A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jezus vrouw?


Jezus’ vrouw?

 

Onlangs is een stukje papyrus van vier bij acht centimeter gevonden uit de vierde eeuw. Op dit stukje papyrus zegt Jezus:’mijn vrouw’.Was Jezus getrouwd? Als bewezen zou worden dat Jezus een vrouw heeft gehad, zou dit een blamage zijn voor de kerk die hem later  die vrouw heeft ‘afgenomen.

 

 

 

Heeft de kerk zich vergist?

 

In de seculiere media is daar veel ophef over gemaakt. Juist een seculier medium vindt het interessant te  suggereren dat het christendom het altijd bij het verkeerde eind heeft gehad. Een soort leedvermaak dus. Of Jezus wel of geen vrouw had is eigenlijk pas een discussiepunt geworden in de jaren zestig Toen werden geschriften uit de tweede,de derde en vierde eeuw toegankelijk gemaakt, die een Egyptische boer in 1945 had gevonden bij Nag Hammadi (zie daar). Onder meer het apocriefe evangelie naar Filippus  bevond zich onder deze esoterische boeken. Zoals u wellicht weet zijn voor esoterische boeken in veel boekhandels een grotere plaats ingeruimd dan voor boeken die over de bijbel gaan. In dit apocriefe  evangelie wordt  Maria Magdalena aangeduid als ‘Jezus metgezel’. Dat is natuurlijk nog geen bewijs dat Jezus met haar getrouwd was. Het woord ‘vrouw’ komt niet in de tekst voor.

 

Nooit discussiepunt

 

In geen enkele tekst uit de eerste eeuwen is trouwens geen enkele aanwijzing te vinden dat dit een discussiepunt was. Pas in onze tijd met de herleefde belangstelling voor  gnostiek en esoterische boeken is deze vraag weer ter sprake gekomen. Voor theologen is dit geen heet hangijzer. Er is geen enkele aanleiding te geloven of te suggereren dat Jezus getrouwd is geweest.  In niet-wetenschappelijke kringen duikt deze vraag toch weer telkens op.

 

Maria Magdalena?

 

 

In 1982 verscheen het geruchtmakende boek ‘Heilig bloed en heilige graal”. De heilige graal is volgens de auteurs het nageslacht van Jezus. Hij was getrouwd met Maria Magdalena en zou kinderen met haar hebben gekregen. Dan Brown kwam nagenoeg tot dezelfde conclusie in zijn roman ‘De Da Vincicode’. Het is pure fantasie en een verzonnen traditie. Wel boeiend en erg sensationeel.Net zo verzonnen als de apocriefe Jezus figuren.

 

 

 

De apocriefe Jezus is niet de echte Jezus!

 De vier evangeliën  waren door de christenen al algemeen aanvaard, toen de lijst van deze boeken officieel werd aangenomen als canon, als regel en richtlijn voor het geloof. In art. 5 van de Ned. Geloofsbelijdenis  belijdt de kerk dan ook dat  de kerk deze boeken als heilig en canoniek heeft ontvangen. Voor de eerste christenen waren de evangeliën  zo  authentiek, dat er geen twijfel bestond over hun echtheid. De eerste gemeenten ontvingen de getuigenissen van de evangelisten als  uit Gods hand en zagen ze als het werk van de Heilige Geest. De christenen voelden haarfijn aan dat het  zogenoemde evangelie van Petrus, van Thomas  en van Maria verzonnen was. (ie ook bij  Onderwerpen:Nag Hammadi en Gnostiek) 

Canon is ouder dan de apocriefen

 De evangeliën zijn ouder dan de apocriefen.  De tijdskloof tussen de originelen en de bewaarde kopieën van de evangeliën is veel kleiner dan bij andere antieke literatuur. De afwijkingen tussen de diverse handschriften is ook erg klein. De samenstelling van het Nieuwe Testament heeft niet plaats gevonden in de vierde eeuw onder leiding van keizer Constantijn. Het is een geleidelijk proces geweest, dat in de vierde eeuw is afgerond. Constantijn heeft op geen enkele wijze invloed gehad op dit proces. De apocriefen zijn stuk voor stuk later dan de evangeliën. Ze zijn verzonnen en daarom onbetrouwbaar. Daarom noem ik hier geen plaatsen uit de apocriefen. 

Gebonden aan een gebeuren

Het evangelie is gebonden aan een gebeuren, aan een actie. Er is iets opzienbarends gebeurd, dat de oorzaak is van grote blijdschap. Daarvan is echter bij de apocriefe evangeliën helemaal geen sprake. Waarom heeft men dan toch deze evangeliën geschreven? De apocriefe evangeliën kunnen om drieërlei redenen geschreven zijn:  

 1 Bevrediging nieuwsgierigheid

 Ze kunnen geschreven zijn om de nieuwsgierigheid  over de kindheidsjaren van Jezus te bevredigen. In de Bijbel lezen we alleen maar over  het optreden van de 12 jarige Jezus in de tempel. Verder niets over de kinderjaren van Jezus. Om deze lacune op te vullen hebben sommige schrijvers flink op hun duim gezogen. Ze hebben hun fantasie de vrije loop gelaten. De kleine Jezus zou   bijvoorbeeld vogeltjes die van klei gemaakt zijn, hebben laten vliegen. Het zijn meestal mirakels die geen enkele boodschap illustreren. Jezus is in die verhalen vooral de grote  tovenaar. Hoe heel anders    functioneren de wonderen in de evangeliën! Om één voorbeeld te noemen. Het wonder van de  brood-vermenigvuldiging is een teken  van de boodschap dat Jezus zelf het Brood des Levens is. De opwekking van Lazarus staat in dienst van de boodschap van Jezus’ verrijzenis. 

2  Om het  evangelie een andere inhoud te geven

 Een ander motief is om aan het evangelie  van Jezus Christus een andere draai te geven. Bijvoorbeeld om Hem te laten optreden als een wijsheidsleraar, die mooie spreuken heeft gesproken. In het apoocriefe  evangelie van Thomas wordt geen blijde boodschap verkondigd. Er vindt geen actie plaats. Je treft er alleen een bonte verzameling spreuken aan en nu wordt de naam ‘evangelie’ gebruikt om  hun  eigen visie ingang te laten vinden bij de mensen. Meestal is dit een gnostische visie. Bijvoorbeeld; ‘als jullie de twee één maken, zullen jullie zonen des mensen worden’.De twee één maken betekent dat je de geslachtelijkheid te boven komt. Dat is typisch gnostiek Zie bij Gnostiek onder ONDERWERPEN 

3 Wantrouwen jegens kerk

 De toenemende belangstelling voor  de apocriefe evangeliën is soms ook gegrond in het wantrouwen jegens de kerk als instituut..De kerk zou bij de canonvorming  ‘echte waarheid’ verdonkeremaand hebben. Jezus zou een kind verwekt hebben bij Maria Magdalena en om die waarheid te verbergen zou de kerk door de evangelisten een heel ander verhaal hebben verzonnen en laten vastleggen door de evangelisten. Dit is de zogenoemde complot-theorie. Dit verhaal zou dan vrouwvijandig zijn in de mannensamenleving van de vroege kerk. (zie Heilige Graal bij Onderwerpen)