A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Perzie e Koningen


 Er zijn vier Bijbelboeken die veel te maken hebben met de Perzen en met de Perzische koningen. Ester Ezra  Nehemia en Daniel. Wie waren toch die exotische koningen??Totaal andere koningen dan de koning der Joden. Boven zijn kruis stond "Jezus de Nazarener Koning der joden". Zijn koningschap is een koningschap niet ondanks, maar juist door het kruis. "Mijn koninkrijk is niet van deze wereld" zei Jezus eens. Het centrale thema van Jezus' gelijkenissen was het Koninkrijk der hemelen dat in Hem verschenen was. De moordenaar   zei: Denk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen bent"

Perzische koning ontvangt hier een vazalkoning.Een Perzische koning had net zoveel macht over zijn onderdanen als een heer over zijn slaven en een landeigenaar over zijn pachtboeren. De titel Kurios (Heer) was een titel van iemand die alles te zeggen had over jouw leven. Hij had onbeperkt gezag en macht. Jezus heeft eens gezegd: Waarom noemen jullie mij toch Heer en doen jullie niet wat ik zeg? Luc 6:46 Maar Hij is een andere soort Heer dan de koningen van Perzie.

 

 

In Iran, dat eeuwen geleden Perzie heette, is het plafond van de Vankkathedraal nog steeds een herinnering aan die andere Koning, wiens Rijk geen einde heeft en wiens rijk als de rollende steen in Nebukadnezars droom van bo en af komt

Koning Xerxes

Xerxes bij Maraton.  Ook zijn rijk gaan ten onder. Dabn komt het vierde rijk opzetten: het rijk van Alelander de Grote

 Het zijn de boeken  Daniël, Ezra, Nehemia en Ester. Het Perzische rijk strekte zich uit van India tot  Ethiopië. Het was het derde rijk in de bekende droom van Nebukadnezar die Daniël kon uitleggen. Het gaat over het reusachtig grote beeld  dat Nebukadnezar zag staan. In Daniël 2 :32  is het hoofd van goud. Dat is natuurlijk het rijk van de koning van Babel zelf: Nebukadnezar.

 

De leeuw  was een bekend symbool van de Perzische koningen.

Intermezzo

 Intermezzo Panorama  Daniël-Ester-Ezra -Nehemia Hoe was de onderlinge relatie tussen deze Bijbelfiguren?  Ik zet hier de jaartallen even onder elkaar. Maar je moet aan  elk jaartal ‘vóór’ Christus ‘ toevoegen. Je moet dus naar beneden tellen om hoger op de chronologische ladder te klimmen!==========================================604- 564 Nebukadnezar koning van Babel In zijn tijd trad Daniël op. Hij overleefde vervolgens de val van Babel en kreeg opnieuw een hoge positie aan het Perzische hof. Dat was in het derde jaar nadat Cyrus Babel had veroverd (Dan.10:1). 597 Inname van Jeruzalem door Nebukadnezar van Babel586 Verwoesting van Jeruzalem door Nebukadnezar en de bovenlaag van de Joden gaat  in ballingschap Ze blijven 50 jaar in Babylon (586-536 v. Chr.)539 Koning Cyrus van Perzie verovert Jeruzalem536 Eerste groep Joden onder Zerubbabel mag terugkeren. Zij beginnen onder felle tegenstand aan herbouw van de tempel, die in 516 voltooid is. Deze ballingschap duurde dus rond 50 jaar484-465 Koning Ahasveros (Xerxes)aan de macht.In deze periode is er invloed van Ester458 Tweede groep ballingen onder leiding van Ezra keert terug. Hij bewerkt een geestelijke hervorming.Ezra 7-10445 Derde groep onder leiding van Nehemia keert terug. De herbouw van de tempel vindt nu plaatsNehemia 1 – 1`13Er is dus een periode van 90 jaar tussen de eerste en de laatste uittocht van ballingen.Drie perioden Het 90 jarige tijdperk tussen de eerste en de laatste uittocht der ballingen kan verdeeld worden in drie perioden

Daarna wordt het iets minder glorieus. Borst en armen van het beeld zijn een beeld van Assyrië en  daarna komt het rijk van Perzië. Maar ook de Perzische koningen redden het niet. Een losgeraakte steen verbrijzelt tenslotte alle rijken. Die losgeraakte steen komt van de berg “zonder toedoen van mensenhanden”. Het nieuwe Rijk van God komt niet van onderop, maar van bovenaf. Het Godsrijk komt van Gods Geest. En de komende Koning is ook machtiger dan alle Perzische koningen bij elkaar. In dat rijk speelt niet de macht maar de liefde doe boventoon. Hoe is die macht van de Perzische koningen ontstaan? Daarvoor moeten we eerst naar Susa. 

Perzische rijk strekte zich uit van Ethiopie tot India

Val van Babylon

Zoals u wellicht weet komen de Perzische koningen ter sprake na de val van Babylon. Die val heeft ook Daniël meegemaakt. Hij had namelijk eerst een zeer hoge  vertrouwensfunctie aan het Babylonisch hof en na de val van Babel ook nog eens aan het Perzische hof. Die ineenstorting vond plaats in de bekende nacht van Belsazar, de  zoon van Nebukadnezar. U kunt het vinden in Daniël 5. In die nacht verscheen dat geheimzinnige teken op de wand van het paleis. Ik noem nu hier verschillende koningen van Perzië  maar eerst vertel ik u iets over  Belsazar. Dan wordt de samenhang een beetje bewaard. 

De nacht van Belsazar

 U hebt natuurlijk wel eens gehoord van de nacht van Belsazar.  Belsazar was de kroonprins van Babel,die een groot feest organiseerde terwijl de Perzische troepen de stad omsingeld hadden en de koning van Babel Nabonedus de stad niet kon verdedigen. Hij bevond zich namelijk met zijn leger buiten Babel. In de nacht waarin Belsazar zijn feestmaaltijd hield, hebben de Perzen Babel ingenomen,en Belsazar gedood. Dat was in het jaar 539.v. Chr. Toen het feest in volle gang was, verscheen er op de muur van de feestzaal die merkwaardige hand die de merkwaardige woorden schreef: “Mené, mené, thekel oepharsin”. :Geteld, geteld, gewogen en aan stukken. Het enkelvoud van Oepharsin is Perés. Waarschijnlijk ligt in het woord ‘peres’ een zinspeling op het woord Pers. In ieder geval heeft Daniël de val van Babel meegemaakt en kreeg hij ook in het rijk der Perzen weer een belangrijke functie zoals hij had onder Nebukadnezar. Nu zet ik dan eindelijk  verschillende Perzische koningen op een rijtje. 

1) Darius de Meder

 

Lijfwacht van Darius

 

 

 We moeten beginnen met Darius de Meder. Hij is namelijk de eerste Perzische koning. We weten niet precies wie hij was, want in de buitenbijbelse  bronnen wordt hij niet genoemd met die naam. Deze Darius de Meder heeft - nadat hij Babel had ingenomen -in die stad zijn residentie gevestigd. Hij heeft vervolgens de inrichting van het rijk georganiseerd. Hij stelde 120 stadhouders aan die in het Perzische rijk satrapen  genoemd  werden. Over deze stadhouders of gouverneurs stelde de koning  vervolgens drie rijksbestuurders aan. Van hen was Daniël er één van. De koning dacht er zelfs over Daniël tot grootvizier te maken.Deze Daniël had ook al aan het Babylonische hof een belangrijke positie bekleed. Dat was in de tijd van Nebukadnezar en Nabonedus. Daniël heeft een heel spannende tijd meegemaakt tijdens de laatste dagen van het Babylonische rijk, Kroonprins Belsazar speelde een heel belangrijke rol in die laatste dagen van de regering van zijn vader Nabonedus. Tijdens de inval van de Perzen bevond Nabonedus zich met het leger buiten de stad en was Belsazar in  het versterkte paleis in Babel.  

2 Cyrus

Het eenvoudige graf van Cyrus

In het eerste jaar van zijn regering vaardigt Cyrus het edict uit dat aan de Joden de vrijheid geeft om terug te keren naar hun land. De Joden keren terug onder leiding van Zerubbabel. Ze krijgen de opdracht om de tempel en de muren van Jeruzalem te herbouwen.  Cyrus had Susa gemaakt tot zijn residentie waar hij in de lente verblijf hield. Xerxes en Artaxerxes volgden zijn voorbeeld. 

 3  Xerxes 

In Susa speelt zich ook de geschiedenis af van het boek Esther. We zitten dan in de tijd van Xerxes die voorbereidingen treft Griekenland aan te vallen. Zie Perzië / Griekenland. Hij regeerde van 485 – 465 vóór Chr. Door de opgravingen heeft men nu een beeld van de plattegrond van het paleis.  De harem, het vrouwenverblijf, (Esther 2:3) was door een gang met het binnenhof van het koninklijk paleis verbonden.  Het blijkt nu uit de opgravingen dat die gang recht tegenover de open troonzaal van het koninklijk paleis was gelegen. Toen dus Ester door die gang liep, werd zij direct door de koning  gezien.  Als Ahasveros na zijn vele veroveringen koningin Wasti als showmodel aan zijn rijksgroten wil vertonen, weigert deze vorstin dat en wordt daarna verstoten. In het begin van het boek Ester maken we een groot paleisfeest mee in de burcht Susa.   

4  Artaxerxes

Arrtaxerxes ontvangt Nehemia en geeft hem een escorte mee voor de terugkeer naar Jeruzalem.

 (Zie ook Ezra en Nehemia) Het optreden van Ezra en Nehemia speelde zich af tijdens koning Artaxerxes. Ezra was vooral de Schriftgeleerde en Nehemia  de politieke leider voor het teruggekeerde volk.  Ezra heeft alles op alles gezet om het volk weer terug te brengen tot de Tora.  Hij is de geestelijke vader van de schriftgeleerden, ook van de Farizeeën. Ezra  was voor de Schriftgeleerde  die het volk terugriep tot het bestuderen en onderhouden van de Tora Het was onder Artaxerxes dat Nehemia begon met de herbouw van stad en tempel..