A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hallucinatie


Engelenzang/hallucinatie?  ”Is wat we lezen in Lucas 2: 13 een hallucinatie?

Hallucinatie? Bijzondere gebeurtenissen kunnen alleen op bijzondere wijze worden weergegeven.

 En plotseling voegde zich bij de engel een  groot  hemels leger dat God oprees zeggende :”Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde bij mensen die Hij liefheeft.”

 

We kunnen ook denken  aan Saul, die. toen hij op weg was naar Damascus, om volgelingen van Jezus te arresteren,, een stem hoorde: ‘Saul, Saul, waarom vervolg je Mij?’. Was dat werkelijk de stem van Jezus? Of was dit pure inbeelding? 

 Geen gezichtsbedrog, want Hij was het zelf 

  

Ook  bij de opstanding?  

 

Sommigen denken bij de verschijning van de Opgestane Heer in Galilea  aan 500 broeders tegelijk, ook   aan een  hallucinatie. Het zou een fata morgana  zijn: boeiend schoon maar van werkelijkheid ontbloot. Is de beschreven verschijning van de Heer in Gallilea ook niet zo iets geweest?  Een verrukkelijk schouwspel midden in de woestijn van het leven, maar uiteindelijk slechts een zinsbegoocheling. “Boeiend schoon , maar van werkelijkheid ontbloot”.Psychiaters zeggen echter dat dit nooit het geval kan zijn, omdat een groep mensen nooit tegelijk hallucinaties beleven kan.

 

 Strikt individueel

 

Het is altijd een strikt individuele ervaring die bovendien een normale omgang  onmogelijk maakt. Het is immers een psychotische eervaring. Puur wetenschappelijk gezien, kunnen we hier niets van zeggen, omdat een wetenschapper  alleen gaat over wat meetbaar is en een gelovige mag duiden.

Atheist of cjhristen?

 

Er is een groot verschil tussen de conclusies van een atheïst en een die van een christen. De laatstgenoemde gaat er van uit dat vele verschijnselen  onstoffelijk en dus onmeetbaar zijn.  

 Sprookjes 

 

Voor mensen die de zintuiglijk waarneembare werkelijkheid als de enige en enig mogelijke werkelijkheid zien, zijn de  Kerstverhalen  sprookjes, legenden:  De engelenzang is volgens hen een zinsbegoocheling. Nu geloof ik dat het weinig zin heeft tegenover die opvattingen, nog luider te roepen, dat het wel echt gebeurd is.

 

 Een spa dieper

We zullen een spa dieper moeten graven.  In de eerste plaats moet het ons duidelijk zijn, dat het  bijzondere gebeuren in de Kerstnacht slechts op een bijzondere wijze  aan ons door gegeven kan worden. 

 Twee visies

 

We moeten  ons ook realiseren, dat er ten diepste  slechts twee visies mogelijk zijn:

1)Je gelooft dat de zintuiglijk waarneembare  werkelijkheid de enige werkelijkheid.

 2) Je gelooft dat er nog een andere Werkelijkheid is in dit aardse leven en na dit aardse leven. 

 

Geestelijke werkelijkheid De geestelijke werkelijkheid van het Koninkrijk van God of van menselijke overgave en aanbidding laat zich niet vangen met het vangnet van menselijke logica.  Die  werkelijkheid stijgt daar boven uit.  Ze breekt door in een wonderlijke doorbraak en is slechts te beleven in de weg van overgave en vertrouwen. Dat heeft niets te maken met godsdienstwaanzin.

 En toch....

 

als sde herders uit Lucas 2 psychiaters in onze tijd waren tegen gekomen, zouden ze wellicht voor behandeling zijn opgenomen. Wat zij beleefd hebben moet wel psychotisch zijn.  

 

Filofofische toevoegi ng

 Ervaring  is ook normatief  Eeuwen lang was sinds Descartes de menselijke rede normatief. Je kon slechts als betrouwbare kennis alleen datgene aannemen wat in overeenstemming was met de ratio, (de menselijke rede). Maar vandaag de dag is de empirie, de menselijke ervaring normatief voor de waarheidsvraag. De overtuiging “God bestaat” wordt  Herman Philipse door de waarneming ontkracht en ontkend. Maar dat kan hij alleen zeggen als hij a priori aanneemt dat de empirie de enige bron van kennis is en je bij voorbaat uitsluit dat er een God is die zich openbaart in Schepping en Schrift. Daarin weerspiegelt hij ook onze huidige belevingscultuur. Wat waar is kun je niet aangezegd worden, alleen maar beleven.Je kunt je ook afvragen hoe het toch komt dat Philipse  met zoveel overtuiging  kan beweren dat God niet bestaat? Wel dat komt omdat  hij met vele anderen de zintuiglijke waarneming centraal stelt.

 

Empiricisme

 

 Hij is een aanhanger van het zogenoemde empiricisme, dat de empirie, de menselijke ervaring en waarneming als enige bron van kennis aanneemt. Dat is zijn filosofisch uitgangspunt van zijn kennistheorie. Er is geen kennis mogelijk op grond van openbaring getuigenissen, verklaringen en meningen, als die niet door de empirie gerechtvaardigd worden. Empirisme is totaal iets anders. We vergaderen allemaal kennis via de empirie, de zintuiglijke ervaring. Maar in het empirisme heeft de ervaring het laatste woord.