.

Paspoort

Door Christus levenswerk hebben we het paspoort en het visum gekregen om voor altijd burgers te mogen zijn in het Rijk der hemelen.

Dat is allereerst een grote troost. Vooral als je in de gevangenis zit, zoals Paulus.

 Als je het erg moeilijk hebt. Als je ziek bent, of eenzaam of er ongelukkig.

Dan kun je je afvragen Is dit het nou, wat ik van het leven verwachtte ?Nee, dat is het niet.

 Het mooiste, het beste, en het rijkste komt nog. Want wij zijn burgers van een Rijk in de hemelen.

Je zegt misschien Daar zie ik geen millimeter van. Wij zweren vandaag bij alles wat gewogen en gemeten kan worden, bewezen en berekend kan worden. Wáár is wat  je ziet, en wat je je kunt voorstellen.

Wij  mensen geloven niet meer in een wereld boven, deze wereld, achter deze wereld,of na deze wereld.We zijn in onze verwachtingen binnenwerelds geworden.

De zin en het doel van ons bestaan moeten we hier en nu zoeken.We willen hier en nu genieten.

 Amusementswaarde

Alles moet amusementswaarde hebben, zelfs de religie. Zinvol is alles waar we plezier aan beleven. Want straks komt er einde aan ons leven.

Als spirituele nomaden zoeken we de zin van ons bestaan langs de kramen van het geluk, hier op aardeOnze gelukshorizon is beperkt.

Binnen de kim van déze aarde.Het Evangelie gaat hier vierkant tegen in Wij zijn burgers van een rijk in de hemelen.We hebben de beste levensverzekering die er is, gesloten.

De premie is al betaald.We zijn erfgenamen van het Godsrijk.

 Aandeelhouders van het Eeuwigheidsleven..

God heeft iets heel moois voor ons in petto.Want door het geloof zijn wij burgers van het Godsrijk.

Dat is geen koele en zakelijke  constatering, een terloopse opmerking.Nee.Paulus roept het uit met groot enthousiasme.

Wij zijn burgers van een rijk in de hemelen.

Het klinkt zo uitbundig. De blijdschap straalt van zijn woorden uit. Je merkt het ook in heel deze brief aan de Filippenzen, dat Paulus intens blij is. Als een watermerk straalt de blijdschap door elke bladzij van deze brief heen.

Blijdschap

De brief aan de Filipenzen is de brief van de blijdschap. Je moet er eens op letten hoe vaak dit woord blijdschap genoemd wordtVerblijdt u in de Here te alle tijde.

Wij zijn burgers van een rijk in de hemelen. Dat is de diepste bron van onze blijdschap.Die blijdschap is niet afhankelijk van de omstandigheden. Als je goeie baan hebt, goed gezond bent, een lieve vrouw en een leuk stel kinderen. Dan is het vanzelfsprekend om blij te zijn

Als Paulus deze brief aan de gemeente te Filippi schrijft, schijnt hij helemaal geen reden te hebben om zo blij en enthousiast te zijn.

Hij zit in de gevangenis. Hij weet.

Mijn domicilie is bij God. Daar hoor ik thuisWe hebben niet alleen hemelse burgerrechten, ook burgerplichten.

2) Hemelse burgerplicht

Juist omdat ons domicilie in hemel is waar Christus is, zullen we hier op aarde een leesbare brief  van Christus moeten zijn.

Het doel moet niet zijn zo gauw mogelijk vanuit deze aarde de hemel binnen te glippen, maar hier al beginnen een hemel op aarde te brengenMet tranen in de ogen denkt de apostel aan al die mensen die maar raak leven.

 Mensen die alleen maar leven voor het plezier.Voor wijntje en Trijntje.

Om naar zich toe te halen en niet om te geven of beschikbaar t3e zijn voor anderen. Voor het  genot, voor seks en drank, maar ook voor eer en macht  Populair te zijn. Naam te maken.

Ze leven als vijand en van het kruis van Christus. Hun god is de buik, hun eer stellen ze in hun schande. Ze zijn aardsgezind.

Wereldgelijkvormig.

 

Hemelburgers zijn  eigenlijk op aarde vreemdelingen.

 Eigenlijk horen we hier op deze geschonden aarde niet thuis.Als we thuis horen in die totaal andere wereld, waar de volmaakte liefde en barmhartigheid van God de grondwet van is, dan moet dit ook zichtbaar worden in onze manier van doen, in onze levenswandel.

Weest allemaal mijn navolgers, schrijft de apostel in  vers 17 en let op hen die ook zo wandelen.

Vele christenen passen zich aan aan de levensstijl van  de meerderheid. Wat iedereen doet, doen zij ook Er zijn vele egotrippers en levensgenieters die alleen maar voor zichzelf leven.

Alles draait bij de meeste mensen om wat ze hier op aarde kunnen genieten. Alles draait om de drie g’s geld en genot en goederen.Maar zegt Paulus Wij zijn anders. Wij zijn burgers van een rijk in de hemelen.

Handlangers van zijn barmhartigheid, doorgeefluiken van zijn liefde, ambassadeurs van zijn ontferming

3  Hoge verwachtingen.  

Dat is dan het derde aspect. Wij zijn burgers van een Rijk in de hemelen, waaruit wij ook onze H.J. Christus als Redder verwachten verwachten.. Ja, wat verwachten wij eigenlijk ?

Als je  jong bent ben je vol verwachting naar de toekomst. Als je vrijgezel bent , verwacht je nog eens de ideale partner te ontmoeten. Leuke knul of charmante meid.

 Als je getrouwd bent kijk je vol verwachting uit naar nieuwe leven, wat fijn als je in blijde verwachting bent.. In Midden Oosten kijk je vol verwachting uit naar vrede.

 Als je oud bent geworden; denk je we hebben het gehad..

Dat was het dan, blijft achter met een kist vol frustraties en teleurstellingen. .Petrus schrijft: wij verwachten naar zijn belofte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. 

Maar in dit tekstgedeelteverwacht Paulus niet iets, maar Iemand. Wij  als hemelburgers kijken vol verwachting uit naar de come back ,onze Redder. Jezus Christus.

Wij als kerk zijn als het ware in ondertrouw. Wij zijn de bruid van Christus. We hebben het ja-woord al gegeven,

We zien uit naar de komst van de hemelse bruidegom. Wij zijn een adventsgemeente.

Vroegere christenen leefden heel sterk uit deze verwachting.

Vaak vervolgd en verdrukt, maar als zijn elkaar op de markt  en in de boetieks tegenkwamen op straat staken ze hand op Maranatha.

 De Heer komt!

 

 Net als in Beieren Grusgott !Paulus gebruikt hier de volle namen. Wij verwachten de Heer Jezus Christus. Huidige trend is algemeen religieuze termen te gebruiken. We leven immers in een multoreligieuze samenleving. Niet te concreet worden.

Wij geloven in de mens, in de toekomst in de naaste. Dat geloof delen we met alle mensen, ook met humanisten en moslims. Paulus is heel concreet.

Wij verwachten onze Heer J.Christus.

Hij is de HEER Hij heeft het voor het zeggen .Juist omdat Hij de Heer is, heeft Hij het voor het zeggen . Zal hij onze armzalige lichamen veranderen in de gedaante van zijn verheerlijkt lichaam  

We Kunnen invullen; onze zieke lichaam, ons  invalide lichaam,ons geschonden lichaam.

Ik denk ook aan de vele lichamen van hen die begraven, gecremeerd,verdronken of verbrand zijn..Die lichamen zullen de vorm,  de gestalte de gedaante krijgen van zijn verheerlijkt  lichaamPrecies anders om dan bij Gods Zoon.

Hij had de gestalte van God en heeft de gedaante van een armzalig lichaam aangenomen. Dat van Joshua timmerman uit Nazaret Hij zal ons armzalige lichaam de gedaante geven van zijn verheerlijkt lichaam.Hoe kan dat nou ?

 Paulus zegt:Hij kan dit omdat Hij de Kurios is, de verrezen Heer en Hij doet dit met de kracht waarmee hij alle dingen aan zich zal onderwerpen.Voor Jezus is het lichaam zo belangrijk dat hij wil dat we allemaal zo’n lichaam krijgen als Hij.

Een gezond, vitaal levenskrachtig lichaam. We zullen er net zo uitzien als Jezus na zijn verrijzenis.We zullen in alle opzichten lijken op Jezus.

We zullen een verhéérlijkt lichaam krijgen.Die verwachting past helemaal niet in ons cultuurpatroon.

Ongedekte valuta?

Het Evangelie is ongedekte  valuta geworden en een verhoogde Heer valt buiten de lichtkegel van onze aandacht. We hijgen mee met de waan van de tijd en hollen overal amechtig achteraan, wat sensatie geeft!We geloven alleen wat voorstelbaar, berekenbaar en zichtbaar is.God kun je niet zien  en daarom bestaat Hij niet en Jezus is dood.

 De moderne mens gelooft niet meer in een God die tussenbeide zal komen. Een God die ooit nog eens zal ingrijpen.

 Er bestaat geen interventie van Boven af. Deze wereld is een gesloten wereld en dood is het eindstation waar alle mensen moeten uitstappen.De Bijbel zegt: het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare, dát is eeuwig.

De christelijke eindtijdverwachting is voor velen als een  dure bonbondoos die als reclame in de etalage staat. Wel heel mooi, maar er zit niets in. Hij is leeg!Onze toekomstverwachting  gaat daarom tegen de schijn der dingen in. Ze is niet af te leiden uit de moderne wetenschap.Ze is niet het eindresultaat van veel ingewikkelde berekeningen. Ze is slechts in het geloof te be-amen.

Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij  in het geloof onze Here Jezus als Redder, Verlosser verwachten.

 

O God, wij bouwen als ontheemden wij wonen en wij blijven vreemden bestemd voor hoger burgerrecht.Wil ons o Koning der getijden een woning in de stad bereiden waar gij het fundament van legt.