A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Herodes (D) Agrippa I


 

 Herodes Agrippa I

  Het gerestaureerde theater in Caesarea Maritima waar Herodes Agrippa zich als een god liet vereren (Hand. 12;22)

Op deze plek had  Herodes Agrippa ook de vorsten van Tyrus en Sidon uitgenodigd en vele hoogwaardigheidsbekleders

Romeins aquaduct bij Caesarea

Boog van het theater

 

Vriend van Caligula

 

Herodes Agrippa ontving van keizer Caligula, die zijn vriend was, het bestuur over het  gebied Iturea en Trachonitis.

In het jaar 40 werd zijn gebied uitgebreid met de regio’s Galilea en Perea, die keizer Caligula van Herodes Antipas afpakte

Tenslotte kreeg hij van de nieuwe keizer Claudius in het jaar 41 ook nog eens het bewind over de provincies Judea en Samaria, zodat zijn rijk weer net zo groot was als dat van zijn grootvader Herodes de Grote!


Koning met twee gezichten

Deze koning is het toppunt van schijnheiligheid geweest.

Hij offerde dagelijks in de tempel en hij vervulde met grote nauwgezetheid zijn godsdienstige verplichtingen.

Koning Herodes Agrippa I was intens gemeen en vreselijk corrupt.

Hij was net zo gemeen als zijn grootvader Herodes de Grote.

Beiden gingen letterlijk over lijken Ik vind het frappant dat ze zoveel op elkaar lijken. Ze deden beiden heel veel om de Joden voor zich te winnen. Herodes de Grote liet een tempel voor de Joden bouwen en Herodes Agrippa I was een trouw bezoeker van de tempel.

Herodes vermoorde minstens 20 kinderen in Betlehem en Agrippa liet Jacobus vermoorden en Petrus gevangen zetten..
Herodes Agrippa diende ook een aanklacht in tegen Herodes Antipas die tetrarch van Galilea was en daarom werd hij door de keizer verbannen en kreeg Agrippa ook het gebied Galilea.

 En daardoor was zijn koninkrijk weer net zo groot als dat van zijn grootvader.

 Hij wordt daarom ook terecht door Lucas koning genoemd en geen viervorst of  tetrarch  als Herodes Antipas.Dat is tenslotte de derde overeenkomst tussen hen beiden. We zien hier dus wat een grote wrede en boosaardige rol het geslacht Herodes heeft ingenomen ten opzicht van het christelijk geloof. Herodes de Grote vermoordde een aantal kinderen in Betlehem, Herodes Antipas liet Johannes de Doper ombrengen en Herodes Arippa liet Jacobus, de geliefde broer van de apostel Johannes doden met het zwaard en Petrus gevangen zetten.

 Zonder twijfel het werk van demonische machten gericht tegen Israël en de grote Zoon van Israël.

 

Een christenvervolger

Deze kleinzoon van de kindermoordenaar van Betlehem was al erfelijk belast, maar helemaal bedorven werd hij door de sfeer in Rome en de intriges die daar altijd waren.

Toen hij een jongetje van drie jaar was, liet zijn grootvader zijn vader ombrengen (nota bene zijn eigen zoon!) en liet hem opvoeden in Rome. Ook zijn naam wordt in het Nieuwe Testament genoemd. Hij wordt in het NT alleen maar aangeduid met de naam Herodes.

 Hij heeft Jakobus (de broer van de apostel Johannes)  laten ombrengen om bij de Joden in een goed blaadje te komen (Hand. 12:1).De woorden van Jezus tot Jakobus en zijn broer werden toen voor Jakobus werkelijkheid:

”Uit mijn beker zullen jullie inderdaad drinken, maar wie er rechts en links van mij zullen zitten, kan ik niet bepalen (Matt. 20: 23) Toen de Joden op de executie van Jakobus  inderdaad gunstig reageerden liet hij ook de apostel Petrus arresteren (Hand. 12:1-3).

 Als vervolgens de bewakers van Petrus niet kunnen beletten dat Petrus ontsnapt, laat hij ze op staande voert executeren om vervolgens naar Caesarea Maritima af te reizen om zich daar op een grandioos feest als een god te laten huldigen Hand. 12:19).

Een vreselijk mens.Indertijd wilde Adriaanszoon Michiel de Ruyter zich niet laten huldigen na een gewonnen zeeslag met een beroep op deze geschiedenis!

Zijn eigen dood

We lezen in Hand.12:20-23 dat deze Herodes Agrippa op een ellendige manier aan zijn einde is gekomen.

 De arts Lucas vermeld (met de toenmalige medische kennis) dat hij door wormen werd aangevreten en stierf.

Flavius Josefus  heeft hierover zeer uitvoerig verteld. We lezen bij Lucas alleen maar dat koning Agrippa na de ontsnapping van Petrus van Judea naar Cesarea was gereisd, waar hij enige tijd bleef. Wat moest Agrippa in Caesarea doen?

Hij organiseerde daar een groot feest om de triumfale terugkeer van keizer Claudius uit Britannië te vieren.

Dat was gepland in het grote theater van Caaesarea dat nu nog te zien is.Duizenden waren voor dit feest uitgenodigd.Op de tweede dag van dit feest ontving de koning óók de gezanten uit Tyrus en Sidon, voor de oplossing van een voedselprobleem (Hand. 12: 20). Blastus de kamer heer van de koning had bemiddeld.

 Toen de hoogwaardigheidsbekleders en de gezanten van Tyrus en Sidon in het theater waren gearriveerd, wilde  Herodes zich uitbundig laten huldigen.

 Flavius Josefus schrijft hierover:  Op de tweede dag van de feesten trok Herodes een schitterend gewaad aan, dat geheel van zilver gemaakt was.

Toen de eerste zonnestralen het zilver beschenen, schitterde het zo wonderlijk dat de menigte er de ogen niet van kon afhouden.

En onmiddellijk deden de vleiers van alle kanten kreten horen, waarbij zij hem begroetten als een god.

En daarbij riepen zij;”Wees genadig; ook al hebben we u tot nu tot vereerd als mens, zo moeten we  nu belijden  dat u boven de menselijke natuur uitgaat. De koning berispte hen niet en liet deze aanbidding zich graag welgevallen.

 En toen overviel hem plotseling een hevig inzettende onafgebroken pijn in zijn ingewanden. Terwijl hij zijn ogen richtte op zijn vrienden, zei hij: “Ik uw god, ontvang op dit ogenblik  het bevel om mijn leven te eindigen.

 Het noodlot toont op dit ogenblik de onjuistheid van die woorden die bedrieglijk over mij gezegd zijn: ik, die door u onsterfelijk genoemd werd, ga nu stervend  heen” Josefus vervolgt:

Terwijl hij dat zei, werd hij door de hevige pijn overweldigd. Daarom werd hij haastig naar het paleis gebracht. Nadat hij onafgebroken gedurende vijf dagen door de pijn in zijn maag was gekweld, stierf hij in het 54 ste jaar van zijn leven.”