A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jeruzalem / Mekka


 

Zijn alle godsdiensten gelijk? 

(zie ook Abrahamitische .oecumene bij Abraham Oecumene)) 

 

Jeruzalem is de stad van Joden, christenen en moslims Gaat het inderdaad in christendom, Jodendom en christenheid om een weg?

Mekka is de stad van de moslims

Het kruis is het symbool van de christenheid.

Voor joden en moslims is Gods geopenbaarde wet de hoogste norm.Als je die wet houdt, ben je burger van de stad van God in de toekomst.  Dan kom je in de hemel.Je krijgt Gods gerechtigheid door de 'werken van de wet' te volbrengen. Je moet je zelfverlossen

 Christenen geloven daarentegen dat . de poort van het Godsrijk nooit open gaat door je eigen prestaties, al offer je nog zoveel en al probeer je nog zo goed te leven 

Je wordt uitsluitend behouden door Gods gerechtigheid. Dat is door de oeverloze genade van Jezus Christus Christenen leven uit de "Voltooid Verleden Tijd"  Jezus heeft de wet voor 100% vervuld en de menselijke schuld voor 100% weggedragen als het heilig Godslam!

In de godsdienstwetenschappen heerste vele jaren  het idee dat  alle godsdiensten op hetzelfde neerkomen.  In wezen zijn alle godsdiensten gelijk. Prof.dr.Anton Wessels  heeft onlangs een boek geschreven met de titel Thora, Evangelie en Koran, 3 boeken, 2 steden, 1 verhaal. Hij heeft een duidelijke boodschap: in de drie boeken van joden, christenen en moslims gaat het om één verhaal aan de ene ‘gemeenschap van geroepenen’ (Hebreeuws qahalGrieks ecclesia, Arabisch umma en door hen aan de gehele wereld. En wat is dan  die boodschap die zij brengen?  Dat is de kritische profetische boodschap van liefhebben en recht doen. Daarbij moeten alle gelovigen uitgaan van wederzijds respect en erkenning van de waarde van elkaars geloofsgoed. Wessels concentreert zijn betoog over het ene verhaal van jodendom, christendom en islam op het beeld van de twee steden Jeruzalem en Mekka. Uiteindelijk kijken joden, christenen en moslims allemaal uit naar de ene stad waar God zal wonen bij de mensen. De stad Gods is bestemd voor joden christenen en moslims.Wij zouden vandaag in deze wereld de Bijbel en de Koran als één verhaal moeten lezen. Thora, Evangelie en Koran hebben in de grond van de zaak dezelfde boodschap  

Alle godsdiensten gelijk?  

De godsdienstwetenschap is immers ook gewijd aan de analyse van de gemeenschappelijke karaktertrekken van de verschillende religies. Bestudeer nu – zo zeggen de godsdienstwetenschappers - alle fenomenen die wij godsdienstig noemen en je ontdekt een gezamenlijke oorsprong. Misschien ontdek je zelfs de trekken van de oerreligie van de eerste mensen. Daarbij wordt vaak het beeld van een getrapte piramide gebruikt. De laagste trede, de minst onontwikkelde vorm van religie zou het animisme zijn. Van het geloof in boom-,water- en berggeesten zou de religie zich ontwikkeld hebben via polytheïsme naar monotheïsme, het geloof in één God. Deze gedachte wordt tegenwoordig nauwelijks nog verdedigd. Toch is het idee dat de godsdiensten van de wereld in essentie op hetzelfde neerkomen nog overal waar te nemen. 

Religie projectie 

Ook zeggen sommigen dat het verschijnsel religie ontstaan is uit menselijke behoeften en angsten. Het zijn in ieder geval menselijke projecties. Hier kun je natuurlijk de projectietheorie van Sigmund Freud noemen. Hij beweert dat op het scherm van zijn verbeelding  de mens het idee van een hemelse Vader geprojecteerd heeft, omdat hij toch behoefte had aan een vaderfiguur. 

 

Onoverkomelijke verschillen  

 

De moslims geloven dat in Mohammed een nog zuiverder  en hogere openbaring van God verschenen  is dan in het christendom. De christenen geloven dat de hoogste en rijkste openbaring van God heeft plaats gevonden in Jezus Christus.En de meeste orthodoxe joden geloven wel in een komende Messias, maar ze geloven niet dat Jezus de Messias, Het getuigt daarom van een totaal gebrek aan realiteitszin te beweren dat het  in het jodendom, christendom en de islam uiteindelijk om  één weg zou gaan. Dat is toch wel de hoofdstroom in de wereld van de godsdienstwetenschappen. 

 

Gods gerechtigheid

 

In de monotheïstische godsdiensten van het jodendom en de islam is er is er geen hogere gerechtigheid dan de gerechtigheid van Gods geopenbaarde wet. De regels, geboden, verboden en voorschriften die daarin te vinden zijn, zijn het laatste wat wij mensen over rechtvaardigheid en gerechtigheid kunnen zeggen. Wie deze regels houdt, is rechtvaardig. Wie die regels naleeft, wordt door God beloond en wie ze niet nakomt, wordt gestraft.

 

 Wetsgodsdiensten

Jodendom en islam zijn wetsgodsdiensten. De gerechtigheid is bereikt als je de wetten houdt. In het christelijk geloof is genade  daarentegen geen tegenpool van gerechtigheid, maar het gevolg  er van. De rechtvaardigheid van God is in de woorden van Luther “de poort tot het paradijs”. Hoe kan dat nou? Het antwoord is:er is wel een straffende gerechtigheid, maar die hebben wij met Christus achter de rug. Wij leven uit de Voltooid Verleden Tijd. Aan het kruis heeft Gods Zoon aan Gods gerechtigheid voldaan 

Centrale plaats van Jezus Christus 

De godsdiensthistoricus prof. dr. H. Kraemer heeft  indertijd daarentegen  in zijn geschriften Waarom juist het Christendom? en in zijn vele andere geschriften er herhaaldelijk op gewezen, dat de plaats van Jezus in het christelijk geloof een geheel andere is dan de plaats van centrale figuren in andere religies.

Gutama Boeddhaverkondigde, dat het slechts ging om zijn leer. Mohammed zag zich slechts als de ‘laatste der profeten’.Confucius en Laotze benadrukten ethische voorschriften en wijsgerige speculaties, niet hun persoon en werk.

 

 Persoonsgeheimenis van Jezus

Maar het christelijk geloof staat of valt met de Persoon en het werk van Jezus Christus en met de plaats, die Hem geschonken is in de komst van  het messiaanse Rijk. Het persoonsgeheimenis van Jezus Christus is altijd het warme, gloeiende middelpunt van het christelijk belijden!Daarom moet ieder die nadenkt over het hart van  het Evangelie zich bezighouden met Jezus’ persoonlijke  aanspraken en met het geloof in Hem van de eerste gemeenten en van de kerk van alle eeuwen en alle volken.(prof.dr. J. Verkuyl in “Zijn alle godsdiensten gelijk?)Maar wat zien we nu in het religieuze pluralisme ? De drie genoemde godsdiensten zijn uitstralingen van hetzelfde licht. Noch de christen, noch de Jood, noch de moslim zal zich echter in dit beeld herkennen. Natan Söderblom, heeft jaren geleden eens gezegd: Wie beweert dat alle godsdiensten gelijk zijn, toont geen enkele godsdienst te kennen.

 Vadernaam ontbreekt

In de Koran worden aan Allah meer dan 100 eigenschappen toegeschreven, maar de Vadernaam ontbreekt. De moslim zal zich nooit herkennen in de opdracht van Jezus om God in het gebed aan te spreken met Onze Vader die in de hemelen zijt.Het is een wensdroom te veronderstellen, dat  het in het jodendom, christen en de islam om één weg gaat. Het zijn verschillende heilswegen. Dat moeten we ook eerlijk erkennnen. Alleen als wij dat inzien, komt er ruimte voor respect voor elkaar, waarbij wij de religieuze identiteit van de andersgelovige volledig erkennen. Christus is voor ons de enige weg. Prof. dr J.H.Bavinck zei eens op college: alle heilswegen buiten het Evangelie zijn wegen van zelfverlossing, of men het nu zoekt in de weg van de goede werken, de mystieke devotie of de weg der magie. Christus is daarin niet meer de enige weg.