A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Triomf Judas Makkabeeer


  

    

Judea Post (165 vóór Chr.)

========================================

  

  

Leger der Makkabeeën bevrijdt Jeruzalem

Triomf Judas de Makkabeeer

 

Judas de Makkabeeër  voerde gisteren zijn triomferende troepen Jeruzalem binnen en nam de stad in zonder enige verzet van de vijand.De Syriërs hadden zich teruggetrokken op hun citadel ten noorden van de Tempelberg nadat ze bericht hadden ontvangen dat generaal Lysias bij Beth Zur verslagen was. De laffe Hellenisten waren bang voor de wraak van de Joodse massa en hadden zich zelf opgesloten binnen de vesting Acra.Een van de laatste acties van Juda  bij de verovering de Tempelstad was daarom het beleg  slaan voor deze Grieks-Syrische vesting in Judea. Militaire deskundigen menen dat het wel maanden kan duren voordat deze vesting genomen kan worden.Tien jaar geleden is ze gebouwd door Antiochus Epifanes en door hem voorzien van een grote hoeveelheid proviand en veel drinkwater voor de cisternen. De Syrische aanvallen bij Beth Zur, Emmaus en Beth Horon zijn echter succesvol afgeslagen.

 

Grieks altaar verwoest

 

De herstelwerkzaamheden van de ontwijde Tempel zijn in volle gang. De Tempel verkeerde in een verschrikkelijke toestand toen Judas de Makkabeeër en zijn trouwe volgelingen hem zagen.De tempelpoorten waren afgebrand, de vertrekken van het heiligdom waren volkomen ontwijd er groeide gras tussen de tegels van de voorhof der heidenen en de voorhof der vrouwen.Wat de mannen van Juda het meest verbijsterde was de aanblik van het geschonden altaar waarop  de Grieken een tweede altaar gebouwd hadden voor hun god Zeus, waarop zij dagelijks zwijnenvlees offerden.Een van de oudere mannen van de groep las een gedeelte voor uit het boek der Psalmen waarin de dichter het uitschreeuwt tegen de goddeloze daden van Israëls vijanden.Toen hij klaar was met lezen stormden de soldaten naar voren en rukten het niet -Joodse  bouwsel boven op het heilige altaar weg. Zelfs de stenen die de basis vormden van het oude altaar sleepten ze weg naar de voet van de Tempelberg waar meer bevoegde autoriteiten over hun toekomst moeten beslissen.

 

Reacties buitenland

 

Men is het erover eens:dit is nog maar begin.

 

De redactie wordt  overspoeld met berichten uit vele landen die schrijven  over de geweldige indruk die de verovering van Jeruzalem door Judas de Makkabeeër gemaakt heeft. De overwinning van deze veldheer wordt algemeen toegejuicht, behalve in Syrië natuurlijk. Er zijn veel buitenlandse waarnemers die hopen dat er nu ook schoon schip gemaakt wordt met de overige garnizoenen in het land.De wijd verbreide "Romeinse Tribune" schrijft: Reeds na de beroemde slag bij Emmaüs voorspelden wij grote dingen voor de bevelhebber van de Hasmoneeën, die getoond heeft groot strategisch talent te bezitten voor het dirigeren van zijn troepen door gebruik te maken van het verrassingselement.

 

Volk vecht voor zijn vrijheid

 

De verovering van Jeruzalem door de strijd-

krachten van de Makkabeeën, brengt de strijd tegen Syrische tirannie in een dramatische climax.Georganiseerd verzet tegen de onderdrukker begon drie jaar geleden als een kleine organisatie van partisanen in Modi'in, halverwege Jeruzalem en Jaffa, waar de priester van de Hasmoneeën, Matathias, zoon van Yohanan opriep naar de wapens te grijpen en te vechten voor het geloof en de vrijheid van het Joodse volk.


Feest van de inwijding tempel
 

De Knesset heeft gisteren unaniem ingestemd met de instelling van een speciale dankdag voor de viering van de inwijding van de tempel. Sinds de Joden van Jeruzalem niet meer het Loofhuttenfeest op de juiste datum konden vieren, in de maand Tisri, krijgen ze nu de gelegenheid in het zogenoemde Feest van de Lichten het op een overeenkomstige manier te vieren. In deze zin wordt het feest genoemd "De Sukkoth van Kislev". Het festival zal voortaan gevierd worden op 25 Kislev, dat is dus midden in de winter als de dagen zo kort en donker zijn.  Overal zullen de kandelaren en toortsen branden. Het hoogtepunt van dit feest zal het aansteken van de Tempelkandelaar zijn Het was een grote teleurstelling toen bleek, dat de vijand bij de plundering van de tempel zich ook met de heilige olie uit de voeten had gemaakt. Een nauwkeurig onderzoek in alle delen van de tempel werd ingesteld om de ontbrekende olie te vinden. Maar de priesters zeiden dat zelfs als men iets van de gemiste olie zou vinden, de hoeveelheid zo gering zal zijn dat het niet voldoende is om de kandelaar acht dagen te laten branden. Of er moet een wonder gebeuren.

Men vond eindelijk inderdaad een klein  flesje olie dat voorzien was van het zegel van de hogepriester. En er geschiedde een wonder; men kon er de kandelaar in de tempel acht dagen van laten branden. Net als het Loofhuttenfeest zal ook het Chanoekafeest een vrolijk feest zijn en acht dagen duren. Deze interpretatie van het Chanoekafeest is afkomstig van de rabbijnen. Flavius Josefus geeft een andere uitleg aan dit feest der lichten

 Chanoekafeest 

Josefus ziet  in het ontsteken van de vele lichten en lichtjes  op het Chanoekafeest slechts een symbool van de vrijheid en de strijd die aan de instelling van het Chanoekafeest is voorafgegaan. Zoals de lezer weet herinnert deze strijd ons Joden aan het heldhaftig optreden van de Makkabeeën. De rabbijnen echter denken niet zo zeer aan deze vrijheidsstrijd. Bij hen komt  de nadruk te liggen op de reiniging en de hernieuwde inwijding van de tempel. Wat men vierde was het wonder dat plaatsvond met olie. De rabbijnen leggen de symboliek van de vele lichten uit met een verwijzing naar Zacharia 2:14-4-7.Niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn Geest zegt de Here.Velen kennen aan de Hasmoneïsche triomfen een andere betekenis toe.

 Vrijwilligers uit buitenland arriveren in Judea 

Het leger van de Hasmoneeën  werd gisteren versterkt door de aankomst van de eerste eenheden van Joodse vrijwilligers. Een van  deze groepen  is afkomstig van de regimenten die in Egypte gestationeerd waren en een tweede groep wordt gevormd door Joodse soldaten die in Frygië dienst deden en door Antiochus III daar heen waren overgebracht. Deze mannen hadden zich ingescheept in een kleine haven aan de Hellespont. Van daar zijn ze naar Egypte vertrokken en hebben zich aangesloten bij de eerste bovengenoemde Joodse vrijwilligers.

 Chassidim bereid tot compromisMizpeh, 19 Kislev

Grote verontwaardiging ontstond gisteren tijdens de nachtelijke zitting van het Sanhedrin in Mizpeh, toen Shamua en Perachiah van de Partij der Chassidim de Knesset opriepen tot een beëindiging van de oorlog op grond van de compromisvoorstellen van de Syriërs. Deze voorstellen bevatten zoals bekend een brief van Antiochus waarin de Joden vrijheid van godsdienst beloofd werd en de afschaffing van de anti-Joodse besluiten. Shamua werd telkens geïnterruppeerd door de leden van de partij van de Makkabeeën wier strategie later uitvoerig uiteengezet werd door Simon Tharsi, de broer van de beroemde Judas de Makkabeeër. Simon  wijdde een groot gedeelte van zijn toespraak aan de analyse van de internationale situatie. Hij wees daarbij ook op een bericht over een toenemende invloed van Rome en zijn neiging om de twee "reuzen" Syrië en Egypte –zoals Shamua ze

genoemd had, hen zijn wil  op te leggen.


Ons commentaar 

1) Chanoeka is het Hebreeuwse woord voor 'inwijding'. Wat ingewijd, of heringewijd werd, was de tempel van Jeruzalem in het jaar 165v.Chr., drie jaar nadat hij was ontwijd omdat er afgodenbeelden in waren neergezet en 'onreine' dieren in waren geofferd.

        

Menora voor de Knesset.

Kunstenaar Benna Elkan heeft tien jaar hieraan gewerkt.

  

2) In Johannes 10: 22 worden wij herinnerd aan het Chanoekafeest.Daar lezen we "In Jeruzalem werd het feest van de Tempelwijding gevierd; het was winter." Daar wilden de Joden hem stenigen.U ben een mens, maar u beweert dat u God bent (Joh. 10:33).Tijdens dat winterse feest van de inwijding zocht Jezus voor zijn onderwijs de zogeheten zuilengang van Salomo aan de oostzijde van het tempelcomplex gelegen en uitermate geschikt voor samenkomsten  was. Er lagen daar ook altijd bedelaars (Hand. 3:11). Je was er in de winter ook beschut tegen de felle oostenwind.

 

3) Op dit feest werden ook de oorspronkelijke inwijdingen onder Salomo en Zerubbabel herdacht.

Het Loofhuttenfeest en het Chanoekafeest waren beide feesten van het licht. Overal werden de fakkels en toortsen aangestoken.Zonder twijfel is er een verband tussen Jezus'woorden IK ben het Licht voor de wereld (Joh.10:12) en deze twee feesten die ongeveer twee maanden uit elkaar lagen.

 4) Het gaat hier ook over een fundamentele tegenstelling die nog steeds een grote rol speelt. Kan de mens zich zelf verlossen, of hebben we de uiteindelijke verlossing uitsluitend aan God te danken? Veel Joden ontdekten in de "bevrijdingsoorlogen"van de Hasmoneeën een steviger fundament over het Chanoekafeest dan in het  rabbijnse wonderverhaal over de olie. Daarbij sloot het zionisme zich aan. Er is ook een Israëlisch chanoekalied dat ook in zionistische kringen buiten de staat Israël wordt gezongen: Wie kan de machtige daden van Israël bezingen? Wie kan ze tellen?

 Het is een doelbewuste parodie van Psalm 106:2.De tegenstelling waarvan hier sprake is, is die van de orthodoxe of vrijzinnige visie. Kan en moet de mens zichzelf verlossen, of is hij uitsluitend aangewezen op Gods genade? Voor de rabbijnen was de olie symbool van de Heilige Geest. Christenen zullen altijd belijden dat Gods  genade exclusief tot openbaring gekomen is in Jezus Christus. De stichter van het wereldzionisme is David Ben Goerion (1896-1973). De Zionisten verlangen hartstochtelijk naar een zuiver Joodse staat. Daarmee verkeren ze natuurlijk in een conflictsituatie met de Palestijnen