A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Joods Denken


 

 Het Joods rabbinale denken

Het Griekse woord diaspora komen we ook tegen in Jakobus 1:1. Daar gaat het over de christenen die in een vreemd land, in de diapora (in de verstrooiing) leefden. Na de  vervolging waren ze als hagelslag  over het land verstrooid. Dat zelfde lot deelden ze met de duizenden joden die al eeuwen eerder zich verspreid hadden over landen buiten Israël. In Egypte, Anatolië Griekenland en vele andere landen waren vele Joodse kolonies ontstaan. Ook in Tarsus was er bijvoorbeeld zo’n kolonie.

 Christenen in de verstrooing

 Na het Pinksterfeest in Jeruzalem hadden zich zo ook vele christenen verspreid over de wereld. Bij de verkondiging van het Evangelie had Paulus zich op zijn zendingsreizen telkens aangesloten bij zijn landgenoten in de diaspora..  Overal trof hij Joden aan. De Joodse diaspora waren voor de  apostel de uitvalbases voor de evangelieverkondiging 

 

Joods denken in diaspora 

 

Kenmerkend voor het Joodse denken in de diaspora was  de nadruk op het handelen van de mens. De eerste vraag bij dit denken is: Wat wil God ? en de tweede vraag is voor de Joden: hoe vind ik mijn weg ? Het gaat om de dáád. In het Joodse leerhuismodel gaat het niet om de rechte leer, maar om de rechte daad en een rechtvaardige samenleving.Kenmerkend voor het Joodse denken is ook het ontbreken van een goddelijk leergezag. Je kunt niet zeggen: zó is het!

Open proces

 

 

Het is een open proces. Elke generatie zal de Tora weer anders moeten interpreteren.Kenmerkend voor het Joodse denken is ook het stellen van de goede vraag. Het Joodse leerhuis wil antwoorden vinden op de vragen die het leven stelt.

 Profeten en rabbi’s

 

 Er is een groot verschil tussen de boodschap van de profeten van het Oude Testament en het latere Joodse rabbinale denken.Het is inderdaad wáár dat de oudtestamentische begrippen relatiebegrippen  zijn. God en mens werken in het verbond als partners samen. In het na-nieuwtestamentische jodendom is echter  het beg

 

 Rekening-couranthouding

Het beginsel van de wederkerigheid en de wederzijdse afhankelijkheid van God en mens het wezen van de joodse religie geworden. Dit is de correlatie-gedachte   die al door  Miskotte in 1932  duidelijk is aangetoond. Rekening-courant Er bestaat in het Joods-rabbinale denken als het ware een rekening-couranthouding van de mens met God. Goede tegenover slechte of mislukte daden.Het evangelie zegt ons echter dat wij uitsluitend door de genade van Jezus Christus behouden worden. Filosemitisme Het filosemitisme heeft het antisemitisme vaak vervangen.Als je het evangelie van Jezus Christus op een modern Joods-rabbinale wijze gaat uitleggen, wordt het evangelie onthoofd!De huidige judaïsering van het geloof is een uiting van modieuze theologie. Hierbij speelt het talmoedische jodendom een grote rol.

 

 Talmoedisch joden overhand

 

Dit Talmoedische jodendom heeft het Diaspora-jodendom overvleugeld door een strakkere organisatie. Velen willen de bijbel benaderen vanuit het Talmoedische jodendom, omdat ze zeggen het Nieuwe Testament is toch een joods boek

De modieuze toewending tot het Oude Testament (de Tenach) is zo radicaal, dat men niet meer spreekt over het Oude Testament als belofte en over het Nieuwe als vervulling, maar dat men het Nieuwe Testament liever aanduidt als vervolg op het Oude Testament. Het nieuwe van het Nieuwe Testament valt weg.Het zou te Grieks zijn. Maar het Nieuwe Testament kent het Grieks als openbaringstaal. Zie Grieks denken.

 

 Nadruk op Tenach

 Die nadruk op de Tenach betekent  een nieuwe wijze van geloven.Er is een messiaanse vrijheidsbeweging op gang gekomen,die weer met het volk Israël alle nadruk legt op de wereld, de geschiedenis en de toekomst.  Het Nieuwe Testament is daarvan onderdeel, deel van de messiaanse geschiedenis waarin God handelend aanwezig is.

 

 Geen metafysica

 

Maar dit betekent dat deze wijze van denken elke metafysica heeft afgeschud Daarbij past geen Grieks denken dat op een bovenaardse werkelijkheid is gericht.  Voor het Griekse denken zou God de God van de transcendentie zijn,de God daar-boven, terwijl de joodse bijbel niet naar boven maar naar voren wijst. Hij is voor hen de God van de toekomst, de exodus, de migratie en de bevrijding.Dit denken heeft ook gevolgen voor de belijdenis aangaande Jezus Christus.Het oudkerkelijk belijden over Jezus Christus als waarachtig mens en waarachtig God valt weg. Nicea en Chalcedon hebben geen betekenis meer voor die modieuze judaïserende theologie. Jezus is slechts één van de vele messiaanse figuren. Het Nieuwe van het Nieuwe Testament valt dan helemaal weg. Het is slechts een voortzetting van het Oude Testament met andere namen.