A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Paulus 3e zendingsreis


Paulus 3e zendingsreis

Overzicht van de derde reis van Paulus. Op deze derde reis van de apostel heeft Efeze mijns inziens een zeer belangrjke plaats ingenomen.

Veel leerlingen die door Paulus in het studiecentrum van Tyrannus zijn opgeleid hebben in de wijde omgeving van Efeze gemeenten gesticht.  Een van hen was Epafras (Kol. 1:7)

Dit is de bekende antieke poort die zich naast de fraaie bibliotheek bevindt en toegang geeft tot de agora (hieronder)

 

Dit is dan de agora, de grote markt van het antieke Efeze, waar Paulus ook het evangelie heeft verkondigd en de zilversmeden ook hun winkels hadden.

Belangrijker zijn wellicht de twee jaren waarin hij de filosofenzaal of studiecentrum van Tyrannus had gehuurd in Efeze!

=========================================

De derde zendingsreis, een reis vol emoties ·        Hoe verrassend is toch deze reis van de apostel!. Kijk nu bijvoorbeeld eens op de kaart ‘ Paulus derde zendingsreis’.

Met een klik op de toets kun je onmiddellijk het verschil zien tussen bv de tweede en de derde zendingsreis. · 

Voor Paulus is deze derde reis wellicht de meest emotionele geweest.

Een miniem stukje van deze reis heb ik indertijd zelf ook gelopen, namelijk een gedeelte van het traject Troas naar Assus. Je houdt bij deze voettocht de zee (diep onder je), altijd aan je rechterhand.·       

 

Antiochie

We beginnen natuurlijk in Antiochië. (no 1 op het kaartje)(Hand. 18:23). Het wordt een bemoedigende reis voor de jonge gemeenten in Galatië en Frygië. ·       

Timoteüs en Titus zijn in ieder geval met hem meegereisd. Paulus richt zich dan niet meer tot de heidenen maar tot de gelovigen.

Efeze

Na een vermoeiende reis komt hij in de wereldstad Efeze (2). Daar heeft hij heel wat beleefd! ·        Efeze was de hoofdstad van Asia.

De zeven kerken uit Openbaring van Johannes (Op 2 en 3)liggen als het ware als een krans om Efeze heen. Zij kunnen door Paulus en zijn medewerkers zijn gesticht. Epafras, een leerling van Paulus stichtte gemeenten in Kolosse, Laodicea en Hierapolis.·       

Allereerst komt Paulus in contact met een kleine groep discipelen. Ze hadden hun kennis over Jezus Christus net als Apollos (christen-filosoof uit Alexandrië) van een leerling van Johannes de Doper. Ze hadden zelfs nog niet gehoord van de uitstorting van de Heilige Geest op het Pinksterfeest in Jeruzalem.(Hand. 19).·       

In Efeze gaat Paulus driemaanden voor in de synagoge, maar dat wordt hem al gauw onmogelijk gemaakt.

Ze maken de verkondiging van Paulus over de ‘Weg’ (zoals het christelijk geloof werd genoemd) belachelijk.

 Paulus wijkt uit naar een schoollokaal van de filosoof Tyrannus en daar kan hij wel twee jaar lang ongehinderd de Christus verkondigen.

Daar verricht de apostel ook tal van wonderen die als tekenen zijn verkondiging bevestigen. ·       

 

 Duiveluitbanners

Na de eerste confrontatie met de spotdrijvende joden, wordt de apostel in Efeze geconfronteerd met duivelbanners of geestenbezweerders.(Hand. 19:13).

Het waren magiërs die dachten  met bezweringen demonische krachten te  kunnen verdrijven. Tegenwoordig zouden we zeggen we: aanhangers van esoterische stromingen.·       

 Maar de heftigste confrontatie komt toch wel van de kant van de zilversmeden die zilveren Artemis tempeltjes verkochten.

Ternauwernood ontsnapt Paulus in Efeze aan een lynchpartij in het theater. Er was namelijk een volksopstand tegen Paulus en de zijnen ontstaan (Hand.19:23).Dit is ook de aanleiding dat hij naar Macedonie vertrekt (Hand.20: 1).

Daarna reist hij door Griekenland en komt dan aan in Korinte (5). ·       

Paulus wil nu per schip via Syrië naar Jeruzalem reizen, maar omdat hij hoort dat de Joden een aanslag tegen hem plannen, besluit hij over land terug te gaan.

Die landreis was natuurlijk veel moeilijker! Zie je dat Paulus op de tweede zendingsreis wel met het schip uit Korinte is vertrokken? Misschien hebben Paulus vrienden over die samenzwering gehoord toen ze over de kade van Kenchreeën liepen. ·       

 Het is nu een tamelijk groot gezelschap dat door Griekenland trekt.

Dat zal wel samenhangen met de aanzienlijke hoeveelheid geld die namens de kerken uit de heidenen aan de moedergemeente te Jeruzalem moest worden overhandigd.

Gelet op de dreiging van rovers,was men het erover eens dat een flink escorte op zijn plaats was. ·

 

Verrassende ontmoeting       

Het hele gezelschap reist nu naar Filippi (6) Het doel is nu Troas (3) Maar wat gebeurt er? In Filippi treffen ze tot hun grote verrassing Lucas aan. He, Lucas, jij hier? Je begrijpt dat Paulus en Lucas heel veel stof hebben om over te praten. En dat kan natuurlijk niet zo gemakkelijk in een groot gezelschap. Vermoedelijk hebben ze gelogeerd in de ruime woning van de gastvrije Lydia die uit Tyatira afkomstig was.·         

Hoe weten we nu dat Lucas zich bij het gezelschap gevoegd heeft? Dat kun je opmaken uit de zogenoemde “wij- tekst” die Lucas gebruikt. Eerst schrijft hij:”Zij reisden vooruit en bleven in Troas op ons wachten” (Hand.20:5), maar in het volgende vers lezen we:”Wijzelf voeren na het feest van het Ongedesemde brood weg uit Filippi”.Vijf dagen hebben Lucas en Paulus  onbedreigd en onbezorgd met elkaar kunnen praten. Vijf of zes jaar hadden ze elkaar niet gezien. ·       

 Lucas en Timoteus waren indertijd in Filippi gebleven om de verkondiging voort te zetten en de gemeente pastoraal te verzorgen. Lucas is, voor zover we kunnen nagaan, in Filippi gebleven tot Paulus er, ongeveer zes jaar later terugkwam. ·        In Troas(3) is het gezelschap weer compleet, ook Lucas is er nu bij.

 

 Troas

Daar in Troas vindt de wonderbaarlijke gebeurtenis met Eutuches  plaats. ·       

Opnieuw  blijkt Paulus de aanwezigheid van zo’n grootgezelschap hinderlijk te vinden. Hij zegt tot zijn vrienden:”Varen jullie al vast naar Assus (7), maar ik zou graag in m’n eentje de tocht van Troas naar Assus te voet afleggen. Pik mij maar weer op bij het haventje, onder aan de voet van de tempel van Apollo”. ·       

Indertijd kwam ik zelf net als Paulus via de necropolis de stad Assus  binnen en zag toen ook al gauw diep beneden mij het oude haventje liggen waar Paulus zich weer bij het gezelschap gevoegd heeft.·    

 

Assus   

Het schip met het grote gezelschap vaart vervolgens via Samos naar Milete. Daar hebben de afgevaardigden van de gemeente te Efeze (2)op ontroerende wijze afscheid genomen van de apostel. Daarna zetten ze koers naar Kos en Rhodos en varen ze vervolgens naar Patara  (9)waar Sint Nicolaas nog als jongen heeft gespeeld.(Hand. 21 : 2). ·       

Op weg naar Caesarea doet het schip met Paulus en zijn vrienden nog Tyrus (10) aan en Ptomelaïs (11). Ik was verrast te lezen dat in die plaatsen ook al gemeenten waren, want ze werden erg hartelijk ontvangen door de broeders en zusters van die plaatsen.

 Langs de kustlijn reist het gezelschap vervolgens naar Caesarea.