A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Caligula vermoord door lijfwacht


Kronieken. Nieuws uit het verleden; 3801

Romeinse keizer uit de weg geruimd!

Gaius Caligula vermoord door lijfwacht.

Tempel gered van ontwijding

Volgens de informatie die we  hebben gekregen is de krankzinnige Romeinse keizer Caligula gisteren -24 januari -vermoord door Cassius Chaerea, een lid van zijn lijfwacht. Hij is opgevolgd door zijn oom Tiberius Claudius. Caligula was 29 jaar oud en hij is vier jaar keizer geweest. Hij was een vriend van koning Agrippa. Het nieuws van de aanslag, gebracht door speciale koeriers uit Rome,  was het signaal voor een uitbundige vreugde in het heel Judea.
Want het betekent dat het gevreesde besluit om een standbeeld van Caligula in de tempel op te richten, te niet is gedaan.

Het bazuingeschal dat de bewoners te horen kregen, was voor hen al een teken dat er iets heel bijzonders was gebeurd. Direct na de dood van Caligula  zijn geheime plannen uitgelekt dat er van hem  een beeld gemaakt moest worden waarmee hij als een god vereerd zou worden in de tempel te Jeruzalem. Enige tijd geleden bezocht Caligula een goudsmid en beval hem een beeld van goud te maken voor hem. Uitzinnig is de vreugde dat dit vreselijke plan nu niet door zal gaan.


In onze tempel zou een beeld van de keizer komen en zwijnenoffers gebracht worden!!


Claudius, keizer van Rome

Wie is Claudius ?

Claudius, een oom van de overleden Caligula,  een historicus, (een leerling van Livius) heeft nooit de zelfvergoddelijking van zijn voorgangers gesteund, noch de etnische minderheden in het Romeinse rijk onderdrukt. Hij heeft veel belangstelling voor de Etruriërs, de oorspronkelijke bewoners van Italië. Het was uitgerekend  koning Agrippa  die in de Senaat een vurig pleidooi hield voor zijn vriend Claudius. Dat heeft in de Senaat de doorslag gegeven en zo werd Claudius keizer. Caligula had  aan Agrippa al het gebied gegeven dat vroeger behoorde tot zijn oom Filippus met als Caesarea Filippi als hoofdstad  Twee jaar later werd een andere oom van Agrippa  ( Herodes Antipas) verbannen op instigatie van Agrippa en daardoor kwam ook het gewest Galilea onder zijn bewind. En wat blijkt nu ? Claudius   heeft direct na zijn troonsbestijging   in Judea en Samaria geen nieuwe stadhouder aangesteld, maar ook de regering over déze gewesten opgedragen aan zijn vriend Herodes Agrippa I. Zoals onze lezers weten is deze Herodes Agrippa een kleinzoon van Herodes de Grote. Toen Herodes Agrippa  nog maar een jongetje was van drie jaar, heeft

zijn  grootvader Herodes de Grote zijn eigen vader Aristobulus laten doden. Omdat de kleine Agrippa  toen geen vader meer had, werd hij voor zijn opvoeding naar Rome gestuurd waar hij niet alleen bevriend werd met de geesteszieke  Caligula,  die enkele dagen geleden is vermoord, maar ook nog totaal bedorven  is geworden door de zedeloze sfeer in Rome. Maar nu Claudius keizer is geworden blijkt tot onze grote schrik dat hij aan Agrippa ook nog eens Judea en Samaria geschonken heeft Deze Agrippa is dus net als zijn grootvader weer koning over het noorden en het zuiden. Wij hebben als Joden echter heel weinig vertrouwen in deze telg uit het geslacht der Herodessen. die door het wufte heidense leven in Rome totaal is bedorven. Hij doet wel alsof hij een vriend der Joden is, maar zijn losbandig leven wekt geen vertrouwen voor de toekomst.

Hier zien onze lezers het paleis van de keizer op de Palatijnse heuvel te Rome. Op de achtergrond herkent u zonder twijfel de lange rijen zitplaatsen van het circus Maximus, de grote renbaan die in het dal van achter de heuvel lag.

Ons commentaar

De naam van keizer Claudius komt twee keer in het Nieuwe Testament voor. In de eerste plaats in Hand. 11:28 waar sprake is van een grote hongersnood onder keizer Claudius en verder lezen we zijn naam ook in Hand. 18:2 waar Lucas vermeldt dat deze keizer bevolen had dat alle Joden Rome moesten verlaten.

 

 Stokebrand Chrestos

Ook de bekende Romeinse schrijver Suetonius heeft hierover bericht.
En weet je wat nu zo interessant is? Dat volgens deze schrijver Claudius dit gedaan heeft omdat de "Joden in Rome op aanstoken van een zekere Chrestos voortdurend onlusten veroorzaakten ". Er is dus blijkbaar in Rome in die tijd een stokebrand geweest die Chrestos heette. Het is wel zeker dat met deze naam Jezus Christus is bedoeld en dat de spanningen en de onrust onder de Joden in Rome alles te maken hadden met de toenemende invloed van het christelijk geloof en met het conflict tussen kerk en synagoge

 Aquila en Priscilla

Overigens heeft Claudius wel bevólen dat alle Joden Rome moesten verlaten, maar historici zijn van mening dat dit onmogelijk was alleen al vanwege de belangrijke plaats die veel Joden in Rome in het economische leven innamen.
Toch hebben Aquila en Priscilla gevolg gegeven aan dit bevel. Paulus heeft dit enthousiaste echtpaar leren kennen toen hij vanuit Athene in Korinte kwam. Ik vind het helemaal terecht dat de redactie van de Judea Post heel weinig vertrouwen had in het beleid van Herodes Agrippa I .

Deze kleinzoon van de kindermoordenaar van Betlehem was al erfelijk belast, maar helemaal bedorven werd hij door de sfeer in Rome en de intriges die daar altijd waren. Ook zijn naam wordt in het Nieuwe Testament genoemd. Hij heeft de broer van de apostel Johannes laten ombrengen om bij de Joden in een goed blaadje te komen.

 

Toen de Joden hierop inderdaad gunstig reageerden liet hij ook de apostel Petrus aanhouden (Hand. 12:1-3). We lezen in Hand.12 dat deze Herodes Agrippa op een ellendige manier aan zijn einde is gekomen..

 

Toppunt schijnheiligheid

Deze koning is het toppunt van schijnheiligheid geweest. Hij offerde dagelijks in de tempel en hij vervulde met grote nauwgezetheid zijn godsdienstige verplichtingen.

Koning Herodes Agrippa I was intens gemeen en vreselijk corrupt. Hij was net zo gemeen als zijn grootvader Herodes de Grote. Beiden gingen letterlijk over lijken

 

 Net zijn grootvader

 

Ik vind het frappant dat ze zoveel op elkaar lijken. Ze deden beiden heel veel om de Joden voor zich te winnen. Herodes de Grote liet een tempel voor de Joden bouwen en Herodes Agrippa I was een trouw bezoeker van de tempel. Herodes vermoorde minstens 20 kinderen in Betlehem en Agrippa liet Jacobus vermoorden en Petrus gevangen zetten..
Herodes Agrippa diende ook een aanklacht in tegen Herodes Antipas die tetrarch van Galilea was en daarom werd hij door de keizer verbannen en kreeg Agrippa ook het gebied Galilea. En daardoor was zijn koninkrijk weer net zo groot als dat van zijn grootvader. Dat is tenslotte de derde overeenkomst tussen hen beiden.

 

Tegen  Messias Jezus!!

We zien hier dus wat een grote wrede en boosaardige rol het geslacht Herodes heeft ingenomen ten opzicht van het christelijk geloof. Herodes de Grote vermoorde een aantal kinderen in Betlehem, Herodes Antipas liet Johannes de Doper ombrengen en Herodes Arippa liet Jacobus, de geliefde broer van de apostel Johannes doden met het zwaard. Zonder twijfel het werk van demonische machten gericht tegen Israël en de grote Zoon van Israël.