A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jeruzalem / Geschiedenis


Jeruzalem/ Geschiedenis

 

 

 

 

 

In dit bestand zijn heel weinig foto’s opgenomen, omdat alle vet en schuin geprinte namen naar een bestand van mijn website www.bijbelseplaatsen.nl wijzen, waar wel foto’s zijn opgenomen. En omdat het in dit bestand gaat over de geschiedenis van Jeruzalem heb ik voor u enkele foto’s opgenomen uit het jaar 1890!

 (Jeruzalem/Hoofdstad).  Jeruzalem heeft in de Bijbel ook een duidelijk symbolische betekenis (Hemels Jeruzalem) net zo goed als (Sion) en (Sionskinderen) Die namen hebben een betekenis die ver boven de aardrijkskundige betekenis uitrijst.(Klaagmuur) is ook niet zo maar een willekeurige muur van grote stenen.

 

 

 Residentie van de Heilige!

 

 

Jeruzalem is  een heilige stad. Jeruzalem is de woonplaats van God de HEER. Jeruzalem is de stad van God, maar dat is geen reden  voor Israël om te denken: ons kan niets gebeuren. Hoe striemend en vernietigend  zijn de gerichtswoorden  van de profeet Zefanja aan het adres van Jeruzalem. Luister maar eens naar  wat de profeet zegt tot Jeruzalem in Zefanja 3 : 3, Jeruzalem is helemaal geïnfecteerd door het heidendom en een heidense graaicultuur. Ik lees de NBV hier: Haar leiders zijn brullende leeuwen, haar rechters wolven in de avond die ’s ochtends niets meer te kluiven hebben. Haar profeten zijn gewetenloze bedriegers haar priesters ontwijden wat heilig is en doen de wet geweld aan”.Je zou nu zeggen zo’n volk laat God links liggen.

Maar wat lezen we in vers Zefanja  3:5:

Maar de HEER is in haar midden, Hij is rechtvaardig. Hij doet geen onrecht Iedere ochtend wanneer het licht wordt, spreekt Hij recht en nooit ontbreekt Hij. Daarom is er voor de bewoners reden tot onstuimige vreugde. Jubel dochter van Sion (3:14)!!De HERE heeft uw gerichten weggenomen.! Zoals een bruidegom zijn bruid  verrukt aankijkt en stil wordt van liefde zo zal God de Heer zwijgen in zijn liefde. Hij wordt er helemaal stil van (Zefanja 3:17).

 

Drie godsdiensten

 

Ik geef hier een  heel beknopt overzicht van de geschiedenis van Jeruzalem. Voor drie grote wereldgodsdiensten – jodendom, christendom en islam – is het een hoogst belangrijke stad.( Abraham / Oecumene). Jeruzalem  is de stad van David en Salomo. Het is de stad van hun tempel. Het is de stad waar Jezus werd berecht,heeft geleden (Via dolorosa) de kruisdood stierf en opstond uit de dood. Het is ook de plaats die door moslims in ere wordt gehouden als de plaats waar Mohammed ten hemel voer.

 

 Jeroesjalajiem

 

Het treft me altijd weer dat de naam Jeruzalem in het Hebreeuws een meervoud is:Jeroesjalájiem,( Jeruzalem/Jeroesjalajiem) net als die voor de naam God: Elohim De meervoudigheid van God die toch één in wezen is,  komt ook al in het Oude Testament ter sprake. In Lucas 2 lezen we dat deze Elohim mens is geworden. Hij heeft geen mens geadopteerd, maar Hij heeft de menselijke natuur aangenomen. Geen ‘adoptie, maar assumptie’ belijdt de katholieke Kerk van alle eeuwen. Daarom is de HERE God ook zo menselijk!  Het oude stadsdeel  van Jeruzalem heeft nog altijd het uiterlijk en de sfeer van een vroegere stad in het Midden-Oosten met zijn smalle en overvolle straatjes. Het is natuurlijk in de eerste plaats ook de stad van de Joden en de stad van Jezus. Dit laatste heb ik nergens sterker ervaren dan op de opgegraven trappenstraat waar Jezus  zelf gelopen heeft en in de geselplaats en de kerker waar Hij zo geleden heeft (Jeruzalem/Kajafas). Een persoonlijk verslag van een bezoek van Paulus en Trofimus in de tempel vindt u bij (Jeruzalem/Tempel) en een blok steen van de tussenmuur die  Trofimus toen gezien heeft vindt u weer terug onder (Istanboel/Tussenmuur) Samen met Flavius Josefus was ik getuige van de verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen in 70 (Jeruzalem/Verwoesting) Het heeft me erg aangegrepen.De vrij kleine heuvel Ofel even ten zuid-oosten van de Soleimanmuren is de bakermat van Jeruzalem.(Stad Davids/Jebusieten); (Stad Davids/Gihonbron)

 

Jebusietenburcht

 

Omstreeks 1000 v. Chr. veroverde David Jebus(Jebusietenburcht) en maakte ze tot hoofdstad van zijn rijk. Daarom wordt de stad de stad Davids genoemd. De Jebusieten woonden in deze stad toen David die veroverde. Onder hem werd Jeruzalem  (dat om de berg Ofel was heen gebouwd), het godsdienstige en politieke centrum van het rijk. Pas onder de regering van koning Salomo werd de tempel gebouwd tegelijk met een nieuw koninklijk paleis. Toen het rijk na Salomo’s dood in tweeën scheurde, bleef Jeruzalem de hoofdstad van het zuidelijk rijk

Archeologen hebben op de heuvel Ofel reeds sporen gevonden uit het stenen tijdperk. Tegen 3000 v. Chr. hadden zich al mensen gevestigd op de heuvel Ofel, ten zuiden van de huidige tempelberg.( (Jeruzalem/Opgravingen) Maar wist u dat men in 2009 een Hebreeuwse scherf gevonden heeft die dateert uit de tijd dat David de Filistijnen bestreed? (Hebreeuwse potscherf)

 

Salem

 

Salem De Kanaänieten  (Kanaän)stichten hier een stad die bekend stond als de stad Salem. Jaren geleden bevond zich op de Veluwe een ziekenhuis dat Salem heette en nu vervangen is door het St Jansdal in Harderwijk. Salem was maar een heel klein vestingstadje. De priesterkoning van Salem was Melchizedek omstreeks 1800 voor Chr. Hij verwelkomde aartsvader Abraham, toen deze terugkwam van het verslaan van Kedorlaomer met brood en wijn. (Gen 14:18).De Schrift ziet hem, die plotseling optreedt en plotseling  verdwijnt als type van de Christus. Dat lezen we in Psalm 110:4. Het gaat in deze psalm uiteindelijk over Gods grote Gezalfde, de Christus:”Gij zijt priester voor eeuwig, naar de wijze van Melchizedek” Zijn priesterschap staat nog boven het priesterschap van Aäron.(Aarons graf) Hizkia.Koning Hizkia, een groot hervormer, reinigde de tempel nadat die ontwijd was door de verering van Assyrische goden.(Nineve) Hij bouwde  verdedigingswerken rond de stad en hij liet een tunnel aanleggen om in geval van belegering verzekerd te zijn van watertoevoer.(Gihonbron) Jaren geleden hebben we met ons gezin in het pikkedonker - met hoge laarzen baggerend door het water -  die 900 meter lange tunnel door gelopen. We kregen wel een lamp mee, maar we vonden het allemaal toch wel een beetje eng.

 

 Nebukadnezar

(Jeruzalem/Siloamtunnel)Babel  verovert de stad

In 587 kwam de catastrofe. Nebukadnezar, koning van Babel sloeg beleg voor de stad.(Nebukadnezar) De Babyloniërs (Babel) veroverden de stad, de ballingschap begon en de stad werd verwoest. Pas na de terugkeer uit de ballingschap  (Ballingschap)werden de muren herbouwd en werd de tweede tempel opgetrokken onder leiding van Nehemia Onlangs hebben archeologen nog bij de muren echte Perzische pijlen gevonden(Jeruzalem/Muren). Toen de Joden terugkwamen uit de ballingschap wilden zij niet dat de Samaritanen meehielpen met de herbouw. Zij bouwden toen een offerplaats op de  Gerizim (Gerizim). Daarna volgden perioden van Griekse overheersing en Romeinse bezetting.

 

Herodes de Grote (Herodes de Grote)

Toen in 37 v. Chr. Herodes de Grote aan de macht kwam, begon hij met een uitgebreid programma van openbare werken, een groot koninklijk paleis voor zichzelf en de prachtige verbouwing van de tempel.(Jeruzalem/Tempel)  Alles in Grieks-Romeinse stijl. Dit was de stad die Jezus kende:een stad van paleizen, amfitheaters, badhuizen, markten en bovenal van de grote tempel. Agippa I breidde de stad verder uit, maar tijdens de Joodse Oorlog, in 70 na Chr. verwoestte de Romeinse veldheer Titus haar volledig. De tempel werd bestormd en vrijwel geheel vernietigd. In het bestand Jeruzalems verwoesting (Jeruzalems verwoesting) vindt u het aangrijpende verhaal. Later herbouwde keizer Hadrianus de stad, die hij Aelia Capitolina noemde.  (Jeruzalem/Ondergronds) hoe de vroegere hoofdstraat van Aelia Capitolina door de Joden gemoderniseerd is. De vroegere Romeinse straat cardo is nu onder de grond een modern winkelcentrum geworden. Onder de eerste christelijke keizer Constantijn werden verschillende kerken gebouwd. Ook Justinianus moedigde het bouwen van kerken in Jeruzalem aan.

Nog meer veroveringen

Het patroon van veroveringen  bestendigde zich. In 638 namen islamitische strijdkrachten Jeruzalem in en bouwden de Koepel boven de Rots en de El Aqsa Moskee De eerste kaliefen stonden nog onder christelijke invloed(Jeruzalem/ Rotskoepel) Kruisvaarders hielden de stad een tijdlang bezet. In de 13e eeuw kwamen er weer joden wonen. In 1917 kwamen de Britten.

 

Joden en Palestijnen

Op 29 nov.1947 besloot de VN dat Palestina (Palestina) opgedeeld zou worden in een Arabische en een Joodse Staat. De Arabieren accepteerden deze resolutie niet want zij wilden geen Joodse staat omdat Israël geen moslimland is. Premier Barak kwam destijds tijdens het vredesoverleg met Arafat met het voorstel van Oost-Jeruzalem de Palestijnse hoofdstad te maken. Dit werd afgewezen.

In 1949  bezette Israël een deel  van de stad en in 1967 ook de rest van de stad. De samenleving  van Joden en Palestijnen roept veel spanningen op.  De  Palestijnen 

Volgens prof. mevr.Jeff Halper -die onlangs uit de USA naar Israël emigreerde - is Israël volgens de leiders van dit land - een democratisch westers land belaagd door Arabische terroristen. Dat is natuurlijk erg negatief geformuleerd. Nooit wordt volgens haar gesproken over Palestijnen, alleen maar over Arabieren. Het land Israël (door anderen Palestina of Heilige Land (Beloofde Land)genoemd, is als geheel exclusief eigendom van de Joodse staat. In het Palestijnse gedeelte van Jeruzalem zijn de Joodse nederzettingen direct herkenbaar aan de nationale vlag. Pas wanneer zo’n nederzetting is gebouwd, volgt verbetering van de infrastructuur. Onder aan de Tempelberg naar het oosten wordt de “City van King David park ‘ gebouwd. Veel huizen van de Palestijnen zijn afgebroken zonder dat hun plaatsvervangende woonruimte wordt aangeboden. Halper beweert:Er is een stille politiek om Jeruzalem Palestijn-vrij te maken. Een duidelijk voorbeeld is volgens hem dat een Palestijn die in Oost-Jeruzalem woont en zou willen trouwen met een meisje van de Westbank, geen toestemming krijgt om in de stad samen te gaan wonen. Daarentegen zeggen de Joden:”De Arabieren hebben 22 landen, waarom moeten ze per se in Israël wonen?”.

 Een onafhankelijke Palestijnse staat naast Israël is blijkbaar geen optie voor de Palestijnse leiders van Fatah en Hamas. Het doel is Israël te vervangen door een kalifaat, waar de islamitische wet zal heersen. De vraag is of de “Palestijnse Autoriteit” wel bereid is de staat Israël te erkennen