A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Psalmen


Psalmen

In het Oude Testament komen we de hogepriester tegen met de efod, met de edelstenen waarop de namen van de 12 stammen van Israel. Ook in de psalmen is Hij aanwezig. Jezus kondigt zich aan in woord en beeld in stem en afbeelding

Hoe vaak komt het woordje ‘ik’ in de psalmen voor! Wie is die ‘ik’? Het is allereerst het ‘ik’ van David. In die ‘ik’ klinkt het ‘ik’ van Christus mee. De Geest van God en de Geest van Christus hebben David geïnspireerd. De psalmen geven geen algemene beschouwingen over God of over de wereld. Ze zijn zo persoonlijk. De psalmen zijn Messiaans. Als Jezus naar de hof van Getsemane gaat zingt hij zijn eigen psalmen. Hij is ook de auteur en dichter, ze zijn ten diepste woorden van Hem. Jezus heeft na zijn opstanding gezegd dat alles wat in de wet van Mozes en de profeten staat in Hem in vervulling moest gaan. En dan noemt Hij voor de Emmaüsgangers ook de psalmen (Luc. 24: 46). Hij heeft ze geïnspireerd. Ook daarin ligt de eenheid van het Oude en Nieuwe Testament.

 

Profetisch

Van Christus‘ profetisch werk lezen we in Ps. 40 waar het klinkt in vers 10: ”Ik boodschap de gerechtigheid in een grote gemeente”. Verkondigt David hier zijn eigen werk? Nee. Ten diepste verkondigt hier de Christus zijn werk door de Heilige Geest en via zijn dienstknecht David.

We lezen in Ps. 22: 23:” Ik zal uw naam mijn broeders vertellen”. Die broeders zijn ook de huidige gemeenten. In Hebr. 2: 1 vv  wordt dit namelijk toegepast op Jezus. Jezus spreekt door David.

En worden bovengenoemde woorden in het Hogepriesterlijk gebed in Joh. 17: 6 en 17 niet aangehaald: ”Ik heb uw naam, rechtvaardige Vader, bekend gemaakt aan hen die u mij gegeven hebt? Je kunt die woorden van genoemde psalm nooit alléén maar laten slaan op David. Je moet veel dieper spitten om de diepe zin van deze psalm te kunnen verstaan.

 

Priesterlijk

Als we ons realiseren dat de taak van de hogepriester vier functies had: offeren, bidden, zegenen en onderwijzen, beseffen we dat overal in de Psalmen deze functies van de komende Messias al genoemd worden.

”U bent priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek”

 

Koninklijk

In de psalmen vinden we ook telkens een tekening van Christus’ koningshap. Ps. 72 beschrijft de Vredekoning. Christus zelf is hier aan het woord. Ps. 110 slaat ook op Hem. ”Ik heb mijn Koning gezalfd over Sion, de berg van mijn heiligheid.

In Psalm 2 lezen we dat de volken opstaan tegen God en zijn Gezalfde. Hier zien we een gelijkstelling tussen God en de Messias. Psalm 2 kun je niet lezen los van het Nieuwe Testament. En hoe vaak wordt Psalm 110 genoemd in het Nieuwe Testament! Hij is de Priester- Koning die in 1 Kor. 15 getekend wordt als de Eindoverwinnaar. In de psalmen gaat het niet alleen maar over menselijke ervaringen. We horen hier ook de stem van God en Christus in doorklinken.