A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Perzie k Na Nehemia


 

 

Dit is een Etruskisch zwijn van het Romeinse rijk. Het zwijn was een symbool van alle heidense volken die vreemde goden aanbaden, goden van de Grieken, Perzen en Romeinen

 

Perzische  bezetting  (586- 333)

 

Na Nehemia zwijgt de Bijbel vier eeuwen lang over het Joodse volk. We weten heel weinig over de geschiedenis van de Joden na het optreden van Nehemia. De Edomieten bezetten een deel van het Zuiden van Juda. De vijandschap tussen Joden en Samaritanen bleef voortbestaan. Op het eiland Elefantine bezaten de Joden een eigen tempel. Daar lag de vesting Syene, het tegenwoordige Assuan. Cambyses de Perzische koning veroverde de stad maar liet de tempel  bestaan.

 

Griekse bezetting  (333 – 301)

 

De macht van het Perzische rijk werd vernietigd in 333 vóór Christus in de slag bij Issus. De Perzische koning Darius III werd verslagen door Alexander de Grote. Tien jaar later stierf Alexander de  Grote. Dat was dus in 323 en in dat jaar viel zijn rijk uiteen in driedelen.

 

Egyptische  bezetting (301 – 198)

 

Het  rijk van Alexander werd nu verdeeld onder zijn veldheren. Een van hen was Seleucis. Het Syrische rijk werd naar hem het rijk der Seleuciden genoemd. Ook Palestina behoorde tot die Syrische rijk. Maar al vrij spoedig heeft de Egyptische Ptolemaeus de macht in Palestina overgenomen. Onder de Egyptische dynastie van de Ptolemeeën hadden de Joden het goed. Dat was dus een periode van 301 tot 198 vóór Christus. Duizenden Joden gingen in Alexandrië wonen. Uit die tijd stamt de Griekse vertaling van het Oude Testament.

 

Syrische bezetting (198 – 165)

 

Maar aan die gelukkige tijd van de Joden  kwam een eind toen Antiochus III, de koning van Syrië, Palestina veroverde. Onder de Syrische bezetting  hadden de Joden het veel moeilijker dan onder die van de  Egyptenaren. Zij moesten zware belastingen opbrengen. De Syrische koningen probeerden zich meester te maken van de tempelschatten. De Joden hadden het vooral zwaar te verduren onder de

 

Syrische koning Antiochus IV Epifanes!

 

Hij regeerde van 175 – 164 vóór Christus. Hij zette alles op alles om de Joodse godsdienst uit te roeien. Waarom deed hij dat? Hij wilde het Joodse volk vergrieksen, helleniseren. In alle plaatsen werden Griekse godenbeelden opgericht. De tempel werd gewijd aan Zeus. Boven het brandofferaltaar  in Jeruzalem werd een altaar voor Zeus opgericht. Daarop werden zwijnen en andere onreine dieren geofferd. Het houden van de sabbat en de besnijdenis werden verboden.De geschriften van het Oude Tesrtament werden verbrand. Kortom: er was een vreselijke  vervolging van de Joden in heel Palestina ontstaan. Joden die zich verzetten werden gevangen genomen en gedood. Dit alles werd de aanleiding tot de opstand van het Joodse volk onder de Makkabeeën.

 

Makkabeeën (165- 63)

 

Die opstand begon in het stadje Modin. Daar woonde de priester Mattathias. Hij was een afstammeling van Hasmonaï. Naar hem heten zijn volgelingen de Hasmoneeën. Ze vormen het Makkabeese huis. Waar komt die naam vandaan? Die naam  is afkomstig van een van de zonen van Mattathias: Judas. Vanwege zijn slagvaardigheid kreeg hij de bijnaam Makkab=hamer

In Modin kwam een afgezant van de Syrische koning om daar de dienst van de Griekse goden in te voeren. Mattathias werd als eerste gedwongen te offeren, maar hij weigerde. Hij doodt de afgezant van de koning en de Jood die wel wil offeren.Hij vernielt vervolgens het altaar. Dan vlucht hij met zijn zonen het gebergte in. In 167 sterft Mattathias. De leiding van de opstand komt nu in handen van Judas de Makkabeeër. Hij behaalde verschillende overwinningen op de Syriërs. In 165 v. Chr.werd de tempel weer door de joden in bezit genomen en  gereinigd.

Maar nog geen jaar later in 164 v. Chr. sterft Antiochus. Drie jaar later in 161 v. Chr. sterft ook Judas de Makkabeeër.Een heel bekende opvolger van Judas de Makkabeeër is Johannes Hyrcanus (135- 104). Hij onderwierp de Samaritanen en de Edomieten. Hij verwoestte de Samaritaanse tempel op de Gerizim en dwong de Edomieten zich te laten besnijden en hen daardoor opnam in het Joodse volk.

 

Romeinse bezetting

 

In de voortdurende strijd tegen Syrië zoeken de Makkabeeën steun bij Rome. Rome heeft dit dankbaar aanvaard om de macht van Syrië te breken. Daardoor kreeg Rome ook  de Joden in haar macht. Nu breekt dus een periode aan van Romeinse bezetting. Die is er ook nog als Jezus wordt geboren, want zoals u weet werd Jezus geboren toen keizer Augustus over het Romeinse rijk regeerde.

De definitieve macht over de Joden kreeg Rome in 63 v. Chr. Er was in Israel een verschrikkelijke burgeroorlog uitgebroken over de erfopvolging in het Makkabese huis. Beide partijen riepen toen de hulp in van de grote Romeinse generaal Pompejus die in die dagen juist in de omgeving van het land Israël gelegerd was. Hyrcanus werd tot koning gekroond, maar hij moest nu in alles Rome gehoorzamen.