A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jordaandoop/ Jezus


Jordaandoop Jezus

Hier is Jezus gedoopt, symbolische voorstelling van de onderdompeding in menselijke schuld en verlorenheid.

Meer verterend dan vertederend

 

 

 

Het openbare leven van Jezus begint met zijn doop.

Bij Matteüs wordt Jezus gepresenteerd als de erfgenaam  van de belofte aan Abraham.

 

Universele erfgenaam

  

Bij Lucas is Hij de universele erfgenaam: zoon van Adam. Lucas  is zeer uitvoerig in zijn dateringen. Hij noemt  b.v.Tiberius, Pontius Pilatus, Annas  Kajafas  enz. Zijn evangeliebeschrijving  is niet een mythisch gebeuren buiten de tijd, het is een exact te dateren historisch gebeuren.

Het evangelie is geen tijdloze mythe.

Bij het noemen van de namen van Pilatus, Herodes, Kajafas, laat Lucas al de schaduw van het kruis vallen over het leven van Jezus. Het kruis kondigt zich al aan.

 

Doop Johannes

 

De doop van Johannes is iets anders dan de gebruikelijke religieuze reinigings-riten. Die doop van Johannes is eenmalig; iemand bekeert zich eens en voorgoed tot een ander leven. De dopeling wordt ondergedompeld in water, symbool van vernietigende watervloed, oervloed als graf voor al het leven.

De rivier de Jordaan was symbool van ondergang, maar ook van verrijzenis. Nieuw leven. Symbool van wedergeboorte.

 

Jezus kwam van ver weg!

 

Bij Johannes voegden zich mensen uit heel Judea. Nieuw en heel bijzonder is dat Jezus helemaal uit Nazaret uit Galilea kwam om zich te laten dopen.

Hij kwam van ver weg!

Hij voegt zich bij die grauwe groep zondaars die staat te wachten aan de oevers van de Jordaan.

Moet Hij ook alle zonden afleggen?

 

Solidair

 

Mt.3:1 Natuurlijk niet, maar Hij is solidair met de zondaars. Jezus zegt: Laat nu maar – want zo behoren wij de gerechtigheid volledig te vervullen.

 

Gerechtighed

 

 

Gerechtigheid  is wat alle mensen moeten geven als het antwoord op de Thora,dat is het volledig laten geschieden van Gods wil.

Wat deed Jezus?

Lucas die in zijn evangelie Jezus voortdurend laat zien in gebed, zegt ons dat Jezus biddend de doop ontving(Luc. 3:21).

Pas het kruis en de verrijzenis maakten duidelijk wat er gebeurd was

  

Onderdompeling: schuldovername!

  

Jezus heeft door de doop in de Jordaan de hele schuldenlast van de mensheid op zich genomen.

Zijn onderdompeling  wijst vooruit naar het kruis en de stem die gehoord wordt ”Deze is mijn veelgeliefde Zoon “wijst vooruit naar de opstanding.

Wanneer wij uitgenodigd worden tot de doop, plaatsen wij ons naast Jezus in zijn doop, we worden één met Hem.

Hij greep vooruit op de dood. Wij grijpen met Hem vooruit op de verrijzenis.

 

Gerechtgigheid volbracht

 

Zo heeft Jezus de ’uiteindelijke gerechtigheid volbracht. De kerk van het Oosten laat dit ook zien in iconen.

Op de icoon van Jezus is het water afgebeeld als een graf, een donkere spelonk die iconografisch de Hades verbeeldt, de onderwereld, de hel. Jezus vervult alle gerechtigheid.

In die strijd vindt ‘de wending’ plaats van het bestaan, die het leven kwalitatief nieuw maakt. Die wending vond plaats in zijn onderdompeling en opstijgen-

Johannes voegt er aan toe: Zie het lam Gods dat de zonden der wereld wegdraagt. In het Grfieks staat niet ‘wegneemt’,maar  ‘wegdraagt’. Dat is net iets adekwater, vind ik

 

Lam en schaap

 

Er zijn twee toespelingen in het Oude Testament. Allereerst uit Jesaja 53 waar we lezen dat de lijdende dienstknecht van God zich als een lam liet slachten als een schaap dat stom is voor zijn scheerders.

Belangrijker nog is dat Jezus op een Paasfeest gekruisigd is en welhaast vanzelf het paaslam leek te zijn, dat tot vervulling bracht wat het paaslam bij de uittocht van Egypte betekende; bevrijding uit de dodelijke heerschappij van tirannie.

Vrijlating voor de uittocht naar de beloofde vrijheid.