A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jericho/in Jezus tijd


 

 Jericho

 

 

 

De oudste stad die ooit is ontdekt, ligt dicht bij de moderne stad Jericho. De tel is meer dan 20 meter hoog.  Een tel zoals je op de foto kunt zien is een kunstmatige heuvel, die bestaat uit archeologische resten.

Oudste stad Israel

In archeologisch opzicht is Jericho zeer interessant.

Uit de tijd van Jozua is eigenlijk niets teruggevonden, maar wat uit de diepste lagen overtuigend is aangetoond is, dat de oudste bewoners op deze plek reeds zeven duizend jaar vóór Chr. een ommuurde stad  hebben gebouwd. In de tijd van de intocht waren volgens de archeologie Jericho en Ai niet bewoond. Hoe kunnen we dat verklaren?

Ik laat allerlei archeologische problemen nu maar rusten. Veel interessanter is voor ons het Jericho uit de tijd van Jezus.

In  tijd van Jezus

 De weg van Jericho naar Jeruzalem  is ongelooflijk boeiend. Je loopt dan van beneden naar omhoog over vele kilometers.Je ziet  vanaf het oosten pas heel duidelijk dat Jeruzalem op bergen is gebouwd!

De weg van Jeruzalem naar Jericho is bij de bijbellezer vooral bekend geworden door de gelijkenis van Jezus over de barmhartige Samaritaan.(Luc. 10:30-37). 

 Deze weg daalde over een afstand van vijf uur lopen door een onherbergzame  woestijn tussen grote rotsige bergen door naar de Jordaanvlakte.

Tussen de rotsen waren talloze spleten en kloven, gemakkelijke schuilplaatsen voor rovers.

In genoemde gelijkenis is ook sprake van een priester.  In Jericho woonden veel priesters. Ook veel tollenaren trouwens omdat Jericho een grensplaats was.

De stad was in de tijd van Jezus de parel van Palestina.

Er was een verrukkelijk klimaat. Rijke bronnen zorgden het hele jaar voor heerlijk koel water. Op de  foto hieronder zie je dan ook veel groen.

Grote palmentuinen en schitterende rozen maakten deze plaats tot een aantrekkelijke plek.  Omdat Jericho was gelegen aan de grote karavaanweg van Damascus naar Arabië was er ook altijd handel en verkeer.

Zacheus

In Jericho bevond zich ook een groot douanekantoor met tal van tollenaars.  Nu waren er twee soorten tollenaars in Israël. 

In de eerste plaats de gewone belastingambtenaren, en in de tweede plaats de douaneambtenaren.

De eersten inden in opdracht van het Romeinse overheid de gewone, verplichte belastingen. Ze werden geminacht door de Joden.  De tweede groep, de douaneambtenaren war

en bij de Joden niet alleen geminacht, maar ook buitengewoon gehaat. Zij moesten namelijk tol heffen op alle import en export.

Twee douanekantoren

Er waren in Israël twee grote douanekantoren; één in Kafarnaüm waar Jezus woonde en één in Jericho. De tollenaren  moesten elke karavaan die deze plaatsen passeerde en elk schip dat Kafarnaüm binnenvoer controleren op inhoud.

 De tollenaar had het recht te eisen dat alle pakken opengemaakt werden en zij mochten zelfs alle brieven openen om na te gaan of er bij de goederen die vervoerd werden, misschien nog voorwerpen waren waarvan nog geen invoerrechten  betaald waren.

 De tollenaren pachtten hun recht bij de Romeinse overheid. Ze vroegen dikwijls veel meer tolgeld dan de Romeinse overheid eiste.

Dat staken ze in eigen zak.  Geen wonder dat de tollenaren zeer rijk waren. De hoofdtollenaar van het douanekantoor van Jericho heette Zacheüs.  Hij was zeer rijk geworden.

Hij was klein van stuk. Als hij hoort dat Jezus er aan komt, klimt hij in een vijgeboom om Jezus te kunnen zien (Luc.  19:3).

Bar-Timeüs (zoon van Timeüs

Bij Jericho heeft Jezus  nog een andere ontmoeting gehad. Als Jezus op weg is naar Jeruzalem, ziet het zwart van de mensen die Hem gevolgd zijn. Het zijn er duizenden.

Ze zijn deels nieuwsgierig, deels in de verwachting dat Hij zich zal laten uitroepen tot koning der Joden. Er zitten twee bedelaars aan de kant van de weg. Ze zijn blind.

Ze horen wel het gedrang van de mensen, maar begrijpen niet waarvoor het is.  Dan wordt hun verteld dat Jezus de Nazarener voorbijgaat. Daarop beginnen ze uit alle macht te roepen Jezus, Zoon van David, heb medelijden met ons. Matt. 20:29-34.

 

 Verzoeking in woestijn

 

Volgens de overlevering zou de verzoeking in de woestijn in Jericho hebben plaatsgevonden. De berg der verzoeking is 350 meter hoog en op die berg zou Jezus 40 dagen hebben gevast.   Hier zou Hij die bekende woorden hebben gesproken:Van brood-alleen  zal de mens niet leven.  Léven doet de mens alleen uit ieder woord dat klinkt uit de mond van God.

Er bevindt zich nu een klooster dat tegen de berg aan is gebouwd.

Twintig kilometer ten zuiden van Jericho liggen de Grotten van Qoemran. Zie daar

Wisten jullie trouwens dat er in de bijbel sprake is van  bergen in het aardse leven van Jezus.?Ik zet ze hier even op een rijtje

De berg der verzoeking

De berg der zaligsprekingen

De berg der wonderbare spijziging

De berg der verheerlijking

De hemelvaartsberg