A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jericho / ban


 

 Jericho/ ban

Zie ook Ai!

Jericho tell

Berg der verzoeking

 

 

 

Maar op de stad en alles wat erin is rust de ban van de HEER: ze is onvoorwaardelijk aan de HEER gewijd en moet vernietigd worden.(Jozua 6:17)

Zie ook  Achordal

 

De tell Jericho

Er zijn veel vragen gesteld rondom de verovering van Jericho door de Israëlieten. Wie is  die God  die opdracht geeft een hele stad uit te roeien? Want dat betekent het toch als een stad met de ban ( Hebr.:hérèm) wordt getroffen?  Het gewelddadige karakter van deze ban roept veel vragen op. Is die God die een stad met de ban sloeg dezelfde God als de Vader van Jezus Christus, die zich zelf overgaf in de dood? Heeft Marcion dan toch gelijk toen hij leerde dat de God van het Oude Testament een heel andere God is dan die van het Nieuwe Testament?Een wrede, meedogenloze god?

Of hebben de bijbelschrijvers in ballingschap hun persooonlijke visie op de oorzaak van de  ballingschap hierin vastgelegd? Dan zouden ze deze gedachtegang gehad hebben:Het volk Israël was de Baal der Kanaänieten gaan dienen en daarom was het volk in ballingschap weggevoerd.Had God maar opdracht gegeven dat volk uit te  roeien, dan was het nooit zo ver gekomen.Toen hebben ze net gedaan alsof God daartoe wel de opdracht had gegeven. Maar de vraag is gebleven:Is de God van het Oude Testament een wrede god?

Die vraag klemt des te meer als wij zien wat de ban eigenlijk inhoud.

Die houdt allereerst in, dat al het leven gedood moet worden (Joz. 6:17).

Slechts Rachab de hoer wordt gespaard om haar aandeel in de verovering van de stad.

Vervolgens is de buit ‘taboe’ zodat niemand deze voor zichzelf kan opeisen. Kortom, wat met de ‘ban geslagen is’ is heilig, onttrokken aan menselijk gebruik en toegewijd aan God.

Dat heeft in Jozua alles te maken met het feit dat de verovering  van Jericho  als een strijd van de HEER wordt gezien.

Jericho wordt niet veroverd door de kracht van de militairen, maar door de kracht van God.God de HEER heeft een bedoeling met het land der Kanaänieten .Het wordt het land waar Hij zelf komt wonen. In Christus kiest Hij daar zijn domicilie.

Nu is het wel opmerkelijk dat alleen de Kanaänitische volken met de ban geslagen worden.God beperkt die ban tot die volken die zijn heilsplan met Israël in gevaar kunnen brengen.

En het blijkt uit de geschiedenis dat het juist de Kanaänieten zijn geweest met hun verering voor Baäl, die een grote verzoeking betekenden voor het volk.

Maar dit neemt toch niet weg, dat de ban  afschuwelijk was. Het roept herinneringen op aan de ‘holocaust’ . En opnieuw  stellen we de vraag; is  God  werkelijk zo wreed geweest?

De vragen worden nog urgenter als we het bijbelse Israël min of meer gaan vereenzelvigen met de staat Israël.En dit wordt vaak gedaan.

Het boek Jozua is op alle scholen in Israël verplichte literatuur.

Hoe gemakkelijk komen bij deze vereenzelviging de Arabische Palestijnen dan in het kamp van de Kanaänieten terecht!

Onder hen bevinden zich vele christenen.Hebben zij geen recht op land? Geldt de landbelofte exclusief voor de joden?

We zullen bovengenoemde vragen allereerst moeten bekijken in nieuwtestamentisch perspectief.

 

 Heilshistorisch perspectief

Dan wordt allereerst duidelijk dat we Jozua 6 moeten zien in heilshistorisch perspectief. De ban was voorlopig en ook het bezit van het land was tijdelijk. De Jozua van Nazaret  was nog niet op aarde gekomen.Slechts in relatie tot de ultieme openbaring in Christus vinden de ban en de landbelofte hun betekenis. Ook de omringende volken kenden de ban.God past zich in zijn openbaring aan aan wat in die tijd gebruikelijk was.

Betekenis ban

In het ‘slaan met de ban’ ging het niet om de vijanden uit te roeien, maar om de toekomst van Israël en de heilsgeschiedenis veilig te stellen.Daarbij mogen we niet vergeten, dat God zijn diepste wezen, dat liefde is, stap voor stap heeft onthuld.Het gericht over Jericho heeft de bedoeling om ruinte te garanderen  voor de universele verlossing door de liefde van God

 

Voorbeeld

Dat Jericho met de ban getroffen wordt, is voor heel de wereld ook een voorbeeld.Jozua 6 beschrijft, dat een wereld zonder Christus, net als de Kanaaänieten van God vervreemd is, andere goden dient en daarom in aanmerking komt voor het oordeel.God is geen soft persoon.Hij accepteert het niet dat zijn schepselen andere goden dienen en dat er kinderoffers gebracht worden.

.De ban is tenslotte ook  beeld van het eindgericht. Ze is er een afspiegeling van.Ook hier komen we weer die paradox tegen net zoals bij de ban van Jericho.Hoe is het eindgericht te rijmen met de goedheid en de liefde van God?  De vragen blijven bestaan. We mogen echter het eindoordeel en het gericht  niet in mindering brengen op de oeverloze liefde van God.Het is juist zijn liefde die geen genoegen neemt met het onrecht in de wereld.

Jozua 6 kan nooit een voorbeeld zijn voor het heden.Als God in het huidige conflict tussen Israël en de Palestijnen  zou kiezen voor de staat Israël, zou Hij tegen een deel van zijn eigen volk strijden.Het gaat over het volk Israël temidden van de Kanaänieten en  niet over de staat Israel te midden van de Palestijnen.

Maar nu zijn er christenen die verwijzen naar Genesis 17: 8 waar we lezen dat God aan Abraham heel Kanaän aan Israel zal geven voor eeuwig.

 

Olam

 

Het woord dat daar gebruikt wordt is olam= altijddurend, eeuwig.

Daar moeten we inderdaad niets van afdoen.Jezus Chrsistus is echter de ultieme vervulling van al Gods beloften aan Israel.

Hij is de grote Zoon van Israel.Het Oude Testament kunnen we niet verstaan buiten Christus om. Het Oude Testament moeten we niet israelcentrisch verstaan maar christocentrisch!

De landbelofte  is niet voor de seculiere staat Israel, maar het zijn juist de zachtmoedigen die de aarde zullen beërven.