A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Perzie i Ezra


Ezra was een Schriftgeleerde. Hij bracht onder de ballingen een reformatie tot stand. Hij herinnerde het volk weer aan Gods wetten en keerde zich tegen de gewoonte buitenlandse vrouwen te huwen en haar  godsdienst over te nemen

Bij de herbouw van de tempel ondervonden de Joden heel veel verzet van de Samaritanen. In 516 v. Chr.was de tempel toch eindelijk herbouwd.Nu kwam het grote karwei nog; de herbouw van de muren van Jeruualem. Dat zou de tak worden van Nehemia. Op de foto zien we Samaritaanse priesters die hun eigen tempel op de Gerizim hadden

 

De tempel van Zerubbabel was de tweede tempel.Deze tempel was veel  eenvoudiger van opzet dan de tempel van Salomo. Dr Eilat Mazar heeft in 2010  ten zuiden van de zuidelijke muur van Jeruzalem bij haar opgravingen een grote stenen muur uit de 10e eeuw ontdekt.Deze muur is 70 meter lang en 6 meter hoog en behoorde tot het complex van de tempel van Salomo

 

Hieronder de opgegraven Jebusburcht, die de grondslag legde voor de bouw van Jeruzalem

In 538 vóór Christus waren de Joodse  ballingen  onder leiding van Jozua en Zerubbabel teruggekeerd naar Jeruzalem. Koning  Cyrus had hen toegestaan terug te keren naar hun vaderland. Dit gebied behoorde trouwens  ook tot Perzië. Dat was in het eerste regeringsjaar van Cyrus (Ezra 1 :1).  Een  halve eeuw eerder had koning Nebukadnezar van Babel  hen als ballingen weggevoerd naar Babel. Dat was in het jaar 586. Maar nu – in 538 -mochten zij terugkeren naar Jeruzalem. Het zou echter nog 80 jaar duren voordat Ezra, Nehemia en de zijnen uit Perzië terug in :Jeruzalem kwamen. Dat was tijdens de regering van koning Artaxerxes .  

De tempel was weliswaar na ruim 20 jaar herbouwd, maar de stad zelf was nog volkomen weerloos  toen Nehemia arriveerde. De muren waren nog niet herbouwd. De herbouw van de muren zou de taak van Nehemia worden. Wij hebben geen idee hoeveel werk dat was. Ik heb hier een foto genomen van de stadsmuur van Pergamum.

 Chronologie

 

586: Joden in ballingschap naar Babel gebracht door Nebukadnezar

 

538 : Joden onder leiding van Zerubbabel en Jozua terug naar Jeruzalem Altaar wordt gebouwd, maar tegenstand legt bouw van de tempel geruime tijd stil

516: Inwijding tempel van Zerubbabel.

458

Ezra en de zijnen komen  terug in Jeruzalem. Zij brengen veel schatten mee uit Perzië voor stad en te

445

Geschiedenis van Nehemia begint. Ezra is vanaf die tijd Nehemia nog verschillende jaren tot grote steun geweest! 

 

In 586 was de Tora van Mozes bij de ondergang van Jeruzalem verbrand. Toen Ezra in 458 terugkeerde uit Babel, dus 128 jaar later, schreef hij volgens de overlevering de Tora opnieuw en las hem voor. Van de geschiedenis van het Joodse volk in Jeruzalem na de inwijding van  de tempel (516) tot op de tijd van Ezra (458) wordt  ons niets verteld. We weten alleen dat de vijanden van het Joodse volk een klacht indienden bij Ahasveros (Xerxes). Zij gingen eerst naar Zerubbabel en zeiden: Wij willen meehelpen aan de bouw aan de tempel,want ook wij vereren uw God, wij offeren al aan Hem sinds de dag dat Esarhaddon, de koning van Assyrië, ons hierheen heeft gebracht. Zerubbabel weigerde. Hij zei “Alleen aan ons heeft Cyrus de koning van Perzië, deze opdracht verstrekt”. Later, tijdens het bewind van Xerxes en Artaxerxes herhaalden zij schriftelijk hun aanklacht. We weten niet of Xerxes naar hen geluisterd heeft 

Reformatie van Ezra

 

 Na vier maanden is Ezra met zijn gezelschap in Jeruzalem aangekomen. Daarna begeeft hij zich naar de tempel om te offeren terwijl hij de schatten die zij meegebracht hebben, afdragen aan de  bewakers van de tempelschatkist. Jeruzalem maakt nu deel uit van het Perzische rijk en daarom geven zij het edict van de Perzische koning over aan de Perzische ambtenaren om uit te voeren. Al heel gauw bemerkt Ezra dat de situatie in het land niet is volgens Gods wil. Velen blijken getrouwd te zijn met Kanaänitische vrouwen en blijken ook hun heidense godsdienst te hebben overgenomen. De joden moeten hun heidense vrouwen wegzenden van Ezra. Dit schijnt kwaad bloed gezet te hebben bij de vijanden van de joden. Ze zeggen nu aan de Perzische koning dat de joden de stad willen herbouwen en dat dit een bewijs is dat zij in opstand zullen komen tegen de koning van Perzië. Ze zeggen dat Jeruzalem altijd een opstandige stad geweest is. Het verzet van de Samaritanen en hun verdachtmaking van de joden bij de koning van Perzie geven veel problemen. Het verbod van Ezra dat de joden geen buitenlandse vrouwen mogen nemen, schijnt ook de relatie met de koning van Perzië vertroebeld te hebben.Toch hebben zowel Cyrus als Artasasta de joden geholpen om terug te keren. Waarom deden ze dat? Waarschijnlijk wilden ze de joden te vriend houden. Ze zouden een soort bufferstaat kunnen vormen tegen Egypte vermoed ik.

 Betekenis Ezra 

Ezra heeft (met Nehemia) grote betekenis gehad voor de verzameling en ordening van de boeken van het Oude Testament. Ezra was een groot Schriftgeleerde. Hij heeft grote invloed uitgeoefend op het later ontstane Farizeïsme. Maar hij zocht beslist niet zijn kracht in een uitwendige   vervulling van de wet.