A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Joodse Feesten


Joodse feesten

Voor ons is het Kerstfeest het feest van het Licht, voor de Joden het Chanoekafeest (zie onder)

Van het Chanoeka feest en het Loofhuttenfeest kunt u nog veel meer zien en lezen onder de lemmata Chanoeka en Loofhut bij bijbelseplaatsen  Als u geinteresseerd bent in geschiedenis van Israel, kunt ook voor de aardigheid eens vier kranten bekijken die ik heb samengesteld (zie bij Judea Post) .jpg'>

 

Joden kunnen geweldig feesten, zoals hier op het feest van (bar mitswah) Zie(Luc. 2:42)

 Het Jood religieuze leven krijgt gestalt nadadt Jezus was aangenomen als 'zoon der wet/e in het dagelijkse leven. Maar vooral op Sjabbat en andere joodse feestdagen. Dan worden verhalen verteld en rituelen uitgevoerd.

1) Pesach (Joods Pasen)

 

Het

Matses en beker wijn

 

Sedermaaltijd

1eest van de bevrijding. Historisch vanuit de slavernij in Egypte.maar symbolisch ook de verlossing uit de greep van de winter en het achterlaten van de afgoderij en verslaving. Traditioneel met een Sedermaaltijd (met matses en bittere  kruiden) en lezing uit de haggada, een boek met de uittocht uit Egypte als centraal them

 2) Soekot (Loofhuttenfeest)

 

Soeka Herinnering aan het wonen in tenten Soeka is beeld van het leven onder Gods bescherming door de woestijn

 Lulav.Zie verder bij Loofhut /Joods Vier soorten planten houdt men in de hand en worden in de vier windrichtingen bewogen

Ook ter herinnering  aan de uittocht door de woestijn na de exodus uit Egypte. Er wordt een soeka (loofhut) gebouwd met een deels open dak zodat de hemel altijd te zien is. En de herinnering levendig gehouden wordt aan de schamele tenten waarin de Joden bivakkeerden tijdens de woestijntocht. Soekot is een feest van hoop en vertrouwen,van Goddelijke bescherming

Joodse sukka

 

3) Rosj Hasjana (Nieuwjaar)

Op de dag van het Nieuwe jaar ontsteken de Joden geen vuurwerk, maar blazen op de sjofar.De betekenis is dat men een boodschap heeft, een aankondiging.

Valt in de herfst als de natuur langzaam  sterft en er reden is  tot terug- en vooruitkijken. Deelnemers aan de viering dopen stukjes appel in honig onder het uitspreken van de wens; Moge het nieuwe jaar goed en zoet zijn. In de synagoge wordt de sjofar (de ramshoren) geblazen

4) Jom Kippoer (Grote verzoendgg)

Tekening van het brandofferaltaar, met de 'hoornen cvan het altaar'. Pakte men een van die hoornen beet, dan  kon men niet vervolgd worden Het was dus een vrijplaats

Offers  op  het b randofferaltaar bij de tabernakel waren voor Israel symbolische verzoening van het offer dat de Messias  zelf eens zou brengen

 

Valt tien dagen na Nieuwjaar. De belangrijkste dag van het Joodse jaar. Het is een dag van vasten, inkeer en bidden. Centraal staat de vraag om vergeving van zonden.

5) Poerim (Lotenfeest)

 

 

Het Poerimfeest is het carnavalsfeest der joden. Het wordt uitbundig met maskers gevierd.

 OOk voor de kinderen is het een schitterend feest.

Gaat over fysiek overleven en stamt uit de tijd van het Bijbelse verhaal van Ester, die in Perzië de joden redde van uitroeiing. Een vrolijk feest, een soort Joods carnaval. Veel artistieke verbeeldingen tonen de verkleedpartijen inclusief maskers, die tijdens Poerim gebruikelijk zijn.

6) Chanoeka (inwijdingsfeest)

 

Feest van het licht wordt dit feest genoemd

Het aansteken van de lichten van de chanoeka-lampen op de Dam in Amsterdam was een groot karwei voor de rabbi's Ze hadden helemaal niet in de gaten dat ik een foto van hen nam.

De negenarmige Chanoeka-kandelaar.

Je moet hem niet verwarren met de Menora.Wat is dan de Menora?. Dat was de lamp in de tempel die dag en nacht brandde als teken van Gods aanwezigheid.Zo zie je maar weer dat letterlijk alles in het joodse ritueel een symbolische betekenis heeft. De uiteindelijke vervulling geschiedde  in Jezus Christus.(Lucas 2) "En het geschiedde toen zij daar, in Betlehem waren....Daarom zou je het kerstfeest het christelijke Chanoekafeest kunnen noemen.

 Feest ter herinnering aan de herinwijding van de Tempel onder de Makkabeeën na de hellenistische periode waarin de tempel ontwijd was. De herinwijding ging gepaard met een wonder. De menorah, de zevenarmige tempelkandelaar werd acht dagen brandende gehouden met olie uit één kruikje,die slechts voldoende werd geacht voor één dag. Ter herinnering worden nu de achtlichtjes van een negenarmige chanoeka-lamp  aangestoken, iedere dag eentje meer. Het licht symboliesrt de spirituele overleving van de Joden