A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Onze koning Herodes is overleden


 Koning Herodes is dood

Onze Davids toren te Jeruzalem

Kronieken Nieuws uit het verleden Nisan 4,  3756

Koning Herodes is dood

Archelaüs, niet Herodes Antipas opvolger Herodes op de troon

Verandering testament vlak voor zijn dood

Laatste wilsbeschikking

Goed ingelichte kringen bij het koninklijk hof hebben onthuld dat Herodes  zijn laatste

wilsbeschikking nog drie dagen vóór zijn dood  ingrijpend heeft veranderd.Het directe resultaat van deze wijziging is dat Archelaüs en niet Herodes Antipas vandaag koning van Judea is geworden.

Na de executie van zijn erfgenaam, zijn oudste zoon Antipater -de tweede zoon van  zijn Samaritaanse vrouw Maltece - vijf dagen geleden, wees Herodes echter Herodes Antipas aan als zijn troonopvolger. Geheel onverwacht  veranderde Herodes zijn wilsbeschikking twee dagen later weer opnieuw  ten gunste van Archelaüs, de minder bekende oudere zoon  van Maltece.

Op die manier is Archealaüs – een echte nietsnut - beloond voor zijn aandeel in de moord van zijn twee halfbroers,Alexander en Ariostobulus, zoons van de koningin Mariamne  en de enige wettige erfgenamen van de troon

 

 Broers delen het koninkrijk!

De officiële proclamatie van de troonopvolging van Archelaüs werd onmiddellijk na de dood van Herodes verricht door Ptolemaeus, de privé-secretaris van de koning, na het voorlezen van de laatste wilsbeschikking aan  het garnizoen.

 Het testament geeft de broers van de nieuwe koning een aandeel in het rijk. Judea en Samaria gaan naar de kroon, terwijl Galilea  en Perea zijn toegewezen aan Herodes Antipas.

Prins Filippus krijgt de Transjordaanse gebieden. Salome, de kwade genius achter  de vele wreedheden van de tyran  ontvangt de opbrengsten van bepaalde steden. De aankondiging van de troonsopvolging werd luid toegejuicht  door het plaatselijk garnizoen, dat  hoofdzakelijk bestaat uit niet-joodse huurlingen.

Toespraak volk

Koning Archelaüs, gekleed in gescheurde kleren - het traditionele symbool van rouw-  gaf uiting aan zijn diep verdriet over het overlijden van zijn vader en gaf  instructies voor de begrafenis van "de grootste koning die Judea ooit had gehad".Ptolemaeüs kondigde later aan dat de koning het volk zou toespreken zeven dagen na het beëindigen van de nationale rouw. Na de officiële toestemming van keizer Augustus in Rome zal de koninklijke wilsbeschikking in werking treden


Zijn laatste daad: bevel  executie gijzelaars Jericho

Jericho, 4 Nisan.- koning Herodes is dood.

De zoon van Antipater de Edomiet, koning van Judea en Galilea stierf hier van morgen op de leeftijd van 69 jaar na verscheidene aanvallen van zware pijn veroorzaakt door zijn ernstige ziekte.

Tot voor enkele ogenblikken voor zijn dood was hij bij volle bewustzijn tot hij in coma wegviel. Koning Herodes had een ernstige nierontsteking en was zich bewust van de aard van zijn ziekte.

Hij had 33 jaar geregeerd en werd opgevolgd door zijn zoon Archelaüs.Zijn besef van de noodlottige afloop van zijn ziekte heeft zijn meedogenloos en ruw optreden niet  verzacht.

Nog maar 5 dagen geleden gaf hij opdracht  tot liquidatie van zijn zoon Antipater. Herodes die in zijn laatste ogenblikken omringd was door Archelaüs, prins Filip en Herodes Antipas, zijn dochters en zijn zuster Salome, heeft net voordat hij in een diepe coma wegviel een meedogenloos edict uitgevaardigd.

In dit decreet beveelt hij de executie van de tientallen Joodse gijzelaars die werden vastgehouden in het hippodroom van Jericho.

Hij deed dit zo zei hij nog op zijn sterfbed opdat zijn dood grote rouw zou brengen in tal van Joodse steden. De begrafenis zal morgen plaats vinden in het Herodion even ten zuiden van Jeruzalem.De gebruikelijke periode van zeven dagen rouw moet in het hele land in acht genomen worden. 


Opdat we niet vergeten!!

Lijst  slachtoffers van Herodes

mannen en vrouwen die omgekomen zijn door de intriges van de tiran en anderen die gedood zijn onder zijn regiem.

3.000 inwoners van vijf steden vlak bij Jericho

De gehele bevolking van verschillende Galilese dorpen

45 leiders van de verzetsbeweging in Galilea

De meeste leden van het Sanhedrin

Koningin Mariamne van het Huis der Hasmoneeën

Prins Aristobolus, hogepriester uit het Huis der Hasmoneeën

Hogepriester Hyrcanus van het Huis der Hasmoneeën

Princes Alexandria, moeder van de koningin

Aristobulus en Alexander, zoons van Herodes en koningin Mariamne.

Prins Jozef, man van Herodes'zuster

Prins Antipater, zoon van Herodes

De geleerden Juda Zippori en Matthias ben Margalot.

Hier in het Herodion  zal het lichaam Herodes morgen bijgezet   worden.

Antipater verloor gok op troon

Vijf dagen geleden verloor Antipater, (de oudste zoon van Herodes die hij kreeg bij zijn vrouw Doris van Edom) zijn gok op de troon – en zijn eigen leven..

Dit is zojuist onthuld door de bewakers van de kerkers in Jericho. Ze deelden ook mee dat het verraad en de liquidatie van de twee zonen van Herodes en Aristobulus deel uitmaakte van een langdurige en goed geplande samenzwering door Antipater om zelf de troon te bezetten.

Het is nog niet duidelijk of de samenzwering  uiteindelijk bedoeld was als een poging om Herodes zelf om te brengen.

Zonder twijfel bevatte het ook een besluit tot eliminatie van elke rivaal van  Antipater, in het bijzonder van Alexander en Aristobulus, die beiden prinsen van de Hasmoneeën waren met al de roem en populariteit van het geslacht der Hasmoneeën in Judea.

De samenzwering tegen Herodes werd ontdekt bij het onderzoek naar de dood van Pherora, de zwager van de koning

De vrouw van Pherora, Salome, was beschuldigd haar echtgenoot te hebben vergiftigd. Om zichzelf eruit te redden, onthulde zij sommige geheime plannen van Antipater.Antipater die toen in Rome was, wist echter niet dat Salome het een en ander had verklapt.

Ook was hem niet bekend dat een brief van Acme, een belangrijke figuur in de samenzwering was onderschept.

Teruggelokt door een  vriendelijke brief van keizer Herodes, meende Antipater aanvankelijk dat nu alles in kannen en kruiken was.

Onmiddellijk na zijn aankomst in Judea werd hij echter gearresteerd en overgebracht naar de gevangenis in Jericho.

Vijf dagen geleden werd Herodes overvallen door vreselijke pijnen en probeerde hij zelfmoord te plegen.

Het huilen van de paleisvrouwen hoorde Antipater in de gevangenis en daarom meende hij dat  zijn vader al gestorven was.

Hij riep luid aan de bewakers hem nu te bevrijden, maar zij vertelden dit aan koning Herodes. Deze meende toen dat Antipater  zijn samenzwering wilde hervatten en – achterdochtig als hij heel zijn leven was geweest – gaf hij  na een heftige pijnaanval opdracht zijn zoon onmiddellijk te executeren, wat inmiddels ook gebeurd is door middel van ophanging.

De dood van een koningin

Nog maar 25 jaar oud was onze geliefde  koningin Mariamne, dochter van ons heldhaftig geslacht der Makkabeeën, toen zij door haar echtgenoot koning Herodes werd terechtgesteld.

Wij ontdekten onlangs in ons archief de onderstaande brief geschreven op de dag van haar dood door een persoonlijke vriend van de koningin.

Meer dan een nuchter krantenverslag kan uitdrukken, toont ons dit schrijven de betekenis van deze ramp voor ons volk. We willen op de dag van het heengaan van Herodes deze brief letterlijk citeren.

(Een schokkende brief.!)

Dit is de zwartste dag van mijn leven. Hoe zal ik ooit de droevige ogen vergeten waar mijn ogen getuigen van waren?

Ik zag mijn geliefde, mooie Mariamne sterven op het schavot.Zo sterft een koningin, een waardige dochter van een grote Makkabeeër.

 Haar schitterende donkere ogen keken naar haar vreselijke moeder, die haar dochter onophoudelijk vervloekte  in de laatste ogenblikken van haar leven om op die manier  haar eigen leven te redden.

Ze keek naar haar mensen, verbijsterd. Ze keer naar haar man Herodes en de rechters die haar dit aandeden, maar er kwam geen klacht over haar lippen. Er was wel een blik van verachting in haar ogen die zich schenen af te vragen hoe een man zo ver kan komen. Soms leek het mij of er ook een vleugje medelijden doorheen speelde, medelijden met de onderdanen die aan zo'n meedogenloze tiran waren overgeleverd, medelijden met de beide jongetjes die ze moest achterlaten.

De hele vertoning vond vanmorgen plaats. Alle raadsheren waren ontboden op het paleis. Daar hoorden ze de verschrikkelijke en ongefundeerde beschuldigingen van de koning tegen zijn vrouw.Hij beschuldigde haar van ontrouw.

De koningin antwoordde op geen enkele vraag die gesteld werd. Zo vertelden mij ooggetuigen van dit "proces'. Ze zei slechts:"Je weet dat ik nóóit ontrouw geweest ben. Nóóit heb ik deelgenomen aan een complot tegen jou..

 Maar jij behandelde mij als een crimineel door mij op te sluiten elke keer dat je wegging. Maar ga maar verder. Vermoord me maar. Mijn enige misdaad is dat ik jou diep veracht.

Jahweh, mijn Schepper en mijn onderdanen weten dat ik onschuldig ben.,

De raadsheren stelden geen verdere vragen meer. Zij wilden niets liever dan Herodes een plezier te doen door haar schuldig te verklaren. Velen geloven dat het Salome, de zuster dan Herodes was die verantwoordelijk was voor het bevel  van de onmiddellijke executie van Mariamne.

Voor de geïnteresseerde lezer geven we hier nog een uittreksel uit het geslachtsregister van de koning voorzover dat voor ons Joden van belang is om de onheilvolle betekenis van het geslacht van de Herodessen  goed  te verstaan.