A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pilatus rechterstoel (2)


Pilatus’ rechterstoel (2) Toen liet Pilatus Jezus geselen.  De soldaten vlochten een kroon van doorntakken en zetten die op zijn hoofd en deden hem eenpurperen mantel aan (Joh.19:1,2) 

Presentatie nieuwe koning 

Sionsheuvel 

Vanwege de zojuist begonnen Joodse Bevrijdingsdag besluit Pilatus vanaf zijn rechterstoel Jezus tot koning te benoemen. Royaal presenteert hij deze vorst aan zijn volk:’Kijk, hier is dan uw koning’ .Nu het volk gekozen heeft voor Barabbas, staat Pilatus weer voor de keus wat er dan met Jezus moet gebeuren. Hij is overtuigd van de onschuld van Jezus, maar hij wil het volk te vriend houden.

 

Geselplaats hogepriesterlijk plaleis

Geseling  

Hij besluit   Jezus te laten geselen om zo doende de volkswoede te beteugelen. Dat was een gevoelige lijfstraf, vaak gebruikt om een bekentenis af te dwingen. Men gebruikte daarbij een zweep die voorzien was van scherpe steentjes of stukjes metaal. Jaren geleden had ik het voorrecht de geselplaats   in het hogepriesterlijk paleis te  van Kajafas te mogen bezoeken. De geselplaats was in de rotsen uitgehouwen en. De gaten voor de touwen waarmee de voeten en polsen van het slachtoffer werden vastgebonden, zijn nog steeds te zien. Waarschijnlijk is op deze plek ook Jezus gegeseld.

 Lauwerkrans 

De Romeinse soldaten vlechten een krans van dorens en drukken die op het hoofd van de geboeide jodenkoning. Een stekelige lauwerkrans voor Jezus. Zo  wordt Jezus bespottelijk gemaakt.De soldaten zullen niet de bedoeling gehad hebben Jezus te bekransen,maar te bekronen. De krans was een attribuut van het stadion. De  atleet die had gewonnen kreeg een krans van Laurierbladeren op zijn hoofd gedrukt. De koning kreeg bij zijn inhuldiging een kroon op zijn hoofd. In het hoek Openbaring wordt vaak met troon vertaald waar  sprake is van een lauwerkrans.

 Purperen mantel  

Verder wordt hem een purperkleurige soldatenmantel omgeslagen. Vervolgens kondigt Pilatus hoogstpersoonlijk de verschijning van de spotkoning aan met de woorden;”Zie de mens”
Natuurlijk beschouwt Pilatus Jezus als een bespottelijke figuuur Maar is het ten diepste  niet God  zelf, die via Pilatus  zijn nieuwe vrede koning Jezus aan het volk laat zien?.

 Gods rechterstoel 

Er zit nog een andere dimensie aan Pilatus’ rechterstoel. Hoe is Jezus’ aan zijn einde gekomen? Niet door een of andere kwaadaardige ziekte, niet door een moord of een roofoverval. Hij is geexecuteerd via neen rechterlijk proces..De rechterstoel van  Pilatus  blijkt ook de rechterstol van God te zijn. Als we het evangelie  lezen, blijkt dat God zelf de hand te  hebben gehad in de dood van Jezus.

 

Een ‘moeten’ vanuit Gods raadsplan 

 Dit blijkt ook uit het gesprek dat de opgestane Jezus gevoerd heeft met die mensen die op weg waren naar Emmaüs “Moest de Christus dit nietlijden om in zijn heerlijkheid in te gaan? Dit werkwoord moeten  moeten we zien tegen de achtergrond van Jesaja 53 en vanuit de oeverloze liefde van God.

Vanuit zijn eindeloze liefdevoor de mensen kon de heilige God niet anders doen dan zijn enige Zoon plaatsvervangend onder het gericht stellen. En de Zoon was het helemaal eens met de wil van zijn Vader en Hij is de weg van het lijden, de weg van het kruis opgegaan

 

Symbool van het kruis 

Zo is het kruis het wereldwijde symbool van het christelijk geloof geworden. Iemand schreef eens: Geloven in een liefdevolle God is na Auschwitz niet meer mogelijk. Nooit kunnen wij de verschrikkelijke dingen die de Joden moesten ondergaan in overeenstemming brengen met een liefdevolle God. Propf. G. de Kruijf schreef indertijd als reactie daarop ‘Geloven na Golgotha.”.

Golgotha; was volgens hem Gods diepste woord.  De dichtter Achterberg  ziet Jezus als “een koopman in oud roest die met zijn vader had gesmoesd. Hij naam op Golgotha het oude roest van de torenhoge schuld der mensnheid over.

 Ik sluit dit bestand nu maar af met enkele woorden van  prof. G.C.den Hertog:

 

Wat is de eenheid van het ware geloof?  

Dat ook mijn geloof  ‘hangt’ aan de beloften van het evangelie. Dan weet ik niet wat mij overkomt als ik te horen krijg:

 

1)dat God om Christus’ wil mijn God en Vader is,

 

2)dat Christus zich voor mij in Gods gericht  gesteld heeft en zelfs de godverlatenheid doorstaan heeft om ervoor te zorgen dat ik nooit door God verlaten zou worden, en

 

3)dat de Heilige Geest ook mij is gegeven om mij vaste grond onder de voeten en een vast bestaan te geven in Gods genade en nooit meer van mij weggaat.