A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Paroesie / Wederkomst


 Hij die van deze dingen getuigt, zegt:Ja, ik kom spoedig!(Openb.22:20)

 

  Wie is Hij die van deze dingen getuigt? Dat is de levende Heer Zelf, die al vanaf Joh. 22:10 aan één stuk aan het woord was. Hij geeft hier antwoord op de dringend roep van de bruidsgemeente ”Kom”(vers 17). De Heer is hier de Bruidegom. Hij is intens verheugd dat zijn bruidsgemeente zo heftig naar zijn komst verlangt! 

Christus wederkomst afgebeeld in de apsis  van de Santa Pudenziana.

In de Byzantijnse kerken werd Christus vooral afgebeeld als de Pantokrator, de Almachtige. De keizer van het Byzantijnse rijk beschouwde zich als zijn plaatsvervanger

De alles en allen overweldigende gebeurtenis in de toekomst is de parousie van Jezus.

Het woord parousia werd in de hele Oosterse wereld tot in de tweede eeuw gebruikt als staande uitdrukking voor de aankomst of het bezoek van een koning of keizer ergens in zijn rijk. Na een dergelijk hoog bezoek brak er meestal een nieuwe periode aan voor die regio. Het ouderwetse woord ‘wederkomst’ wordt nog vaak gebruikt. Het  oorspronkelijke woord vinden we terug in Hand.1:11 ’Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen.’(NBV) Wij mensen zijn op weg naar de grote dag van zijn komst. Die dag wordt al in het Oude Testament genoemd ‘De Dag van HEER.(De Jom Jahweh) Op die dag vindt de glorieuze intocht op aarde plaats van de Messias.

 Maranatha 

De eerste gemeente leefde intens uit die toekomstverwachting. Zij riepen het elkaar ook toe als een begroeting: Maranatha (Jezus komt er aan). Dit Aramese woord kan ook als een bede gebruikt worden: Kom Heer.

Paulus heeft dit woord ook gebruikt in 1 Kor. 16: 21.Paulus moet hier zeer bewogen zijn geweest. Hij pakt niet allen de pen van zijn schrijver om een eigenhandig geschreven groet toe te voegen, maar hij laat er ook aan vooraf gaan “Als iemand de Heer niet liefheeft, hij zij vervloekt”

Dit anathema doet ons vreselijk schrikken. Dat is toch niet liefdevol. Maar het is nu nog een dringende waarschuwing, opdat het niet gesproken  hoeft te worden als Jezus inderdaad komt. Er zit daarom in deze oproep een zeer dringend appel! Wij allen moeten ons daarop concentreren. We worden niet allereerst opgeroepen ons te bekeren tot een deugdzaam leven, maar op het ene nodige: een relatie met de Heer. Het is een zaak van to be or not to be. Wij staan of vallen met onze verhouding tot de Heer. Hèm zullen wij liefhebben. Wie Hem niet liefhebben, heeft geen toekomst. Paulus eindigt zijn brief toch zeer bemoedigend:De genade van de Heer Jezus zij met u (1 Kor. 16:22).

 Hij komt als Rechter 

In de Middeleeuwse kerken werd Jezus als rechter afgebeeld. Als de gelovigen de kerk binnengingen zagen zij als eerste beeld boven het voorportaal van het kerkgebouw de figuur van een rechter. Als Jezus zou komen als Rechter, zou Hij uit het oosten komen. Zo dachten zij op grond van Matt. 24 :27 “Want zoals een bliksemschicht vanuit het oosten weerlicht in het westen,  zo zal ook de Mensenzoon komen’. Daarom bevond zich in de Romaanse kerken het beeld van de komende rechter zich in de oostelijke apsis. De oriëntatie was op het oosten gericht, terwijl in de eerste eeuwen daarentegen  Christus werd afgebeeld als de Goede Herder met een lam in zijn armen. Dat beeld kom je  vaak tegen n de catacomben!

 Cred0 (ik geloof) 

De kerk heeft deze tweede komst van Christus  ook enthousiast beleden in de Apostolische Geloofsbelijdenis (het Credo): Ik geloof in Jezus Christus, gezeten aan de rechterhand van de almachtige Vader, vanwaar Hij kómen zal. In de psalmen wordt dit ook enthousiast uitgeroepen: Hij komt, Hij komt om d’aard te richten, de wereld in gerechtigheid.

Dit komen gebeurt niet stilletjes. Het is een alles overweldigend komen.

 

 Sjofar

 

In Israël werd bij hoogst belangrijke gebeurtenissen op de bazuin, de Sjofar geblazen. Bijbel zegt als Jezus zal komen zal dit gebeuren aangekondigd worden met bazuingeschal.

Hij zal komen om te oordelen. Daar kan voor de moderne mens die religie soft en harmonieus vindt, iets afschrikwekkends in zitten. Maar de Rechter is ook de Redder. Met zijn komst zullen alle graven geopend worden. Vergeten plaatsen, vergane plaatsen zullen dan met recht Bijbelse plaatsen worden.