A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Handelsroutes in Bijbel


 

 Je ziet hier kaart van Mesopotamie, de weg van de Wierookroute, een Romeinse mijlpaal en ruines van de machtige stad Palmyra die de karavanen altijd als halteplaats gebruikten op weg naar het verre oosten

=================================

 In de tijd van de Bijbel waren er mijns inziens  vijf belangrijke handelsroutes: 

 Jordaanvalleiroute

Zeeweg

Koninklijke Hoofdweg

Zijderoute

Wierookroute

. 

De Jordaanvalleiroute

 Je kon 25 km ten zuiden van het meer van Galilea de Jordaan oversteken.

Dat heeft Jezus ook vaak gedaan toen Hij op weg ging naar Jeruzalem.

 

Bij die doorwaadbare plaats van de Jordaan lag Bet San. (zie daar) In Jezus tijd heette die stad Skythopolis

De Grieken vertaalden het in Skythopolis.

Bet-San verbond de twee belangrijkste internationale routes in het Nabije Oosten:

 

Originele Romeinse mijlpaal  van de Via Maris!!e Via Maris (de Zeeweg) en de Koninklijke Hoofdweg.

Bij Ramot in Gilead kwam de Zeeweg uit op de Koninklijke weg, maar loopt daar niet rechtdoor door de woestijn.

De Koninklijke Hoofdweg liep door het Overjordaanse in zuid-noord-richting en verbond Jemen met Damascus  via de wierookroute.

De Joden staken vaak bij Bet San de Jordaan over en reisden zo via het Overjordaanse om het contact met de vijandige Samaritanen te vermijden.

Ook Jezus heeft deze route vaak gekozen.

Bekend is die ene keer toen hij bij het oversteken van de Jordaan bij Jericho Zacheüs ontmoette. (Luc19).

Deze oppertollenaar was steenrijk en woonde in een schitterend landhuis.

 Jezus zei :Zacheüs, kom vlug uit die vijgenboom.

Ik wil in jouw huis zijn:.

Hij voelde zich heel rijk, maar Jezus was van mening dat hij verloren was (Luc. 19:10) Voor zulke mensen ben ik juist gekomen, zei Jezus.

 De Zeeweg (Via Maris)

       

De Zeeweg liep door het land der Filistijnen. In de loop der eeuwen trokken hierlangs de legers van de Egyptenaren en Babyloniërs, maar ook vele andere legers.

De Zeeweg liep door het laagland langs de kust. Op de plek waar de Karmel de weg versperde, boog de weg af naar het binnenland.

Daar lag de vestingstad Megiddo.  

Hier zijn veel opgravingen verricht. Zie bij Megiddo.

Deze stad lag op een strategische plaats bij de ingang van de pas. De Zeeweg  liep dwars door Galilea, raakte het Meer van Galilea eventjes aan.

 

 

  Weg van Horus

 

Er liep nog een weg van Kanaan naar Egypte. Dat was de  Weg van Horus. Die weg lag meer oostelijk en liep via de Sinai en Suez.Ik vermoed dat deze route door de Egyptische legers als zij oprukten naar Syrie en Kanaan vaker gekozen werd. Aan het einde van deze Weg van Horus lag een reeks faraonische forten om Egypte te verdedigen tegen invallen uit het noorden. Dit is waarschijnlijk ook de weg geweesrt, die Abraham en Sara hebben genomen toen zij tijdelijk in Egypte gingen woen omdat er hongersnood was in Kanaan. (Genesis 12:10) Is dit ook de weg geweest die Jozef en Maria gegaan zijn op hun vlucht  voor Herodes ? Ik weet het niet. Het is natuurlijk ook mogelijk dat zij de Zeeweg gekozen hebben.

De koninklijke hoofdweg

 

Een belangrijke  route in het Antieke Oosten liep via Ammon, Moab en Edom naar het zuiden.

Kanaän was een zeer belangrijke schakel in de internationale handelsroutes in het oude oosten.

Het lag tussen Egypte en Mesopotamië in.

Rechttoe rechtaan  reizen van Egypte naar Mesopotamië of in omgekeerde richting was onmogelijk.

Tussen die landen heeft altijd een grote woestijn gelegen en door deze woestijn waren er geen handelsroutes.

Die liepen daarom altijd via Kanaän en later via Israël.

Kafarnaüm aan de noordkant van het meer van Galilea was een belangrijke tolstad!

Jezus zal de karavanen vaak hebben zien wachten bij het tolhuis.

Ze kwamen uit Hazor en moesten tol betalen bij de tolbeambten.

De tollenaren hadden een druk bestaan, want ze moesten ook tol heffen van de schepen die Kafarnaüm vanaf het meer binnen voeren.

De hoofdweg liep dus van Megiddo via Kafarnaüm naar Hazor (zie daar) en vervolgens naar Tifsa aan de bovenloop van de Eufraat.

De tolstad Kafarnaüm lag dáár waar de weg uit Damascus en Hazor naar Megiddo direct langs het meer van Galilea liep.

 

Antiochie in Syrie naar Palmyra de oasestad was het eerste deel van de zijderoute

Zijderoute liep via Palmyra met haar heetwaterbronnen en uiteindelijk liep deze route naar Xian in China.

Zijderoute

Op onze tochten naar Xian gingen we nooit via de Chinese muur.

.De stad Palmyra lag aan een zijderoute tussen Antiochië en Xian,in  China. Daar kun je vandaag nog de beroemde terracotta soldatenbeelden zien..Er waren heetwaterbronnen. Geen wonder dat de karavanen die stad graag aandeden.

De stad lag in Arabia Petraea dat werd beheerst door de Nabateeërs. (tegenwoordig Jordanië).

Het was een woestijnvolk. Het woonde in die tijd in de streek die oorspronkelijk toebehoorde aan de nakomelingen van Ezau, de Edomieten.

Hun hoofdstad was het handelscentrum Petra. Toen de Joden in ballingschap gingen, hebben  de Edomieten zich  in hun verlaten gebied gevestigd  en heeft het woestijnvolk der Nabateeërs hun stad Petra in bezit genomen.

Ja zo ging dat in die tijd. 

Palmyra is de grootste toeristische attractie in Syrië. De stad wordt wel genoemd de stad van duizend zuilen.  Ook wel "De Oase", want er was een warmwaterbron die een weldaad was voor de karavanen van de zijderoute uit China.

Antiochie is het begin van de Zijderoute (Hand. 13:1)

In het jaar 635 arriveerde  een officiële delegatie in de toenmalige hoofdstad Cháng-an, het huidige Xi’an. Het begin van deze Zijderoute was de bijbelse stad Antiochie.

Vandaag heeft men langs die Zijderoute vele artefacten van christelijke kloosters en kerken ontdekt..

De eerste missionarissen kwamen uit Perzie en volgden de Zijderoute. Nu kunnen we ook begrijpen dat het Nestoriaanse christendom als eerst China bereikte, want Nestorius, patriarch van Constantinopel  was toonaangevend in Antiochie.

Toen  het gezelschap de immense poort van ruim twintig meter hoog en twaalf meter dik bereikte, werden ze plechtig  verwelkomd

De christenen waren gekleed in lage witte gewaden en zij droegen de ikonen van Christus en Maria mee.

Hun religie werd weergegeven met twee Chinese karakters, die gewoonlijk vertaald worden door ‘Lichten ’en ‘Religie’.

Bijzonderheden  van het bezoek van deze christelijke delegatie aan China zijn ontleend aan het steensoetra op de stèle van de taoïstische christenen.

 Deze Steen van de Oosterse kerk dateert uit 781 en herinnert aan deze missie van bijna 150 jaar eerder.!

Er is niet veel meer over wat herinnert aan deze tijd. De  enige en oudste voorstelling is te vinden in de uitbeelding van de geboortescene waar het Christuskind wordt afgebeeld met de vijf heilige bergen van het taoïsme op de achtergrond in de resten van de pagode te Da Qin. In 1998 is deze christelijke pagode ontdekt.

 

Wierookroute

Dan is er nog de wierookroute die de karavanen vanuit Jemen dwars door de Arabische woestijn naar Palmyra bracht. Weet je, telkens als ik deze gave foto zie, denk ik aan de woorden van Jezus. Toen duizenden mensen uit sensatiezucht toestroomden om een wondertje van Jezus mee te maken, herinnerde Hij de mensen aan die beroemde koningin van het Zuiden (Seba), die deze riskante wierookroute is gegaan om Salomo te zien en hulde te brengen. Maar de mensen in zijn naaste omgeving waren nog te beroerd in Hem te geloven. En Jezus stond notabene vlak bij hen. Hier zien jullie iemand die méér is dan Salomo (Lucas 11:31).