A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jacobsladder Nieuwe Test


Jacobsladder  (Nieuwe Testament).) 

Waarachtig, ik  verzeker jullie, (Amen, Amen) ik zeg jullie. Jullie zult de hemel open zien en de engelen Gods zien opstijgen en neerdalen op de Mensenzoon (Joh. 1:52).

 

Scheepsladder

 

Engelen stijgen op en dalen neer

 Landschap in Betle

Haran

 

Dat is  nog al wat:de hemel geopend zien en de engelen van God zien neerdalen op de mensenzoon. Jezus noemt zich de ‘mensenzoon’.

We mogeDe discipelen hebben het ook inderdaad gezien, dat de Meester beschikt over bovenaardse krachten, die Hem in staat stellen wonderen te doen en de demonen te verjagen,  en doden op te wekken.En zeer binnenkort zullen de leerlingen op de bruiloft te Kana met eigen ogen kunnen zien,dat de Meester grote dingen kan doen door Gods Geest met behulp van de engelen in de woonplaadts van Nrtanael De nevangelist vertelt immers het wonder in Kana onmiddellijk achter het bericht van de roeping van  Natatael.

 Nog grotere dingen zien 

De grootste  gebeurtenis diealle leerlingen van alle eeuwen zullen zien, is de terugkeer van de Zoon des mensen omdringd door door duizenden engelen. Daarom zegt Jezus tot Natanael en de andere leerlingen, die zich verbaasden over de helderziendheid van Jezus, die Natanaël  op grote afstand onder de vijgenboom, zag zitten”Jullie zullen grotere dingen zien dan mijn helderziendheid:Jullie zullen de hemel geopend zien.Nu  moeten we niet gaan filosoferen wat Natanael onder die vijgenboom zat te doen. Ik vermoed dat hij  een  middag  dutje deed.Een vijgenboom gaf door zijn grote bladeren veel beschutting tegen de warmte.Een veel betere vraag is: heeft Jezus misschien aan een bepaalde gebeurtenis gedacht? Ja, zeker!

 Luchtbrug tussen hemel en aarde  

Het is zo goed als zeker dat deze tekst slaat op de openbaringsdroom van Jacob en de levensweg van Jezus tekent.Die vinden we in Gen. 28: 16

. l(Zie Jacobsladder (O.T.).Jezus wil Natanaël zeggen:”Die Jacobsladder ben ik”. Genoemde woorden van Jzus zijn ingebed in deroeping van Natanaël. Daarom ga ik nu even naar Natanael.

Er zijn drie manieren om deze geschiedenis te  lezen. Met het oog op Israël (Israelcentrisch) Met het oog op de kerk (de kerk vervangt Israël) en met het oog op Christus Jezus. De gebeurtenis van de oplsijgende en afdlande engelen zullen we met het oog op Jezus moeten lezen. Het gaat hier allereerste om een vervullingscategorie.

 Natanaël 

Filippus zegt tot hem: “We hebben de Messias gevonden, Jezus uit Nazaret. Maar Natanaël is sceptisch: Kan uit Nazaret iets goeds komen? Filippus antwoordt:”Kom maar eens mee; dan zul je wel anders praten.Jezus ziet Natanaèl komen en zegt:Kijk daar komt een oprechte Israëliet’.

“Hoe kent u mij?” vraagt Natanaël. “Nog voor dat Fililppus jou riep, zag ik je zitten onder de vijgegoom” is de reactie van Jezus.Natanaël is stom verbaasd.”Rabbi, u bent de Zoon van God”. Jezus antwoordt:”Omdat ik zei, dat ik je zag zitten onder de vijgeboom, geloof je? Ik zeg ee:je zult nog grotere dingen zien. En dan komen de woorden die ik hierbo ven geciteerd heb en daarbij richt Jezus zich tot alle disciplelen Jullie zullen de hemel open zien en de engelen Gods zien opstijgen en neerdalen op de mensenzoon.

 

Jezus is de poort naar de hemel 

 

Jezus is de poort van en naar de hemel. Met de ogen van het geloof zullen de leerlingen  hetzelfde zien als Jacob zag.Jezus wil zeggen; die Jacobsladder ben ik zelf. Het zijn de eerste woorden die Jezus over zichzelf spreekt. Het is wel een raadselwoord, maar Jezus bedoelt met die ladder zijn eigen leven. Wat Jacob zag in die droom, zullen nu de leerlingen van Jezus zien Hij is de weg naaar God de Vader. Hij is de tweede Adam die die weg heeft uitgehakt inde steenharde grond van de mensenwereld. Niemand komt tot de Vader dan door mij.” Zei Hij,De engelenverschijning is geen incicentele  gebeurtenis. Het is een beeld zegt Jezus van de enige weg die tot God leidt. Het is de weg van de mensenzoon. Hij staat onophoudelijk in verbinding met zijn hemelse Vader.

 Volgorde is: opstijgen en neerdalen 

In genoemde tekst gaat het opstijgen aan het neerdalen vooraf. In het opstijgen zie ik een beeld van de komende hemelvaart van Jezus.Die hemelvaart is de troonsbestijging van de opgestane Paasvorst.Hij herstelt de geschonden relatie van de mens met God, zijn hemelse Vader. Hij  weet wat het is mens te zijn op aarde, maar tegelijk is Hij de Zoon van God. Zijn hemelse Vader en Hij zjn intens met elkaar  verbonden.De jakobsladder van engelen vormen de lucjht brug tussen de God de Vader en God de Zoon.