A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Paasfeest (2)


Paasfeest(2) 

.jpg'>

De eerstelingen in China en bvij de Papua's

 

 

Kroningsfeest.

 

zIE OOK pAASFEEST (1)!

De koning komt,

De koning komt,

De koning komt eraan!

En wij gaan met z’n allen langs de koningsroute staan.

Hosanna! Hoosanna! roept ieder die hier staat

Wij leggen onze jassen als een loper op de straat.

 

De koning komt.

De koning komt.

De koning komt eraan!

Maar hij komt echt niet hier om de Romeinen te verslaan

Hosanna! Hosanna! de vijand die hjij tart dat is de duivel die steeds wil wonen in ons hart.

 

De koning komt.

De koning komt

De koning komt er aan!

Maar Jezus doet wat hier nog nooit een koning heeft gedaan

Hij is uit het rijk der doden opgestaan!

(vrij naar een modern kinderlied)

 

Het Paasfeest is ook het kroningsfeest van de opgestane   Paasvorst. Wij hebben een Koning! Leve de Koning. Christenen vieren op dit feest dat zij een koning hebben! Zijn naam is Jezus. Pilatus vroeg eens aan Jezus: Bent u echt  een koning?  “Ja, antwoordde Jezus,Ik ben een koning”. Maar Hij is een heel ander soort koning, dan de koningen en machthebbers wij kennen. Het rijk  van de aardse koningen en machthebbers is gegrond op macht en geweld. Maar zijn  Rijk komt van God, komt van Boven. Wat heeft Jezus daar vaak oververteld in zijn gelijkenissen!!.
“Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan...” en dan vertelde Hij de ene gelijkenis na de andere. Dat rijk is afkomstig uit de hemel maar bevindt zich ook op de aarde. Het is heel dichtbij. Wij hebben sinds het Paasgebeuren,- de opstanding van Jezus Christus-  dus een koning. En wij zijn burgers van zijn Rijk.

 

Zittend aan de rechterhand van God

 

Van die koning belijden wij dat Hij aan de rechterhand van God zit.. Heeft  God dan ook een linkerhand? Zul je vragen. Natuurlijk is dit beeldspraak waarbij we moeten denken aan de kroning  van de koningszoon in het oude Israël. Wat was dan namelijk het geval? De nieuwe koning kreeg in de troonzaal een plaats  aan de rechterkant van de koning..  Niemand mocht daar zitten, alleen de nieuwe koning. Hij kreeg het voor het zeggen.

 

Gezalfde

 

Die jonge man was immers de gezalfde. Hij was gezalfd met olie als symbool van zijn  hoge positie in het rijk. Dat kon je ook duidelijk zien in de troonzaal:hij zat immers aan de rechterkant van de nog regerende koning. Het Hebreeuwse woord voor de gezalfde is Messjas, Hij was een afschaduwing van Jezus. Die was de echte Messias. Hij was niet gezalfd met zalf olie, maar met de Heilige Geest. Messias is in de Griekse taal Christus. Hij is de Koning die door God is gezonden. Zijn ambtsnaam werd al heel gaw ook zijn  eigennaam:Christus.

 

Jezus onze koning

 

Zo belijden de christenen van alle eeuwen en plaatsen van Jezus, dat Hij opgevaren is naar de hemel en zit aan de rechterhand van God. Hij is koning over de hele wereld. Weten jullie wat zijn laatste woorden waren?:”Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde en Hij voegde er aan toe: Knoop dit in je oren;Ik ben met jullie tot aan de voltooiing van deze wereld”. (Matt. 28:18)”.

Dat klinkt in onze oren natuurlijk geweldig pretentieus. Hij heeft die bevoegdheid niet op geëist of afgedwongen. Die werd  Hem gegeven als cadeau van zijn Vader. Wij mogen nu burgers zijn van dat Rijk.

 

Voetbank

 

 

De overwonnen koning Jehu knielt op de voetenbvank van de koning van Assyrie

 

 

Nu komen natuurlijk de  vragen. Wat zien we in deze verschrikkelijke wereld  zo vol ellende van dit koningschap van liefde en vrede? Overal om ons heen zien we de tekenen van de brute machtswellust van Christus’ vijanden. Die machten gieren en razen maar door in de wereld en in onze naaste omgeving. Als Christus als de opgestane Heer werkelijk koning is, waarom grijpt Hij dan niet in?.

Bank voor je voeten

Jn het 0ude Oosten moesten de vijanden van de koning die door hem waren onderworpen waren in de troonzaal komen. Hun  hoofden werden dan op de voetenbank gelegd van de vorst die hen had overwonnen. Dat was een duidelijk bewijs dat hun macht gebroken was en ze niets meer te zeggen hadden. Een uitbeelding van deze onderworpenheid zien we op een beeldhouwwerk ujit Nineve, waar we koning Jehu van Israël geknield zien liggen op de voetbank van de koning van Assysrië.Aan  die beeldspraak herinnert ons die bekende tekst uit Hebr, 1 :11. Daar wordt de plaats en positie van de engelen vergeleken met de plaats en positie van de opgestane Paasvorst:

 

Tegen wie van de engelen heeft Hij ooit gezegd:”Neem plaats aan mijn recherhand,totdat ik van je vijanden een bank voor je voeten heb gemaakt?

Met de schriften van het Oude Testament belijden we met Pasen: Jezus is de Eersteling en  de Eerstgeborene van de doden en Hij  heeft alle bevoegdheid gekregen totdat Hij alle vijanden heeft overwonnen.

Wij kunnen dit niet bevatten, maar deze onbevattelijkheid is geen belemmering voor het geloof.

Een vrolijk Pasen gewenst!