A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nero ging over lijken. Ook over het lijk van zijn moeder!


Kronieken Nieuws uit het verleden 3827

Nero ging over lijken, ook dat van zijn moeder Vuur dat Rome verwoestte.

Rome geteisterd door nieuwe ziekte: Nerosis

Nero

Vreugde der wet op de dag  van de B ar Mitswa

 

Nero heeft geen Romeins bloed in zijn aderen, ondanks zijn  absurde zelfverheffing en snoeverij. Claudius adopteerde hem als  zoon toen hij trouwde met de moeder van Nero als zijn vierde vrouw. Ze heette Agrippina. Zij was een buitengewoon ambitieuze vrouw. Zij probeerde onophoudelijk de zoon van Claudius (genaamd Claudius Britannicus ) van zijn recht op de troon af te houden en  zij schoof haar eigen kind Nero als kandidaat naar voren. Waarschijnlijk zou zij niet in deze kwaadaardige opzet geslaagd zijn als Claudius was blijven leven. Ze zal  daarom de dood van haar echtgenoot  Claudius wel als een geschenk van de voorzienigheid beschouwd  hebben. Nu kon zij immers ongehinderd haar zoon Nero naar voren schuiven. Met veel geld kocht zij de keizerlijke lijfwacht om om Nero onder begeleiding van een zwaar bewapend contingent soldaten naar de Senaat te begeleiden. Tegelijk bond zij haar zoon Nero onophoudelijk op het hart zich als een keizer te gedragen. Maar Nero was dat gezeur van zijn moeder meer dan zat en hij was bovendien ook bang voor zijn halfbroer Britannicus, die hij van de troon beroofd had.

Zijn eerste stap voor het oplossen van "dit probleem" was daarom het uit de wegruimen van zijn halfbroer.
Dan  hoefde hij voor hem niet meer bang te zijn.
Zo arrangeerde hij voor Britannicus een "plotselinge dood". Nadat dit tot tevredenheid geregeld was, begon hij - aangemoedigd door zijn vriendin Poppea - plannen te beramen om zich te ontdoen van zijn moeder.
Admiraal Anicetus – een ex-slaaf – werd door de keizer  verkoren om dit karwei op te knappen. De Admiraal probeerde eerst Agrippina te verdrinken in de baai van Napels. Die poging mislukte.Toen liet hij in de villa van de weduwe inbreken  en zorgde hij ervoor dat zij daarna werd doodgeslagen.

Nero was ook erg ambitieus om Poppea en het Romeinse volk te laten zien wat voor een grote artiest hij eigenlijk wel was. Poppea moedigde hem aan en noemde hem de grootste kunstenaar in de wereld.Maar zij wenste die te doen als zijn vrouw, als vrouw van de keizer en niet als zijn minnares alleen. Er was echter een probleem. De officiële echtgenoot van Nero was keizerin Octavia. Zij moest dus van het toneel verdwijnen. Op een bijzonder handige manier hebben Nero en Poppea deze kwestie opgelost door haar uit de weg te ruimen. Het is niet met zekerheid te zeggen hoe zij dit gedaan hebben, maar nu was Nero in ieder geval een vrij man om zich als een kunstenaar te gedragen.Ondertussen groeide zijn ziekte buiten alle grenzen. Hij organiseerde een festival dat hij de naam Neronia gaf, maar het volk noemde de afwijking van deze krankzinnige man Nerosis

Agrippina de moeder van Nero.

Aristocratische dame in elegante klederdracht. Zij werd in 59 op bevel van haar zoon Nero vermoord. Ze werd de vierde vrouw van keizer Claudius en zij nam haar 15 jarige zoon mee naar het paleis in Rome en vertrouwde de opvoeding van Nero toe aan de bekende wijsgeer Seneca. Ze is 43 jaar geworden.

Christenen aangeklaagd wegens brand Rome

"Brand, Brand!!!". Dat was de kreet die nu twee jaar geleden half juni in de metropool Rome overal gehoord werd.Enorm grote wolken zwarte rook verduisterden  de volle maan. Het licht van felle uitslaande vlammen verlichtten nu eens hier dan weer daar de stad en gaven het een spookachtig aanzien. Alle pogingen de brand te blussen waren tevergeefs. Tien van de veertien districten van Rome werden volkomen in de as gelegd.Wie had de brand aangestoken?  Dat was de vraag die de laatste twee jaar overal gehoord werd. Toen de hele stad in brand stond nam Nero zijn citer en zong een ode op de verwoeste stad Troje, zoals u wellicht wel zult weten. Maar  ieder die het waagde in het openbaar de keizer zelf te beschuldigen riskeerde de strengste straffen.Na deze dwaze voorstelling riep hij  de stedelijke architecten bijeen  en gaf hen opdracht een nieuwe stad te bouwen zonder sloppenwijken en nauwe straatjes.Onze stad zal de mooiste stad van deze wereld worden, riep hij uit.Maar toen de architecten over de ruïnes klauterden, werd al spoedig overal de roep gehoord;"Nero heeft het gedaan. Weg met die moordenaar van zijn moeder. Weg met Nero"

Die roep werd steeds luider en bereikte ook het paleis van de keizer. Geleidelijk groeide bij Nero het besef dat daartegen iets gedaan moest worden. Zijn naaste adviseurs noemden toen de naam van de Nazareners, die joodse sekte die een zekere Joshua als verlosser vereren.Nero knikte instemmend toen hij de naam van de Nazareners hoorde."Natuurlijk, zij hebben de verschrikkelijke brand aangestoken. Zij hebben ervoor gezorgd dat de meeste bewoners alle bezittingen verloren hebben. Al vrij spoedig begon de vervolging van deze Joodse sekte. Jezus is de Griekse naam voor Joshua zoals de meeste lezers van ons blad wel weten. Er wordt veel propaganda voor hem gemaakt.

(Advertentie)

De kamer van koophandel  van de

stad Caesarea

nodigt u uit om

Caesarea te bezoeken

Toonbeeld van het nieuwe Israël

 en model van moderne architectuur

Bezoek

De tempel van de keizer Het amfitheater

Het theater

De  hippodroom

Het marktplein en de vele paleizen, baden

en andere openbare gebouwen en plaatsen van vermaak. en vertier.

Ze zijn alle gebouwd is glanzende witte steen

Caesarea ------de stad die Herodes bouwde!

Wie zijn de Nazareners?

Jachanan, Antiochië

Vragendoos

Geachte redactie van Judea post Post,

Ik heb een vraag  over het gedrag van een vroegere zendeling van het Sanhedrin die ons onlangs in de synagoge toesprak.Hij probeerde ons over te halen tot het geloof van de Nazareners. Kunt u mij alstublieft wat vertellen over deze mensen ?

Jachanan-   Antiochië

Inderdaad, Jachanan, de toespraken van deze man die je gehoord hebt in Antiochië, hebben bij velen van ons verbijstering gewekt en we zullen proberen u uit te leggen, wat deze sekte verkondigt.In onze bewogen tijd verschijnen veel mensen die zich tot profeet hebben uitgeroepen. Zij claimen de sleutels te bezitten om toegang te krijgen tot het koninkrijk der hemelen.

Joshua de "Verlosser"

Eén van dergelijke "wondermannen" die meer aandacht trok dan gewoonlijk, was een zekere Joshua. Hij ging zelfs zo ver dat hij ging rondbazuinen dat hij de lang verwachte verlosser was die de wereld vrede zou brengen. Het  toppunt van zijn godslastering was wel dat hij zich de "Zoon van God" noemde Dit bracht hem in conflict met het Sanhedrin. Maar de Romeinen, die  vernamen dat hij zichzelf de "Koning der Joden" noemde en een opstand vreesden,  namen hem over uit de handen van het volk en tien jaar geleden, onder procurator Pontius Pilatus, is hij gekruisigd zoals de Romeinen gewoon waren te doen met gevaarlijke tegenstanders.Daar bleef het echter niet bij.Zijn volgelingen haalden zijn lichaam uit het graf en lieten weten dat hij uit de dood was opgestaan. Zij vergoddelijkten hem en organiseerden zich als een sekte.

Misschien glimlachen wij om zoveel naïviteit en  bijgeloof en voelen we de superioriteit van het traditionele Jodendom. We moeten ons toch bewust zijn van de vernietigende invloed van de Nazareners en van de schade die zij ons volk kunnen toebrengen. Zij kunnen immers ook een eventuele bondgenoot van het Romeinse heidendom worden.

De Nazareners hebben veel succes in het maken van bekeerlingen onder de Grieken, die erg gevoelig zijn voor elke  vorm van geestenbezwering.Op het ogenblik maakt een zeker Saul veel propaganda voor deze sekte. Zonder twijfel is hij het geweest die u gehoord hebt in de synagoge in Antiochië

We hopen hiermee uw vragen beantwoord te hebben

Redactie Judea Post

Ons commentaar

Nero is de meest criminele en wrede keizer geweest die Rome ooit gekend heeft. Toch was zijn eerste regeringsperiode nog niet zo slecht, tenminste zolang Seneca en Burrus de commandant van de lijfwacht nog invloed op hem hadden.
Voor het overige heeft de eindredacteur van Judea Post niets te veel gezegd. Eerder nog te weinig, want toen Nero Octavia zijn vrouw uit de weg ruimde en hij Poppaea huwde, heeft hij haar vaak geslagen en uiteindelijk is zij door mishandeling van haar man omgekomen.
De laatste jaren ging het steeds slechter met hem.
Van de regering trok hij zich niet veel aan.


Hij voelde zich dichter en muziekkunstenaar. Hij trad als citerspeler in het publiek op en als wagenmenner. Verder moordde en doodde hij ieder die iets in zijn nadeel zei of hem niet voldoende vleide. Na het verschijnen van Judea post in 66 heeft Nero nog slechts twee jaar geleefd. Op 9 juni 68 pleegde hij zelfmoord. Zijn laatste woorden waren:"Welk een kunstenaar gaat in mij te gronde"

 Het is deze keizer geweest op wie Paulus zich heeft beroepen en onder wiens gezag hij heeft terechtgestaan. In het jaar 62 kwam Paulus vrij. Hij zal Rome toen direct verlaten hebben. Waarschijnlijk is hij toen naar Kreta gegaan.