A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hemel / Hiernamaals


  

 

En de zee was niet meer (Openb.21) 

Zee is in het boek Openbaring een synmbool van alle duistere en dreigende machten.

  

Van rups tot vlinder

Twee rupsen zaten op een koolblad. De ene rups dacht dat de koolstronk de hele wereld was en het koolblad zijn vaderland. De andere rups zei tegen hem; Straks ga je in een kistje (cocon) en dan kom je er heel anders weer uit.Dan gaat er een wereld voor jou open. Wat een schitterende kleuren zul je dan zien. En wat kun je dan wijd vliegen! Christenen  zijn van die rupsen. Ons rupsenleven moet een vlinderleven worden Op het kompas van Gods woord, geleid door de radar van de Geest zijn we op weg naar de haven van het Nieuw Jeruzalem We weten niet zoveel van de Stad van de toekomst. We hebben geen plattegrond van het Nieuw Jeruzalem en geen landkaart van het Godsrijkaan de overzijde van het graf. Maar we blijven pelgrims

We kunnen de contouren van het Nieuw Jeruzalem nog niet zien en het silhouet van de Lichtstad nog niet waarnemen    . 

 We zijn geen reizigers met een onbekende bestemming, maar pelgrims naar de Godstad

 

(zie ook vagevuur)

De ontroerendste afbeelding van de hemel zag ik op de grote begraafplaats van Pisa, het Campo monumentale' De Heer zegt tot de gezaligden : Ik ben een vreemdeling geweest en ge hebt mij geherbergd. ik was hongerig en ge hebt mij te eten gegeven, ik was naakt en ge hebt mij gekleed. Dan zullen zij zeggen in grote verwondering, Wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, Wanneer  was u naakt en hebben wij u gekleed>? (Matt. 25:35) Het is de schilder gelukt de grote verwondering uit te drukken van de gezaligden.

Broeders van Jezus

“In zoverre ge dit aan een van mijn minste broeders gedaan hebt, hebt ge dit Mij gedaan” (Matt. 25 : 40). Jezus identificeert zich in dit Bijbelgedeelte met zijn minst bedeelde broeders. Met de naam ‘broeders’ worden in de Bijbel altijd medechristenen bedoeld, niet alle mensen zonder enige uitzondering. De “zijnen’ zijn zijn broeders.

Bij zijn terugkeer zal de Heer in deze mensen zijn eigen barmhartigheid herkennen. De goede werken van Mattheüs 25 hebben geen verdienstelijk karakter. Zie voor de dubbele uitgang der geschiedenis van Matt 25 bij ONDERWERPEN het bestand Toekomst 

 

Komt iedereen er?

 

Komen alle mensen in de hemel? Nee, alle mensen komen niet in de hemel. Niemand zal tegen zijn zin in de hemel komen, want dan zou de hemel geen hemel meer zijn. Mensen die beslist niet willen, worden niet gedwongen. Mensen die de Heer van de hemel niet willen dienen, die een hekel aan God en godsdienst hebben, komen er niet. Je komt er op basis van vrijwilligheid. God kent geen dienstplichtigen, alleen vrijwilligers. Je moet dus wel willen

Hemel is de residentie van God.

Door de hemelvaart van Jezus hebben we een  vrije toegang tot de hemel.

Naar de hemelgaan was voor Paulus en is voor ons allemaal naar de levende Christus gaan. Er is geen foto van de hemel. Daarom heb ik maar een foto van de zee gemaakt. Zo oeverloos groot de zee is, zo oeverloos is Gods ontferming.

De zee in in het laatste bijbelboek symbool van alle dreigende en duistere machten.

De hemel is zonder twijfel een bijbelse plaats.De hemel is de plaats waar God woont. Zijn residentie. Zijn domicilie.Ons domicilie is op aarde.

Hemel als het zwerk

Er is nog een tweede betekenis van het bijbelse woord "hemel'.De hemel is ook de sterrenhemel, de wolkenhemel of anders gezegd: het zwerk.In die betekenis komen we het woord tegen in de vaststaande uitdrukking 'hemel en aarde'. In den beginne schiep God hemel en aarde.

 Voor ons is  de hemel allereerst de woonplaats van God.Daarbij moeten we niet denken aan een geografische plaats, bijvoorbeeld ergens boven de sterren.De hemel is de sfeer van God en die is ook op aarde.

Koninkrijk der hemelen

Jezus sprak vaak over het Koninkrijk der hemelen.

 Daarmee  bedoelde Jezus niet een rijk in de hemel, ver  van de mensen vandaan, aan de Overzijde, maar een rijk dat van God vandaan komt.

Een andere uitdrukking met dezelfde in houd is het Koninkrijk van God.De toevoeging 'der hemelen' geeft niet een locatie aan maar de oorsprong van het Gods Rijk.

 

Ons hemels domicilie

Paulus schrijft aan de Filippenzen:"Wij zijn burgers van een rijk in de hemelen".

De Romeinse veteranen die in Filippi in Griekenland een Romeinse kolonie vormden, zeiden :wij zijn burgers van het Romeinsee rijk.De anderen waren barbaren, maar zij zeiden óns domicilie is in Rome. Daar staan wij ingeschreven. Dáár is ons vaderland. Dáár horen wij thuis.Daar tegenover schrijft de apostel;

Maar ons domicilie is in de hemel, daar is óns vaderland. We leven wel op aarde, maar staatsrechtelijk hebben wij het burgerschap Gods.

Wij zijn hemelse kolonisten. Door de hemelvaart van de Opgestane hebben wij hemels burgerrecht gekregen.Geen asielrecht voor enkele jaren. Geen tijdelijke verblijfsvergunning zoals sommige asielzoekers hier krijgen. We hebben het paspoort en het visum van God gekregen om voor altijd burgers van het Koninkrijk der hemelen te mogen zijn Onze namen staan ingeschreven in het register van de hemelse burgerstand.

Over de hel wordt vaak op een anekdotische manier gesproken.

Of het woord wordt gebruikt als het ergste wat iemand kan overkomt: de hel van Stalingrad

Maar toen Christus aan het kruis hing, ging een Heilige naar de hel

Jezus ging naar de hel om ons een plaats in de hemel te geven

In de Apostolische Geloofsbelijdenis wordt van Christus beleden:

Nedergedaald ter helle

Hij is gestorven, begraven en nedergedaald ter helle. 

Zo heeft de oude kerk het gezien.

Jezus zou ná zijn begrafenis' nedergedaald zijn ter helle'.

De nieuwe vertaling van deze geloofsbelijdenis heeft nedergedaald 'in het dodenrijk'

Die verandering vond niet  plaats  omdat men bezwaren had tegen het geloven aan een hel

Men kwam in het licht van de Schrift tot een andere  conclusie

Jezus is niet zijn sterven, maar tíjdens zijn leven is ingedaald in de grote leegte, namelijk

Die  verschrikking, die door het bijbelse woord 'hel' wordt weergegeven.

Godverlatenheid

Wij belijden dat Jezus de godverlatenheid van de hel is ingegaan toen

Hij aan het kruis riep Mijn God, Mijn God, waarom hebt gij Mij verlate n?

De  drie uren dichte duisternis die toen kwam is een symbool daarvan

Het  bestaan van een hemel wordt  vandaag eerder aangenomen dan het bestaan van een hel

Toch heeft de zachtste Mens ter wereld daarover heel duidelijk gesproken

Tweevoudige afloop

Hij verkondigde een dubbele, tweevoudige afloop der geschiedenis,

Over eeuwig wel en eeuwig wee. Er is een dag van het gericht

Vrees niet hen die het lichaam kunnen doden maar vreest Hem

die en ziel en lichaam kan verderven in de hel

Jezus heeft zich aangepast aan het gebruik van dit woord in de toenmalige tijd.

Het Griekse bijbelwoord voor 'hel' is gehenna

Dit woord stamt van het Hebreeuwse gehinnom, wat betekent dal van Hinnom.

Dit dal lag ten zuidoosten van Jeruzalem.

 

Molochdienst

 Tijdens het koningschap van Achaz en Manasse werden hier kinderoffers  gebracht

Dat was bij de afschuwelijke Molochdienst

De vrome koning Josia liet het dal onrein verklaren en later werd het een vuilstortplaats,

Het was een plaats voor dierenkadavers en lijken van ter dood veroordeelden

Zij werden  aan verrotting en verbranding  prijsgegeven. Het was een vuilnisbelt

Je moest er je neus dichtknijpen voor de stank.

Bovendien hing er een zwarte, donkere walm van een altijd smeulend vuur over

Het was een plek waar de worm niet stierf en het vuur niet werd uitgeblust.

In de Joodse literatuur is ze een beeld geworden van de strafplaats der goddelozen.

Het was er altijd ook pikdonker. Er brandde geen enkele lamp. Een vreselijke plaats.

 

Buitenste duisternis

Een plek van buitenste duisternis.

Welnu hieraan  moeten we denken als Jezus het heeft over het lot van Gods vijanden

In het laatste gericht komen ze in de buitenste duisternis.

Vagevuur 

De Rooms-katholieke kerk spreekt ook over een vagevuur

Het is een louteringsplaats voor het uitboeten van tijdelijke straffen.

De leer van het vagevuur geeft de mens een herkansing

Deze leer doet echter tekort aan het verzoeningswerk van Jezus Christus

Hij is onze plaats voor onze zonden gestorven.

Zo hebben we een fraudebestendig paspoort  voor het Koninkrijk van God.

De hemel is een plaats waar de levende Christus is

Daar wordt  de kust van heel ons leven door zijn liefde omspoeld

In de hemel kun je alleen maar liefde geven en ontvangen

Over de hel worden soms grapjes gemaakt. De hel zou een fantasieproduct zijn.

Bangmakerij?

 

De hel bestaat echter en erger:hij zal niet leeg zijn.

In de NBV wordt dit woord weergegeven met ‘gehenna’ Wees niet bang voor degenen die het lichaam kunnen doden, maar niet tot iets ergers in staat zijn.

Wees bang voor hem die de macht heeft niet alleen het lichaam te doden, maar ook in de Gehenna te werpen (Luc. 12:5)

God roept zondaars tot bekering, maar als zij blijven weigeren gaat het proces van verharding in werking.

God blijft roepen via mensen, maar als de mens blijft weigeren, wordt vervuld wat Jezus tot Jeruzalem zei: Jullie hebben niet gewild (Matt.23:37) C.S. Lewis schreef. Aan het einde zijn er maar twee soorten mensen.: zij die tot God zeggen ‘Uw wil geschiede’ en zij tot wie God eindelijk zal zeggen: Uw wil geschiede!

Aandeelhouders van eeuwigheidsleven

In de aardse burgerstand staan altijd twee categorieen:ingekomen, en  uitgegaan.In de hemelse burgerstand is er slechts één categorie: ingekomen.Wij zijn hier op aarde reeds burgers van het Koninkrijk der hemelen.

Aandeelhouders van Gods eeuwigheidsleven. Wij zijn ook burgers van het Koninkrijk der Nederlanden

Dat rijk van lage landen,  de nederlanden,  is ontstaan uit aanslibsels van de grote rivieren, de Rijn en de Waal.Het Rijk van God komt van de Overzijde, van God vandaan en je wordt geen burger van dat rijk door geboorte, maar door wedergeboorte.

In het boek Openbaring wordt ons gezegd, wat er in de hemel niet zal zijn.Er zal geen verdriet zijn, geen tranen en ook de dood zal er niet zijn. Ook lezen we dat  de 'zee' er niet zal zijn. De zee is in de bijbel een metafoor voor alle duistere en dreigende machten. (En de zee zal niet meer zijn).