A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pafos: hoofdplaats van Cyprus


 

 

 Pafos

 

 

Ze reisden het hele land rond tot ze in Pafos kwamen waar ze een Joodse magiër aantroffen (Hand. 13:6).

In deze haven scheepten Paulus en zijn reisgenoten zich in om naar Perge te reizen en verliet Johannes Marcus hen.

Hij keerde terug naar Jeruzalem.Het is mogelijk dat Marcus het niet eens was met de strategie van Paulus  en Barnabas om heidenen niet meer te laten besnijden.

Op de eerste zendingsreis  staken Paulus, Barnabas en Johannes Marcus over naar het eiland Cyprus.(Hand. 13) Marcus was tijdens deze reis de notulist of documentalist.

Het NBV heeft het Griekse woord vertaald met het woord ‘helper’.

Het Griekse woord betekent: helper met de pen.De eerste plaats op dit eiland  waar zij het evangelie verkondigden was Salamis.(zie bij Salamis)

Ik denk dat Pafos belangrijker was om de volgende redenen:

Pafos was de hoofdplaats van het eiland en hier bevond zich de residentie van de Romeinse gouverneur die Sergius Paulus heette, een Romeinse proconsul.

Het is de eerste plaats op de zendingsreizen van Paulus waar de apostelen zich uitsluitend tot de heidenen richtten.

Het is de plaats waar Marcus besloot terug te gaan.

Het is de plaats waar zij gehoor vonden bij de proconsul.

Het is de plaats waar zij geconfronteerd werden met een fel verzet van een Joodse magiër. De NBG vertaling heeft ’tovenaar’.

Het is ook de plaats waar Saulus voortaan  de leiding zal nemen en Lucas hem Paulus zal noemen.

Elymas de magiër

In Pafos zal het geloof in magische krachten groot geweest zijn.

Op Cyprus waren er in de tijd van Paulus twee scholen waar de kunst van de magie beoefend kon worden. Eén daarvan stond onder Joods toezicht.

Cyprioten werden daar onderwezen in de kunst om met allerlei magische formules invloed uit te oefenen op mensen en situaties.

Het is mogelijk dat Elymas uit Babylonë afkomstig was, de  bakermat van de magie.

Overal waar het Evangelie verkondigd wordt ontstaat ook de tegenstand. 

 Elymas  bestrijdt de apostelen Hij wordt met blindheid geslagen. Jezus had ook al gezegd dat de leerlingen indien nodig zouden  beschikken over   de krachten van het Godsrijk.(zie  bij Dode Zee) Was Elymas misschien  in dienst van de godin Afrodite?

De Sint Pauluskerk 

In de antieke wereld was Pafos een pelgrimsooord. Ik sta bij het strand en ik gedachten zie ik  hoe duizenden mensen hier komen  bij de zogenoemde rots van Afrodite om de vruchtbaarheidsrituelen van de godin van de liefde bij te wonen.

Ik zie hoe honderden restaurants  en  cafe’s nog steeds de naam dragen van de liefdesgodin uit de Griekse mythologie die hier uit de  golven geboren zou zijn: Afrodite.   

Herinneringen aan de apostel

We zwerven over het eiland en we vinden nog twee duidelijke herinneringen aan de verkondiging van Paulus in Pafos.

Een christelijke catacombe met de naam Sergia Paulina en de plek waar de residentie van Sergius Paulus gestaan moet hebben

In deze christelijke catacombe is de naam van een zekere Sergia Paulina gevonden: een aanwijzing dat niet alleen de proconsul, maar ook familie van hem voor het Evangelie werd gewonnen.

In de boom hangen allerlei aan elkaar geknoopte doekjes die achtergelaten zijn door mensen die geloven in de magische helende krachten van de catacombe.

De geest van Elymas is nog niet geheel verdwenenen!

We kuieren over een  enorm groot veld met mozaiëken uit de antieke tijd van de oude Griekse stad. Hier bevond zich ook de residentie van de proconsul Sergius Paulus.Saulus wordt Paulus

Vanaf  Pafos gebruikt Lucas de Latijnse naam voor Saulus. Die naam is Paulus en ‘paulus’ betekent ‘klein’.

 Als zoon van een Romeins burger moest Saul  naast zijn Hebreeuwse naam ook een Romeinse naam hebben.

 Die naam zal niet gekozen zijn, omdat Paulus zo klein was, maar omdat het de gewoonte was van de diaspora-joden om een Latijnse naam te kiezen die het meest overeenkwam met hun eigen joodse naam.

En Paulus verschilt slechts één letter met Saulus.  Saulus zal die naam dus niet gekozen hebben omdat de proconsul van Pafos ook zo heette.
Sergius Paulus
Lucas kent  Sergius Paulus de functie van proconsul toe. Een proconsul oefende zijn gezag uit onder de Romeinse senaat.

Dat was nog niet zo lang het geval, want keizer Augustus had Cyprus van een keizerlijke provincie veranderd in een senaatsprovincie.

 De gouverneur van een keizerlijke provincie werd een praetor genoemd. Lucas kent hem dus heel terecht niet de titel toe van praetor, maar van proconsul.

In de benedenstad van Pafos ontdekten we wat er nog over gebleven was van de ruïnes van het paleis van de Romeinse  proconsuls. Die ruïnes zijn niet de  bekende “koningsgraven “.

In de koningsgraven van Pafos werden nooit koningen begraven.

Rijke lieden die zich een grafkamer konden veroorloven hebben zich een grafkamer met zuilenrijen in de rotsen laten uithouwen.