A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jeruzalem / Bergen


 

 Rondom Jeruzalem zijn bergen

Vergeleken bij de machtige bergen in Zwitserland zijn de bergen rond Jeruzalem slechts zandheuveltjes

Bergen aan de overkant Jordaan waren ook veel groter

 

Zoals de bergen Jeruzalem omringen zo omringt de HEER zijn volk van nu tot in eeuwigheid  (Psalm 125:1)

AAn het einde vindt je nog een preek over deze psalm, daarin komen herhalingen voor, maar ik wilde niets schrappen

Tempelberg

Iedere Joodse jongen kon op aardrijkskundeles  direct  het antwoord geven als de rabbi op de synagogenschool vroeg:"Vertel eens, Sam, wat vind je rondom Jeruzalem?" Het antwoord was steevast:"Rondom Jeruzalem zijn bergen, meester".  

Wanneer je als toerist zelf in Israël geweest bent, heb je het ook kunnen zien. Zoals de bergen Jeruzalem omringen…..  Het zijn nog steeds dezelfde bergen die de psalmist van Psalm 125 voor ogen stonden, toen hij deze psalm schreef.

Olijfberg

 

De bekendste berg is natuurlijk de Olijfberg ten oosten van de stad.  Er waren nog andere bergen: de berg van de Boze Raad, de berg der Ergernissen en de berg Scopus waar Titus zijn troepen legerde bij het beleg van Jeruzalem. De stad zelf is ook op bergen gebouwd. Je kunt dit nergens duidelijker  zien dan  wanneer  je vanaf het oosten,  vanaf  Jericho de stad nadert. 

 Sion

Van de heuvels waarop de stad zelf gebouwd is, is de tempelberg de bekendste.   Het is de berg Sion. Hier vond al heel spoedig in de christelijke traditie  het Pinkstergebeuren plaats.  (Hand.2) Algemeen  wordt ook aangenomen dat hier ook de plek was van het Laatste Avondmaal(Marc.  14:15)

Sion werd een symboolwoord voor het  volk van God.  Ps 87 in de NBV zegt het zo. Met recht kan men van Sion zeggen:Welk volk ook, het is hier geboren En in de oude psalmberijming zongen we indertijd God zal hen zelf bevestigen en schragen en op zijn rol waar hij de volken schrijft, hen tellen als in Israël ingelijfd en doen de naam van Sions kind'ren dragen.

In Jeruzalem moet je vandaag veel klimmen. Veel straten zijn trappenstraten, die naar de ruïnes van de burcht Antonia leiden.  Ze gaan om hoog naar de Via Dolorosa en omlaag naar het badwater Siloam.

Om de hele stad heen lagen de dalen, diepe gleuven in het gesteente die de ligging van de stad bepaalden. In het oosten lag het bekende Kedrondal en in het zuiden en zuidoosten het dal van de zonen van Hinnom. Aan de overzijde van deze gleuven lagen de bergen als trouwe wachters om de stad heen. Ze liggen er nog steeds.

Nu moet u niet denken aan bergen zoals we die aantreffen in Zwitserland, bergen met een krans van eeuwige sneeuw rond de toppen, bergen zoals de Jungfrau en de Matterhorn.  Jeruzalem is omringd door een gordel van vrij lage heuvelruggen. Zo moet u  psalm 125 lezen.

Rondom Jeruzalem zijn bergen.

  Een berg was voor de Joden een beeld van vastheid en betrouwbaarheid. In de loop der jaren is er heel wat gebeurd. De tempel is verwoest. Eerst de tempel van Salomo in het jaar 586 vóór Christus'geboorte door Nebukadnezar en eeuwen later, in het jaar 70,   de tempel van Herodes door de troepen van de Romeinen.  De huizen zijn tot een puinhoop gemaakt.  Maar de bergen zijn gebleven. Nog steeds kun je Jeruzalem herkennen aan  een krans van vrij lage heuvelruggen.  Nu gaat het in psalm 125 niet om aardrijkskundige kennis, maar om geloofskennis.  Het is waar: rondom Jeruzalem zijn bergen, maar de dichter voegt er aan toe: zo is de HEER rondom zijn volk.

De goden van de Grieken woonden op de Olympus. Voor de mensen op aarde ongenaakbaar en onbereikbaar. Ze waren grillig en wispelturig. Maar de God van Israël is de eeuwig Trouwe. Ps 125 is het lied van Sions geloofsvertrouwen. Dit vertrouwen rust in de vastheid van Gods beloften, kent de volharding der heiligen(er gaan geen heiligen naar de hel) en heeft uitzicht voor de toekomst. Geografische kant van de bergen bij Jeruzalem

 

Hoe komt het dat het in Jeruzalem nogal eens regent, maar in Jericho niet en bij de Dode Zee helemaal niet?

Hoe komt het  dat de weg van Jeruzalem naar Jericho zo sterk afdaalt ?

Hoe komt het dat Sodom en Gomorra door uur en zwavel verwoest zijn ?

Ik zal proberen dit  uit te leggen.

bij 1) Westenwinden brengen vanuit de Middellandse Zee veel regen over Judea, maar over de bergkam heen hebben zij hun  water verloren en regent het nauwelijks meer. De loefzijde van het heuvelland is daarom vruchtbaar, maar bij de lijzijde  is er de woestijn. Tussen haakjes: er zijn bij Jeruzalem drie soorten woestijn; bergwoestijn (midbar) steenwoestijn (araba) en zandwoestijn (jesjimoon) Jezus is verzocht geweest in de midbar (Matt. 4:1) zie de foto onder. Door genoemde situatie regent het in Jericho nauwelijks en in Jeruzalem vaak.

bij 2)  Het vlakke land van Judea is verbroken in een breukgebied van horsten en slenken. Horsten zijn  hoger liggende aardschollen en slenken zijn lager liggende aardschollen.Nu hebben er verzakkingen plaats gevonden langs de breuklijnen en deze verzakkingen gingen gepaard met vulkanische uitbarstingen. De Jordaanslenk bijvoorbeeld ontstond door een geweldige verzakking. En daardoor loopt nog steeds de weg van Jeruzalem naar Jericho zo sterk naar beneden! Wie denkt daar nog aan als hij leest over die bekende barmhartige Samaritaan die afdaalde van Jeruzalem naar Jericho?

bij 3. Sodom en Gomora (Genesis 19) waren steden die zich precies op de breuklijn bevonden van horsten en slenken.Er ontstond een enorme aardbeving en deze aardbeving ging gepaard met een vulkanische uitbarsting.