A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jizreel


 Jizreel

 

De vlakte van Jizreël

Deze vlakte was niet alleen een zeer vruchtbare vlakte maar ook een slagveld. 

 

 Hier streed Gideon tegen de Midianieten,

 Saul tegen de Filistijnen, en sneuvelde  koning Josia  als een  vermomde  soldaat in zijn strijd tegen farao Necho.

 

 Symbool eindgericht

De vlakte van Jizreel werd later een symbolische aanduiding van het eindgericht (Hosea 1:5).

Net zoals har-megiddo (Armegeddon) het is geworden.

Je kijkt hier vanaf de indrukwekkende tel van Megiddo naar het oosten richting Bet San over  de vallei van Jizreel

 

Deze vlakte vormde de enige goede verbinding tussen het land aan de Nijl en de rijken aan de Eufraat en Tigris.

Israël was daarvan vaak de dupe

Je ziet dat Nazaret in de bergen ligt Vanuit de   vlakte zag je  Nazaret direct liggen.(een stad op de berg kan niet verborgen blijven). 

 Bij Megiddo zie je het begin van de bergpas naar het zuiden, waar alle legers doorheen moesten trekken als zij naar Egypte Jizreel laag meer naar het oosten.

Achab en Nabot

In de stad Jizreël had koning Achab van Israël zijn zomerresidentie.Gewoonlijk woonde hij in Samaria, maar in de zomer trok hij tientallen kilometers naar het oosten, naar Jizreël.

Zijn zomer paleis lag daar naast de wijngaard van Naboth. In 1 Kon. 21 lezen we hoe koning Achab  graag de wijngaard van de Jizreëliet Nabot wilde kopen.

Het was wel intens gemeen wat Achab toen deed op aanraden van zijn vrouw Izebel!

Daar op die akker van Nabot is heel wat gebeurd. De zoon van Achab was koning geworden van Israël Hij heette Joram.

En hij was ook met een vrouw uit de goddeloze familie van koning Achab getrouwd. Hij was verwond geraakt in de strijd tegen Syrië en hij was teruggekeerd naar Jizreël om van zijn verwondingen te genezen.(2 Kon. 8:29)/.

 

Jehu 

Ondertussen was Jehu  door de profeet Elisa in het geheim gezalfd tot koning van Israel.

Deze beraamde een complot tegen Joram van Juda. Jehu deed net als of hij op ziekenbezoek ging bij koning Joram.

Koning Joram van Israel en de koning van Juda lieten hun wagens inspannen en reden Jehu tegemoet. Het was op de akker van de Jizreëliet Nabot dat zij elkaar troffen.(2 Kon. 9:21).

Daar bleek heel onverwacht de echte bedoelingen van Jehu.

Uitgerekend op die plek raakte Jehu koning Joram met pijl in zijn hart.

In dit hoofdstuk lezen we ook hoe op bevel van Jehu    enkele eunuchen in dienst van Izebel   haar vanuit het raam  waar zij stond uit te kijken naar beneden wierpen(2 Kon. 9:30e.v.)

Ze  was net bezig geweest haar make up te verzorgen!

Dit was het oordeel van de HEER  over het huis van Achab, die met zijn vrouw Izebel zoveel kwaad had gedaan en het volk verleid de afgoden te gaan dienen.