A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Joden en christenen (1)


Joden en christenen (1) Zie ook een verslag van  een ooggetuige  van de verwoesting vanJeruzalem onde "de Tempel brandt, de Tempel brandt gillen de Levieten.jpg'>

 

(Hier heb ik grotendeels geput uit het boeiende boek van prof. dr. Fik Meijer: “Paulus, een leven tussen Jeruzalem en Rome”) De Joodse Oorlog, (66-70) die uiteindelijk leidde tot de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70, wordt  zeer uitvoerig beschreven door Flavius Josefus. In het jaar 66 waren de Joden massaal in opstand gekomen tegen het Romeinse gezag. Flavius Josefus was daar heel persoonlijk  bij betrokken. Nu zou je denken dat deze beroemde Joodse historicus vanzelfsprekend de kant van het verzet tegen het Romeinse gezag zou kiezen. Dat was  zeker niet zo. Voor hem was opstand tegen het gezag van Rome, opstand tegen God. De keizer vertegenwoordigde het wettige gezag en rebellie tegen de keizer gold als rebellie tegen God zelf. FlaviusJosefus werd de adviseur van Vespasianus als jood tegen de joden. We  zouden hem landverrader noemen.  

En Paulus?

   Paulus die in 67 stierf, heeft  van de Joodse opstand zeker kennis genomen. Die opstand was toen een jaar aan de gang. Zou Paulus als jood zich vanzelfsprekend aan de zijde van zijn volksgenoten geschaard hebben? Sommige commentatoren betwijfelen dit  en wijzen op wat Paulus schreef in Rom 13:1,2:”Iedereen moet het gezag van de overheid erkennen, want er is geen gezag dat niet van God komt. Ook het huidige gezag is door God ingesteld. Wie zich tegen dit gezag verzet, verzet zich dus tegen een instelling die door God is ingesteld.

 

Fiscus Judaïcus  (’jodenbelasting’)

 Na de verwoesting van stad en Tempel van Jeruzalem in het jaar 70, werd de onderdrukking van de joden heftiger. Ook in financieel opzicht was dit het geval. Tot het jaar 70 waren alle joden , waar ze ook woonden, verplicht een belasting te betalen van twee drachmen per persoon per jaar voor het onderhoud van de Tempel in Jeruzalem.

 

De verwoesting van Jeruzalem bracht keizer Vespasianus op het idee de joden nieuwe belasting te laten betalen.

 Dat geld moest worden opgebracht voor het Capitool, zoals ze vroeger eenzelfde bedrag moesten opbrengen voor de Tempel. Dat was voor de joden natuurlijk vreselijk, omdat ze gedwongen werden aan heidense goden te offeren.  De christenen werden door de Romeinse overheid  beschouwd als joden en daarom werden ook zij het slachtoffer van deze ‘jodenbelasting’. De christenen hadden  zich tot het jaar 70 betrekkelijk veilig gevoeld, omdat zij als een joodse sekte beschouwd werden en daarom waren zij ook vrijgesteld om deel te nemen aan de verering van Romeinse (af)goden. In het jaar 70,de verwoesting van Jeruzalem,werd echter alles anders. Door de invoering van de ‘fiscus judaïcus’   moesten ook de joden belasting betalen. Als christenen zich als jood kenbaar maakten, liepen zij het gevaar vervolgd te worden. Dan maar offers brengen aan de Grieks-Romeinse goden? Dat was voor hen nog moeilijker, want dan  ontliepen zij weliswaar het risico vervolgd te worden, maar kregen zij de naam van afgodendienaars.

Paulus een leven tussen Jeruzalem en Rome

Flavius Josefus

Hadrianus sloeg 60 jaar na de  verwoesting van Jeruzale. een tweee opstand neer. Dit betekendehet einde van de joodse identiteit in Jeruzalem. Hadrianus buwde een nieuwe stad

Het is verbazingwkkend dat op de straten die Hadrianus keizer van Rome had laten aanleggen nu een hypermodern, ondergronds winkelcentrum geopend

 

 

 

 

 

Reactie christenen

 De joodse christenen distantieerden zich daarom van de joden, maar hielden vast aan de joodse tradities om geen wierook te hoeven branden voor de heidense goden. Voor  veel christenen was de verwoesting van de Tempel bovendien een gerechte straf van God omdat  zij Jezus vermoord hadden. 

Heftige confrontatie

 Ook Jezus zelf was buitengewoon fel in zijn oordeel over de Joden. Dat was echter geen antisemitisme of Jodenhaat, maar hij was wel buitengewoon teleurgesteld omdat ze Hem wilden doden en ook diep teleurgesteld omdat zij niet in Hem geloofden. Het was net als bij God zijn Vader, gekrenkte liefde. Hij was immers de icoon, het beeld van zijn Vader! 

Judese kliek

  Het waren niet de Joden die Jezus gekruisigd hebben, maar een Judese kliek van vooraanstaande Jeruzalemmers.  Een betere vertaling dan ‘joden’ is ‘Judeërs’  (Joedaioi)want  met deze naam wordt in de Bijbel niet de joden in het algemeen bedoeld, maar de ingezetenen  van Jeruzalem, die tot de Schriftgeleerden en Farizeeërs behoorden: We moeten denken aan de Judese leiders die in Jeruzalem woonden. Niet de Joden hebben Jezus vermoord, maar de  Joudaioi.  Zij werden Judeeërs genoemd:Joudaioi.  In Galilea woonden geen Joden.Gemakshalve hebben velen de Joden beschuldigd. Vooral volgelingen van Jezus .Laat ik een heel stuk citeren uit Joh. 8:39,  want het ging er heel heftig en fel aan toe. De Bijbellezer moet kiezen: of de Farizeeën hebben gelijk en dan is Jezus een aartsleugenaar. Of andersom. 

Liegt Jezus werkelijk?

 In Joh. 8:37 zegt Jezus:”Ik weet dat u nakomelingen van  Abraham bent, en toch wilt u mij doden omdat er bij u geen ruimte is voor wat ik zeg. Ik spreek over wat ik gezien heb bij de Vader. “Onze vader is Abraham” zeiden ze. Ik weet wel dat u nakomelingen van Abraham bent. Toch wilt u mij doden, omdat er in u geen ruimte is voor wat ik zeg. 38 Ik spreek over wat ik gezien heb bij mijn Vader, u doet wat u gehoord hebt van uw vader.’ 39 ‘Onze vader is Abraham,’ zeiden ze. Maar Jezus zei: ‘Als u echt kinderen van Abraham bent, zou u moeten doen wat Abraham deed. 40 Maar nee, u wilt mij, iemand die u de waarheid heeft gezegd die hij van God gehoord heeft, doden – zoiets heeft Abraham niet gedaan. 41 Maar u doet inderdaad wat úw vader deed!’ Ze zeiden: ‘Wij zijn geen bastaardkinderen! We hebben maar één Vader: God.’ 42 ‘Als God uw Vader was,’ zei Jezus tegen hen, ‘zou u mij liefhebben, want ik ben bij God vandaan gekomen toen ik hiernaartoe kwam. 

Namens God Zelf

  Ik ben niet namens mezelf gekomen, maar hij heeft mij gezonden. 43 Waarom begrijpt u niet wat ik zeg? Omdat u mijn woorden niet kunt aanhoren. 44 Uw vader is de duivel, en u doet maar al te graag wat uw vader wil. Hij is vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij hoort niet bij de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is: een aartsleugenaar, de vader van de leugen. 45 Maar mij gelooft u niet, want ik spreek de waarheid. 46 Kan een van u mij van zonde beschuldigen? Als ik de waarheid spreek, waarom gelooft u me dan niet? 47 Wie van God is, luistert naar de woorden van God. U luistert niet, omdat u niet van God bent.’  Jezus is geen doetje. Hij is vlijmscherp, omdat zijn liefde wordt afgewezen.De Farizeeën dachten:Is Jozef dan niet zijn vader? Dan is hij een bastaard. Dan heeft Maria eenslippertje gemaakt. 

Paulus ook anti-seemiet?

Als je kennis neemt van de brieven van Paulus aan de Romeinen en de Galaten, kun je misschien de indruk krijgen dat hij ook een antisemiet was. Geen sprake van. Anti-semitisme is totaal iets anders dan anti-judaïsme. Paulus hield veel van het joodse volk, Hij was de joden een jood maar hij bestreed heel heftig en fel de mening, dat de mens Christus als verlosser niet nodig had en het houden van de tien geboden voldoende zou zijn om gered te worden.Christenen wilden zich na de val van Jeruzalem loskoppelen van de joden