A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Herodes (B) de Grote


Herodes de Grote

(zie ook Judea Post, 4 v.Christus)

Het Herodium waar het graf van Herodes de Grote op 8 mei 2007 is gevonden.

Herodium De grafburcht van Herodes de Grote

 

 

Herodespoort te Jeruzalem is de toegang tot de Arabische wijk. Een van de poorten van Jeruzalem aan de noordzijde draagt nog steeds de naam Herodespoort, dicht bij de Damascuspoort.

De naam Herodespoort stamt uit de Middeleeuwen, toen christelijke pelgrims meenden dat hier vlak bij het huis van Herodes Antipas  was waar hij verbleef toen Pilatus Jezus  tot hem zond. (Lucas 23:8).Herodes hield van pracht en praal. Jezus niet.

Twaalf kilometer ten zuiden van Jeruzalem bouwde Herodes een schitterende paleisburcht, waarheen hij in tijd van Joodse relletjes heen kon vluchten.

 De burcht heette Herodium.In al zijn paleizen liet hij een luxe zien die voor die tijd onvoorstelbaar groot was.

De Joden moesten hiervoor betalen en de tollenaren moesten de gelden innen.

 Geen wonder dat zij gehaat werden door de Joden.

Als voorbeeld  zie je hier de ruïnes van een compleet Romeins badhuis dat  opgegraven is in het Herodium. Het had vier vertrekken. Een vertrek om je om te kleden,  daarna een tepidarium (lauw water)  om je te vertreden, caldarium (hete stoom) en een frigidarium (koud water). Hier ging Herodes baden en hier is hij ook begraven! Veel slaven  moesten  het water aandragen als Herodes ging baden.

 

Hier stond het machtige paleis van Herodes. Drie  grote torengebouwen staken er boven uit.

.Hier verschenen de ‘wijzen uit het oosten’ met de vraag “Waar is de pasgeboren koning?.

Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, want hij was buitengewoon achterdochtig en bevreesd dat iemand hem zijn macht zou ontnemen.

Hij deinsde er zelfs niet voor terug om zijn eigen vrouw Mariamne en twee van hun zonen te laten ombrengen. Voor lijst van zijn vele slachtoffers zie Judea Post r4 voor Chr.

De kindermoord van Betlehem past helemaal in zijn karakter.

Hij was zo ziekelijk  wantrouwend dat hij overal in het land vestingen liet bouwen waar hij zich eventueel kon terugtrekken als hij zich bedreigd voelde

 

Massada

De indrukwekkendste vind ik  altijd weer de vesting Massada (zie daar)

Vesting Massada bij de Dode Zee bij avond. Hier stond  de schitterende paleisvesting van Herodes de Grote. Tientallen jaren later pleegden 960 Joden  hier zelfmoord om niet in de handen van de Romeinen te vallen.

Omstreeks het jaar 39 vóór Chr. wist de zeer sluwe en wrede Edomiet Herodes in Rome te bewerken dat hij tot koning over Palestina werd benoemd.

Hij was natuurlijk niet meer dan een vazal van Rome, maar met  zo’n grote mate van vrijheid dat hij voor het besef van het Joodse volk onafhankelijk kon optreden.

Voor het Joodse volk was deze koning absoluut onaanvaardbaar, alleen al omdat hij uit het volk der Edomieten stamde.

Weliswaar hadden deze Edomieten het Joodse geloof aangenomen, maar de oer-oude tegenstelling en de onverzoenlijke haat werd daardoor niet opgeheven.

De Joden namen hem bijzonder kwalijk dat hij een schild met de afbeelding van een Romeinse adelaar boven de ingang van de tempel had laten bevestigen.

Dat was zoiets als het hakenkruis van de Nazis op een kerk.

Bovendien  was het in de ogen van de Joden een godslastering, zij beschouwden het als de aanbidding van het beeld van een dier.

 Zonder twijfel heeft Jezus dit schild gezien. Dat geldt ook van de  burcht Antonia die Herodes liet bouwen naast het tempelplein met de  bedoeling om eventuele rellen  onmiddellijk de kop in te kunnen drukken.

Herodes  mocht een eigen legermacht in stand houden.

Germanen

Deze werd gevormd door Edomieten en vreemde huurlingen. Onder hen kwamen zelfs Germanen voor!

Ik acht het niet uitgesloten dat ook Germaaanse militairen door Herodes zijn gebruikt voor de  beruchte kindermoord in Betlehem.(Matt.2:16). Herodes heeft tijdens zijn regering (39-4 vóór Christus) ongelooflijk veel bouwactiviteitenm ontwikkeld.

Aan de oever van de Middellandse Zee bouwde hij de machtige zeestad Caesarea.

Caesarea was ook de stad van procurator Pontius Pilatus. In 1961 ontdekten archeologen een fragment van een gedenksteen, waarop de namen van Keizer Tiberius en Pontius Pilatus vermeld staan

.Er staat op die steen in het Latijn:

Pontius Pilatus, prefect van Judea heeft ter ere van Tiberius een tempel van Caesarea opgedragen.

Pilatus was een “amicus   Caesaris”, (een terminus technicus), vriend van de keizer.Nu begrijpen we ook dat het volk  rond het proces van Jezus riep:indien u deze Jezus loslaat  bent u geen vriend van de  keizers meer’ (Joh. 19:12).Later werd de prefect een procurator genoemd

Zijn grootste bouwactivieiten ontplooide hij in Jeruzalem.

De tempel van Herodes

Rechts bovenaan de burcht Antonia die Herodes liet bouwen om het tempelplein te beheersen bij relletjes.

Om de gunst van de Joden  te winnen  begon hij de sterk vervallen tweede tempel te vernieuwen en de vergroten.

 Dat was  in het jaar 20 vóór Christus en ongeveer tien jaar later was het gebouw gereed.

Maar de verfraaiïng  bleef doorgaan zodat de Joden  met recht opmerkten ‘Zesenveertig jaar  heeft de bouw van deze tempel geduurd en u wilt hem in drie dagen weer opbouwen (Joh. 2:20)? Ze hadden er geen flauw idee van dat Jezus dit zei van de tempel van zijn lichaam.

Herodes heeft het tempelplein enorm vergroot.

Dat was niet mogelijk naar het oosten  toe, want in

 Jezus’dagen was het Kedrondal nog niet  - zoals nu - voor een groot deel gevuld met puin.

Aan de zuid-oost hoek van het geweldige tempelplein keek men vanaf de muuromloop maar liefst negentig  meter omlaag.

 Dat was het hoogste punt van het tempelplein waar Jezus verzocht werd om naar beneden in het Kedrondal te springen (Matt.4:5)..

Aan de zuidzijde van het tempelplein bevonden zich de koninklijke hallen. Daar zaten de  wisselaars en de verkopers van schapen en runderen (Joh. 2:14).

Ze waren daar beschermd voor de felle zon, want die hallen waren overdekt met een rijk besneden houten plafond.

 Dat plafond werd geschraagd door niet minder dan 164 machtige zuilen (in rijen van vier) Elke zuil  kon men volgens Flavius Josefus slechts met drie  man omvatten. Hier bevonden zich niet alleen de geldwisselaars, maar hier zat ook de twaalfjarige Jezus  temidden van de leraren (Luc. 2: 46) .

Het is interessant te weten dat de tunnel van de dubbele Huldapoort waarlangs Jezus langs is gegaan om  in deKoninklijke hallen met de schriftgeleerden te spreken, nog steeds bestaat.

Ze ligt echter onder de El Aksamoskee die daar is gebouwd.

 Niet minder indrukwekkend was de zuilengang in het oosten van het tempelplein ( de zuilengang van Salomo) .Hier liep Jezus tijdens het inwijdingsfeest (Joh.10:32).

Verdeling van Palestina

Pas na Herodes’dood gingen Jozef en Maria  weer terug naar Israël.(Matt.2:19)

Toen kwam er een einde aan het eenhoofdige bewind over Palestina.

 Palestina werd door keizer Augustus verdeeld onder zijn drie zoons. Archelaus kreeg het bewind over Judea (Matt. 2:22).Galilea en Perea werden aan Herodes Antipas toegewezen en Filippus ontving Trachonitis en de streek van Panias.

Jezus is in één van de door Filippus gebouwde steden geweest: Caesarea Filippi.

Het is bovengenoemde  Herodes Antipas met wie Jezus te maken heeft gekregen.

Omdat deze Herodes  regent werd over Galilea, liet hij een paleis bouwen in Tiberias, aan de oever van het meer van Galilea.

Onlangs heeft men de vloer van dit paleis blootgelegd.