A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Herodes (A) familie


 

 

De Bijbel noemt vier Herodessen. Hun lievelingsstad was Caesarea Maritima, Caesarea aan Zee. Herodes de Grote had in het jaar 20 v. Chr. een kleine Fenicische stad tot één van de mooiste steden van Palestina laten verbouwen. Vanwege de schoonheid van deze stad verkozen alle Romeinse gouverneurs deze plek als hun residentie. Dat is 500 jaar zo gebleven.

 

Heel lang heeft men in het Herodion gezocht naar het graf van Herodes de Grote. Ehud Netzer heeft het tenslotte gevonden. Hier zien we het fundament van het marmeren  graf naast het theater

 

 

Een beeld van Herodes de Grote. Hij was een vriend van de keizer maar de bijnaam 'de grote" is absurd, want hij heeft duizenden mensen vermoord, onder wie een van zijn tien vrouwen en zjn twee zonen. Hij lijkt zo vriendelijk maar hij leed aan achtervolgingswaanzin. Daarom had hij overal paleizen als versterkte vestingen laten bouwen om in geval van nood heen te kunnen vluchten

 

Het Herodotion, mausoleum, compleet met theater en zwembad.

 

 

 

 

Hier lag het schitterende paleis waar alle Herodessen gewoond hebben

 

De haven van Caesarea

 

Ook Pontius Pilatus woonde er graag. Met de Joodse feestdagen lag zijn taak in Jeruzalem. Hier ziet u zijn naam en die van keizer Tiberius ingekerfd in steen (4e naamval) en de eerste letters van pontius zijn uitgesleten

 

 

 

 

 

Aquaduct

 

 

In 66 n. Chr. breekt in de stad een rel uit tussen Joden en Syriërs. Drie jaar later worden 20.000 Joden vermoord. Dat is één van de oorzaken van de grote Joodse opstand in Jeruzalem in 69 na Chr. die leidde tot de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70. Alle Herodessen zochten heel graag het vertier op van deze moderne stad. In deze stad werd Paulus twee jaar gevangen gehouden en het is wel zeker dat Lucas , die tot Paulus’ dood bij hem gebleven is, vanuit Caesarea stof voor zijn evangeliebeschrijving heeft verzameld.

 

 Herodessen 


De Bijbel noemt vier Herodessen. Hun lievelingsstad was Caesarea Maritima, Caesarea aan Zee. Herodes de Grote had in het jaar 20 v. Chr. een kleine Fenicische stad tot één van de mooiste steden van Palestina laten verbouwen. Vanwege de schoonheid van deze stad verkozen alle Romeinse gouverneurs deze plek als hun residentie. Dat is 500 jaar zo gebleven. Ook Pontius Pilatus, wiens naam  - ingekerfd in steen-  bij opgravingen te voorschijn kwam. De stad telde schitterende paleizen, openbare gebouwen, een marmeren tempel, een amfitheater en een renbaan. In 66 n. Chr. breekt in de stad een rel uit tussen Joden en Syriërs. Drie jaar later worden 20.000 Joden vermoord. Dat is één van de oorzaken van de grote Joodse opstand in Jeruzalem in 69 na Chr. die leidde tot de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70. Alle Herodessen zochten heel graag het vertier op van deze moderne stad. In deze stad werd Paulus twee jaar gevangen gehouden en het is wel zeker dat Lucas , die tot Paulus’ dood bij hem gebleven is, vanuit Caesarea stof voor zijn evangeliebeschrijving heeft verzameld.

Voor elke Herodes een bestand 

    

Voor ieder van deze Herodesfamilie heb ik een apart bestand gemaakt. Zie bij Herodes de Grote, Herodes Antipas en Herodes Agrippa I en Herodes Agrippa II .Ik geef hier een chronologisch overzicht van deze Herodessen, want het is erg moeilijk deze Herodessen uit elkaar te houden. Ook op de site staan  ze nu ook in tijdsorde onder elkaar, want ik heb achter de naam Herodes de letters  A,B,C en D toegevoegd. Ik begin met de eerste drie Herodessen, die Jezus en zijn leerlingen kwaad gezind waren. De laatste Bijbelse Herodes is Herodes Agrippa II .Tussen hem en Paulus vond een heftige confrontatie plaats. Dat was ook in Caesarea. Agrippa II is waarschijnlijk het minst bekend en daarom heb ik onder Herodes Agrippa II in verhaalvorm deze ontmoeting beschreven. Hij leefde met zijn zuster Bernice als man en vrouw.

Welke plaatsen? 

    

Als we ons afvragen welke Bijbelse plaatsen we met hen in één naam zouden willen noemen, is het de stad Jeruzalem  voor  Herodes de Grote (tempel), en natuurlijk ook Caesarea,Tiberias voor Herodes Antipas en Caesarea aan Zee voor de beide Agrippa’s, want in deze plaats had Herodes de Grote een schitterend paleis laten bouwen. Zie bij Caesarea aan Zee. Daar vindt u in verhaalvorm hoe Paulus op een muilezel van Jeruzalem naar deze zeehaven is gebracht. Titel is “Op weg naar de keizer.

Herodes de Grote 

    

U hebt natuurlijk wel eens gehoord van de Herodes uit de Kerstgeschiedenis. Hij was de stamvader van de Herodesfamilie. Hij  beval de kindermoord in Betlehem om Jezus te doden. Hij was zeer begaafd. Hij sprak vloeiend Latijn, Grieks en Hebreeuws.

Zie voor uitvoerige informatie over deze Herodes de door mij gemaakte Joodse krant  onder het bestand Judea Post 4 v. Christus. Het hoofdartikel  van deze krant heeft als opschrift Onze Koning Herodes is overleden! U vindt hier een uitvoerige lijst van slachtoffers van Herodes: duizenden Joodse burgers, koningin Mariamne van het huis der Hasmoneeën en haar beide zonen en ook zonen van Herodes!,de meeste leden van het Sanhedrin enz.enz Een vreselijke man is die Herodes geweest.Deze koning liet zich met veel pracht en praal begraven. Onlangs is zijn mausoleum ontdekt en opgegraven. Zie het  praalgraf van deze uiterst prachtblievende en wrede koning  bij Herodion Praalgraf. Daar vindt u ook allerlei recente foto’s.

Onder zijn bewind werd de tempel in Jeruzalem verbouwd en uitgebreid. Deze Herodes de Grote werd gehaat en gevreesd door het Joodse volk. Zijn vader was een Edomiet en zijn moeder de dochter van een Arabische sheik. Hij werd als een half-Jood beschouwd, omdat de Edomieten onder het bewind van koning Hyrcanus gedwongen waren zich te laten besnijden en het Joodse geloof aan te nemen.

Herodes Antipas.

 Deze Herodes was  de Herodes met wie Jezus te maken heeft gehad. Hij liet Johannes de Doper onthoofden. Antipas trouwde met de dochter van de Arabische koning Aretas, die hij verliet voor Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus. Herodes Antipas was dus de zwager van Herodias. Maar Herodias was ook de dochter van zijn andere broer Aristobulus. Daarom was Herodes ook de oom van Herodias. Op haar initiatief werd Johannes de Doper gevangen gezet en onthoofd (zie Machaerus).

Deze Herodes heeft Jezus ontmoet en ook ondervraagd.(Lucas 23:8) Jezus antwoordde hem niets. Daarop stuurde Herodes Jezus terug naar Pilatus in een blinkend wit gewaad. Dat was een kwaadaardige grap, want mensen die een ambt begeerden, tooiden zich in een wit gewaad, de zogenoemde toga candida.

 

 

 Tiberias

 

 

Aan de oever van het meer van Genesaret liet hij een stad bouwen ter ere van keizer Tiberius en noemde die stad naar hem Tiberias. Tijdens de bouw moest een  oude begraafplaats worden geruimd. Door die begraafplaats was volgens de Joden de stad op een onreine plaats gelegen. Dáár wilden de Joden niet wonen. Antipas moest daardoor  moeite doen om de nieuwe stad bewoond te krijgen. Hij bood huizen gratis aan en de bewoners hoefden de eerste drie jaar geen belasting te betalen. Zie Tiberias en Tiberias Sanhedrin. Onder de ruines van het gebouw van het Sanhedrin heeft men de marmeren vloer blootgelegd. Archeologen zeggen dit moet een vloer zijn van het paleis van Herodes Antipas. Maria Magdalena was een vriendin van Johanna de vrouw van Herodes rentmeester (Luc. 8) .Heeft zij hier ook gelopen? Dat is fantasie en toch mogelijk. Toch woonde volgens Flavius Josefus Herodes Antipas veel liever in de moderne en mondaine stad Caesarea

  

Herodes Agrippa I 

Dan is er nog een derde Herodes die de apostelen kwaadgezind was. Herodes Agrippa I. Deze Herodes liet de apostel Jakobus ombrengen en   zette Petrus gevangen om de Joden te behagen.(Hand. 12:1) Hij liet zich als een god vereren.(Hand. 12 : 22) Tegen  Messias Jezus!! We zien hier dus wat een grote wrede en boosaardige rol het geslacht Herodes heeft ingenomen ten opzicht van het christelijk geloof. Herodes de Grote vermoorde een aantal kinderen in Betlehem, Herodes Antipas liet Johannes de Doper ombrengen en Herodes Arippa liet Jacobus, de geliefde broer van de apostel Johannes doden met het zwaard. Zonder twijfel het werk van demonische machten gericht tegen Israël en de grote Zoon van Israël.

Herodes Agrippa II 

  

  Heel boeiend vind ik de ontmoeting tussen de apostel Paulus en deze achterkleinzoon van Herodes de Grote. Uitvoerig heeft Lucas de toespraak van Paulus tot Herodes Agrippa weergegeven in Hand.26.Paulus sprak deze Herodes zo appellerend toe dat Agrippa spottend zei: Dadelijk krijgt u me nog zover dat ik me voor christen uitgeef (Hand. 26:28).Zie dus Herodes Agrippa II.