A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jezus Christus


 •  Zacheus wilde Jezus wel eens zien.Omdat hij klein van stuk was, klom hij in een boom.Jezus zei:Zacheus, kom er gauw uit want ik wil in jouw huis zijn.
 •  We kunnen God niet zien
 • We kunnen God niet horen met onze oren.
 • We kunnen God niet bewijzen met ons verstand
 • We kunnen God niet ervaren met onze religieuze gevoelens.
 • Met het instrumentarium van ons brein is God onzichtbaar, onhoorbaar, onbewijsbaar en oninvoelbaar.
 • We kunnen toch wel in God geloven.
 • God is zelf naar ons toegekomen.
 • God is mens geworden. 
 • Door Jezus roept Hij ons uit de boom waarin we ons verstopt hebben 
 • Overal vinden we nog zijn voetstappen en vingerafdrukken. Zijn naam is Jezus Christus.
 • Het is mij gebleken dat  vooral veel jongeren met Hem bezig
 • Hij is geen Bijbelse plaats.
 • Maar zijn persoonsgegeheim is belangrijker dan alle Bijbelse plaatsen. Wie is Hij toch?
 • Jezus Christus is de krachtcentrale van Gods liefde
 • Hij is de luchtbrug tussen hemel en aarde
 • Jezus is de loopplank waarover wij bij God aan boord kunnen komen
 • Het is Jezus altijd te doen om de enkeling. die ene man dat ene meisje
 • Hij  geeft naamlozen een naam
 • Jezus maakt van niemand  iemand.
 • Bekering is daarom weer zin  wekkend en niet weerzinwekkend
 • .Mensen noemden Hem een profeet, maar het meest wezenlijke van een profeet miste Hij:
 • Alle profeten begonnen te zeggen: “Zo spreekt de Heer”.
 • Maar Jezus zei ‘Maar Ik zeg u’.  Die pretentie bezat Hij alleen.
 • Christus is mij als mijn Allernaaste het meest nabij
 • Jezus is de grootste zondaar die ooit geleefd heeft. . .
 • Hij heeft al  onze ongerechtigheid met de magneet van zijn liefde  naar zich toegetrokken en wij krijgen zijn gerechtigheid
 • Wat is dat een vrolijke ruil!
 • Jezus is de naar buiten gekeerde binnenkant van God.
 • Hij is het hitteschild dat ons beschermt tegen het vuur van Gods toorn.
 • Zonder Jezus is de kerk een kerkhof, de godsdienst steriel en de confessie  een fossiel
 • Jezus is in onze plaats door de vuurlinie van het Gods gericht heengegaan
 • Christus overklast alle standen, overbrugt alle rassen en overkoepelt al onze zorgen
 • Het kruis van Jezus ligt als een ophaalbrug over de afgrond die ons van God scheidt
 • Zijn eerste komst gedenken wij.  Zijn tweede komst verwachten wij
 • “In Christus verkoren, in Christus verzoend, in Christus vernieuwd, in Christus verheerlijkt” las ik op een grafsteen.
 • Sinds Jezus' verrijzenis is de tijd poreus van Pasen
 • Jezus is het toonbeeld van herbergzaamheid voor hoer en tollenaar
 • Het bijzondere aan Jezus is dat Hij gezocht en gevonden wil worden
 • Het laatste oordeel van Jezus gaat over wat wij niet gedaan hebben
 • Jezus is gekomen als Knecht om zijn komst als Koning aan te kondigen
 • Jezus geeft een geheel nieuwe invulling aan de joodse voorstelling van de Messias
 • Christus' liefde is ontzagwekkend, want ze wekt ontzag bij de gemeente
 • Zijn we een brief van Christus of staan we in het kladboek van de duivel?
 • Christus is het die afgronden dempt en afgoden temt
 • Jezus heeft door zijn opstanding de dood voor ons gemuilkorfd
 • Hij is de grote Erfgever en wij de erfgenamen  en erfdelers van het eeuwigheidsleven
 • Het dilemma is vandaag :  Jezus van Nazaret of de Christus der Schriften?
 • Christus is het snijpunt van alle coördinaten
 • Hij is de spiegel van Gods hart
 • Tegenover Jezus kun je slechts twee dingen doen.  Hem aanbidden of  krankzinnig verklaren
 • Jezus is geen zweverige,bovenaardse hemelmijnheer
 • Jezus geeft aan de godsdienst een menselijk gezicht
 • Mét Jezus worden we gedoopt in het water, dóór Jezus met de Heilige Geest
 • Jezus is beeld van God en  voorbeeld van God.  Jezus is voor ons voorbeeldig
 • Keep Christ in your Christmas
 • Jezus heeft door zijn verrijzenis de dood ontmaskerd en ontmanteld.
 • Wat aan Jezus is geschied zal ook aan ons geschieden
 • Naar Jezus horen is gehoor geven aan Hem, Hem toebehoren en gehoor-zaam zijn
 • Christus is de enige bliksemafleider die Gods toorn afleidt van ons naar zichzelf
 • De hemelvaart van Jezus is de troonsbestijging van de opgestane Paasvorst
 • De Komende is de Gekomene
 • Jezus is de Icoon van God (Hebr. 1;3)
 • Jezus hoort van eeuwigheid wezenlijk bij God
 • In de geschiedenis van Jezus heeft God zichzelf uitgetekend
 • De oudste kerk heeft Jezus niet opgehemeld.  Hij was al in de hemel bij God
 • De come-back van Jezus is Gods laatste interventie
 • "De Rechter is de Redder"  belijden wij van deze Heer
 • Jezus' bloed is geen chemische formule maar metafoor voor nieuw leven door Hem
 • Jezus Christus is als de opgestane Paasvorst de enige die eeuwig leven hééft en gééft
 • De taal van Jezus was geen beschrijvende, maar appellerende taal.   Ik zeg u
 • Jezus is geen Loser.  Zijn zaak is een gewonnen zaak
 • In Jezus is God Zelf ingedaald in de vuile erfstroom der geslachten
 • Jezus is de uitgestoken hand van God voor drenkelingen
 • Als Jezus geen God was, zou Hij een arrogante bedrieger zijn
 • Jezus is niet opgewekt uit de dood (abstract) maar uit de doden (meervoud)
 • Jezus zoekt geen meelopers, maar volgelingen
 • Hij vraagt geen kinds geloof maar een kinderlijk geloof
 • We hebben een echoputfunctie: de roepstem van Jezus als bij echo voortplanten
 • Jezus navolgen  is iets anders dan Hem na te bootsen
 • Jezus is niet alleen onze Voorganger, maar ook onze Voorzanger
 • Met het Hallel is Hij het grote lijden zingend tegemoet gegaan
 • De uitstraling van Jezus' liefde is als een warme vacht om ons heen
 • Jezus is het zichtbare beeld van de onzichtbare God
 • Jezus is niet het doel van onze pelgrimsreis.  Hij is slechts de Weg
 • Hij wijst ons de weg en Hij is ook de weg
 • Jezus is geen bodybuilder, popzanger of filmster.
 • Jezus heeft nooit gezegd Waar ik heengaat, weten jullie, maar weten jullie de weg
 • Als Priester heeft deze weg gebaand en als Profeet verkondigd
 • In de pretentie van deze presentie ligt de essentie van ons leven
 • Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven
 • Dat is de meest provocerende uitspraak die een mens ooit heeft gedaan
 • Jezus is de Heer die als slaaf mijn voeten wil wassen en niet als criticus mijn oren
 • We mogen geen wig drijven tussen de 'historische Jezus" en de Christus der Schriften
 • "Zonder Mij kunt ge niets doen" zijn de meest provocerende woorden van Jezus
 • Jezus zei niet Ik ben met u tot het einde, maar tot de voleinding der wereld.
 • In het wereldomspannend proces van Jezus Christus verschijnen vele valse getuigen
 • Zie de Mens, die  onze schande draagt, onze schuld bedekt en onze schoonheid herstelt
 • Als de lijdende Knecht des Heren riep Jezus aan het kruis "Het is volbracht"
 • We moeten over Jezus spreken in termen van Gods handelen
 • Jezus als baby geboren is het mysterie van de  menswording Gods
 • Jezus is opgewekt als de Eersteling van hen die ontslapen zijn
 • De grote oogst komt nog.  Het is nog geen Zomer.
 • Het brandpunt en het speerpunt van onze Christusbelijdenis is Jezus is Heer (Kurios)
 • Christus is triomfator!
 • Christus is onze huiseigenaar. (Op dat Hij door het geloof in uw harten woning make)
 • We moeten telkens  vieren (gedenken) dat Jezus uit de doden is opgewekt (2Tim. 2:8)
 • Zonder de Opgestane blijft ons leven besloten binnen de krijtkring  van geboorte en dood
 • Jezus is de pion die God heeft ingezet op het schaakbord van deze wereld
 • Christus oefent zijn regiem uit aan deze en gene zijde van onze levenshorizon
 • Jezus kent geen dienstplichtigen, wel vrijwilligers
 • Jezus' opstanding is het bruggenhoofd van de nieuwe mensheid
 • Christus is onze Middelaar, onze Bemiddelaar, Hij bemiddelt tussen  twee partijen
 • Jezus is niet slechts een Boodschapper van het Godsrijk.  Hij is ook de Boodschap zelf
 • Jezus  is niet slechts een Verkondiger, Hij is ook de Verkondigde Zelf!
 • Jezus is óf de Zoon van God óf een krankzinnige.  Een tussenweg is er niet
 • Christus als Gods zoon belichaamt alle eigenschappen van God zijn hemelse Vader
 • Zo Vader, zo Zoon
 • Jezus is de echte  Godgeleerde.  Hij is door God zelf onderwezen
 • Hij zegt: Ik ben de Weg en je volgt me  niet
 • Jezus is veel meer dan een "joodse rechtvaardige"  Hij is onze Heiland en Verlosser
 • In muur van abdij staat deze inscriptie

  Ik ben het licht en je ziet me niet

  Ik ben de weg en e volgt me niet

  Ik ben de waarheid en je gelooft me niet

  Ik ben het leven en je zoekt me niet

  Ik ben je vriend en je bemint me niet.