A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jebusietenburcht


 

 Jebusietenburcht

Koning David en zijn mannen trokken op naar Jeruzalem, waar de Jebusieten woonden. De Jebusieten zeiden tegen David:u komt er niet in! Sterker nog: de lammen en de blinden zullen u verjagen (2 Sam. 5: 6).

 

De restanten van de oude Jebusietenburcht bij de zuidelijke muur van Jeruzalem

Je kunt heel goed zien op de foto, dat de burcht op een hoge heuvel (Ofel) lag, die later de berg Sion genoemd zou  worden. Het zijn de bouwresten van het oudste gedeelte van Jeruzalem dat door koning David is veroverd op de Jebusieten.

 Het is heel merkwaardig dat de plek van deze burcht buiten de zuidelijke muren van het huidige Jeruzalem ligt. Het was immers de stad van David,die ook wel Sion genoemd wordt. Ze behoorde tot het Jeruzalem van het Oude en Nieuwe Testament

 

Dit is een foto van het 19e eeuwse Hebron.  Hier bevond zich eerst de residentie van  David, die hij al vrij spoedig liet overbrengen naar de Jebusietenburch

Loofhutten in het moderne Jeruzalem waar eeuwen geleden de Jebusieten burcht zich bevond.

.

De Jebusietenburcht lag op de Ofelheuvel. Op het kaartje lag die heuvel tussen het Tyropoeondal en het Kidrondal in. Dus buiten de huidige  stadsmuren.

Daar verhief zich ook de  Siloamtoren.Dáár lag dus de oude Davidstad, met de naam Sionsberg. Leter werd de heuvel in de bovenstad ook de berg Sion genoemd, en nog later kreeg zelfs Jeruzalem  die naam.

Na de verovering van Jebus werden de Jebusieten beschouwd als bijwoners van Israël.

 

 

Dorsvloer

 

Dat blijkt al in  2 Sam. 24: 16.Daar lezen we dat de Jebusiet Arauna op een hoge heuvel aan het graan dorsen was.Het was blijkbaar zijn eigendom gebleven.

Dorste hij op een hoge heuvel? Ja zeker, want het koren werd eerst uit de korenaren geslagen waarna  de korrels met het kaf omhoog  geworpen werd. Het koren bleef vervolgens liggen en het kaf werd weggeblazen door de wind die op zo’n heuvel altijd woei.

David heeft die dorsvloer gekocht. Hij  bouwde er vervolgens een altaar voor de HEER. Zijn zoon Salomo heeft op deze plek de tempel gebouwd.Als je nu de gouden Rotskoepel ziet in Jeruzalem , denk er dan nog eens aan dat de Jebusiet Arauna vele eeuwen geleden hier aan het dorsen was!

De stad van de Jebusieten was zo versterkt, dat de Israëlieten niet in staat waren haar stormenderwijs in te nemen.Toch is David erin geslaagd deze burcht te veroveren door de watertoevoer af te snijden. (2 Sam.5:8).Er was namelijk een ondergrondse watergang die de verbinding vormde tussen de Gihonbron (die buiten de stad was gelegen) en de stad zelf.

Het was een goede greep van David om Jeruzalem tot hoofdstad te kiezen van het Beloofde land! Het behoorde tot geen enkele stam. De stad was dus onbelast en daarom uitermate geschikt om tot de plaats, Mokum,  bij uitstek te worden. Bovendien   vond hier het hoogtepunt en dieptepunt in Abrahams leven plaats (Gen. 22) Al spoedig krijgt Jeruzalem het aureool van ‘moeder aller gelovigen’

De stad die David veroverde en tot zijn nieuwe hoofdstad maakte, besloeg slechts een klein stuk land ten oosten van de tegenwoordige muren van de Oude Stad.

De burcht lag op de hoge heuvel Ofel David ging in deze bergvesting wonen en gaf hem de naam Davidsburcht. De “ Bastion”, het Millobolwerk  genaamd (2 Sam. 5:9) had de afsluiting gevormd van de Jebusietische verdedigingsgordel.

Wat heeft David nu gedaan ?

Hij heeft de stad in noordelijke richting uitgebreid. Hij bouwde er zijn paleizen en ook de tempel is hier later gekomen. Nu wordt dit gebied  bijna geheel in beslag genomen door het tempelplein met de Rotskoepel.

Rotskoepel

Jeruzalem 

De naam Jeruzalem is overigens véél ouder dan die van Jebus.

Een ander woord voor Jeruzalem is Salem.De zegen die Abraham van Melchizedek ontving (Gen. 14: 18) kwam uit Salem.

De Hebreeuwse spelling van de naam Jeru-sja-laim  is een meervoudsvorm.(stad van de vredes!. Al in oude tijden zou Jeruzalem een dubbelstad geweest zijn.Het is mij opgevallen dat in Ps 76 :3  voor Jeruzalem zowel het woord Salem als het woord Sion gebruikt wordt.Daar was Gods woning!

De vergrijsde citadel kon echter geen waardige hoofdstad  zijn van de levenskrachtige natie Israel.

Bovendien moest Jeruzalem niet slechts  het politieke centrum  worden van de staat Israel,

De geestelijke betekenis van Jeruzalem moest voorop staan. Daarom was  het in de eerste plaats nodig dat  de ark van het verbond overgebracht werd van het huis van Obed Edom in Kirjat Jearim (zie daar) naar Jeruzalem.

Intocht van de ark van het Verbond

De ark was een zichtbaar teken van de inwoning van JHWH onder Israël.

Symbool van de Heilige die “tussen de cherubs woont”. Met groot respect en diep eerbied moest de ark dus vervoerd  worden. En zeker niet als een magisch middel dat de mens naar willekeur kan gebruiken zoals Israel meende te kunnen doen in de strijd tegen de Filistijnen. Daarom brengt David de ark  met de meest  uitgebreide voorzorgsmaatregelen naar de Jebusietenburcht. Het wordt een uitbundige, feestelijke processie Muziek en zang zijn niet van de lucht.

Een persoonlijke herinnering van David aan dit grootse ogenblik  vinden we in Ps 24 : 7 als priesters en Levieten met de ark voor de nauwe en vergrijsde poorten van Jebus staan Zij eisen toegang en zingen:

Hef, o poorten, uw hoofden omhoog, verhef u aloude ingangen :de koning  vol majesteit  wil binnengaan.

In vers 8a horen we vervolgens de aarzeling van de solist-poortwachter die verantwoordelijk is voor de veiligheid van de stad

Wie is die koning  vol majesteit? Vraagt hij. Het antwoord luidt:

De HEER , machtig en heldhafitg

De HEER, heldhaftig in de strijd

JHWH doet dan zijn intrede in de stad en de vergrijsde burcht wordt Godstad!

In Psalm 24 zijn twee psalmen samengevoegd. In beide gaat het om gesloten deuren. In de eerste psalm (Ps 24:3) zijn dit de gesloten deuren van de tempel. De dichter vraagt zich af: Wie mag de berg van de HEER bestijgen? In de tweede psalm zijn de gesloten deuren de deuren van de stad Jeruzalem en het is de HEER zelf die toegang eist. (Ps 24:7):

Hef o poorten uw hoofden omhoog.

De dag van de intocht  van de ark in Jeruzalem  heeft de aloude Jebusburcht  gemaakt tot ”Heilige Stad” voor jood en christen beide.Ze is ook symbool geworden van het hemels Jeruzalem waarin geen tempel meer gevonden wordt.