A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Graf en opstanding(2)


Graf en opstanding

 

 

 "Rabboeni! Meester! (Joh. 20 16)

 

De opstanding van Christus heeft zich voltrokken in een ontoegankelijk licht

Historisch onderzoek brengt ons niet  bij de op standing, noch minder bij de Opgestane

Zie ook bij "Eeuwig leven" ( bij andere volken bijvoorbeeld))

De gechiedenis laat ons daarentegen een totaal ontredderde discipelkring zien

De opstanding van Christus is  de enige  verklaring voor het bestaan van de  gemeente

Verschijningen

Zijn verschijningen  hebben haar overgave aan Hem  tot gevolg

Hij brengt  Thomas, Maria, Emmaüsgangers,  Jakobus tot belijden.

Thomas is als een éénentwintigste  eeuwer: hij wil eerst zien en voelen Hij is visueel ingesteld en ervaringsgericht

Bij een Thomas’ beeld wordt dikwijls een winkelhaak afgebeeldl: meten is weten.

Jezus stapt zo maar uit het graf en gaat  zo maar door gesloten deuren heen! En er zijn heel wat gesloten deuren!!

Als Jezus niet was opgewekt, was er ook geen gemeente geweest.

Als Hij  niet de Levende was,  zou  Hij al te lang dood  zijn om nog naar Hem te vragen.

Alleen lijdende God kan mede-lijden 

Jezus toont zijn wonden want we moeten weten alleen een lijdende God kan mede-lijden!

Bij de Paasgroet vallen Pasen en Pinksteren op één dag, want Jezus blies op hen en zei ontvangt de heilige Geest.

Aan gene zijde  van de dood  verrezen, heeft Christus ook aan deze zijde invloed en macht

In Joh.20:5 zijn de"linnen windsels" een langwerpige lap stof, de zogenaamde lijkwade

De hoofddoek bevond zich niet op Jezus' hoofd was, maar was om zijn hoofd  geknoopt

Dit was gedaan om de vliegen uit zijn mond te weren

Die hoofddoek moest ontknoopt worden, toen opgerold en tenslotte op een andere plaats gelegd

Dat kon alleen als degene om wiens hoofd de doek geknoopt was, was opgestaan!!

Dat was voor 'de andere discipel' (=Johannes) een bewijs dat Jezus was opgestaan

Er is geen licht zonder duisternis, en er is geen genade zonder gericht.

Joodse leiders waren banger voor de opgestane Christus dan wij.

Ze gingen er van uit dat het echt gebeurd was.

Levend geloven heeft bij Petrus alles te maken met Christus' opstanding.

In de naam Pasen klinkt de joodse naam Pesach door

Op  eerste dag der week is Jezus opgestaan.  Christenen vierden zijn verrijzenis op zondag

In Joh.  20;5 De andere discipel  zag de  linnen windsels liggen.  Hij ging echter niet naar binnen Petrus die hem volgde ging wel naar binnen.  Hij zag ook de windsels liggen, maar de zweetdoek, die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de windsels liggen maar opgerold terzijde op een andere plaats. Daarna ging de andere  discipel die het eerst bij het graf geweest was naar binnen en toen hij het zag hij geloofde hij.

Zweetdoek

Zweetdoek is een onjuiste vertaling.  Ook onjuist is dat die zweetdoek op zijn hoofd was   Het was een hoofddoek die zo om zijn hoofd was geknoopt dat de mond niet open kon vallen. Die hoofddoek moest eerst ontknoopt worden, toen opgerold en tenslotte op een andere plaats gelegd worden.  Dat kan alleen als degene om wiens hoofd die doek geknoopt was, was opgestaan. Dat was voor die  'andere' discipel een teken, een bewijs dat Jezus werkelijk was opgestaan. Die andere discipel was Johannes. 

De 'windsels' was een langwerpige lap stof , de zogeheten lijkwade.  Gedrenkt in mirre en aloë. En de hoofddoek moest niet naast de lijkwade maar erin liggen. Hij was echter terzijde, keurig opgerold.

Dan is het kerkhof het eindstation waar alle wegen in de meest letterlijke zin van het woord dóód lopen.

Maar, roept de apostel en het klinkt als een juichkreet. Christus is opgewekt uit de doden

Interventie vanGod

God heeft van Boven af ingegrepen.Hij heeft van Hogerhand   iets gedaan met Jezus.Toen God op het toneel verscheen heeft Hij niet handenwringend van machteloosheid om dat graf van Jozef van Arimathea heengelopen en gejammerd:dood is dood. Ik kan er ook niets meer aan doen. Nu is het te laat

Hij heeft geroepen met luide stem: Jezus van Nazareth! Jezus van Nazareth. Mijn zoon, kom uit het graf! Sta op!

Jezus is in de doodsrivier ondergegaan en niet zoals de dochter van Jaïrus en de grote jongen van Naïn weer teruggekeerd op onze oever van de doodsrivier. Jezus bevindt zich op de andere oever, aan de overkant

Zo heeft God óók geroepen bij de schepping.Hij sprak en het was er.

Opnieuw heeft God zijn woord doen uitgaan. Kom uit dat graf.

Christus is opgewekt uit de doden..Het gaat om een meervoud.

Eersteling

We zien ze voor ons. Christus is daaruit opgewekt.als de Eersteling van hen die ontslapen zijn.Het woord eersteling is een term uit de landbouw van Israël. In het voorjaar waren er elk jaar korenaren die het eerste rijp waren.Men sneed ze af met de sikkel en maakte  er garfjes van.Op het Paasfeest bracht men ze als een beweegoffer voor de Here in de tempel

Hij is opgewekt als de Eersteling van hen die ontslapen zijn

Christusgelovigen gaan niet dood, nee, zij ontslapen.

De harde kern van het geloof in de opstanding der doden is Christus’ opstanding. Hij is opgestaan als de éérsteling.(1 Kor. 15 :18) van hen die ontslapen zijn en Hij wordt ook genoemd de Eerstgeborene uit de doden(Openbaring 1 : 5)

Christus is de eerste uit een heel lange rij. Als er één  schaap over de brug is, volgen er meer.

Ons kortademig leven is opgenomen in het paasleven van de gemeenschap der heiligen

Geen reanimatie lijk

Het is te plat het zó voor te stellen dat de opstanding van Jezus de reanimatie is van een lijk. Het is veel meer. Het is geen regressief, maar een progressief gebeuren. Het is geen terugvallen in een oude situatie, maar een vooruitgrijpen op een nieuwe toekomst. Nogmaals: Jezus is de Eersteling

Als het opstandingsverhaal verzonnen was, had de schrijver geen discipelen laten twijfelen en geen vrouwen laten optreden. Iedereen nam aan dat de discipelen niet twijfelen  en  dat vrouwen vrouwenpraatjes vertellen. Je moet dus nooit vrouwen aan het woord laten als je iets serieus aan het nageslacht wilt doorgeven. Het wordt toch niet geloofd

Het geloof in de opgestane Heer maakte de discipelen van laffe deserteurs in de nacht tot moedige getuigen en strijders op klaarlichte dag

Het christelijk geloof is een opstandingsgeloof en daarom een opstandig geloof, dat haaks staat op de heersende cultuur van de dood.

Jeugd en vitaliteit worden vereerd en toch leven we in de Decade van de Dood.

Gods grote daad

Met Pasen viert de kerk de daden Gods! Met Pasen viert de kerk niet haar eigen geloof. Het nieuwe van Pasen is niet dat de discipelen hun sombere gevoelens over  het debacle van Jezus één, twee,drie overboord gesmeten hebben. Met Pasen vindt er niet zo iets plaats als spontane zelfontbranding. Ineens zouden de discipelen van gedachten veranderd zijn. Ja, dat zou nou echt een mirakel zijn

In de glans van de Paasmorgen verdwijnt de nevel van de doodscultuur.Wees gegroet, gij eersteling der dagen morgen der verrijzenis!

Grieks denken

De oude Grieken moesten niets hebben van de opstanding, omdat ze blij waren dat de ziel eindelijk uit de kerker van het lichaam verlost zou worden. Ze vonden het lichaam maar niks, een vuilnisvat van de geest.

Juist op het punt van de verkondiging van de opstanding, braken de Atheners het gesprek met Paulus af. (Hand. 17). Dat was absurd.

De oude Grieken splitsten de mens in tweeën:de ziel was het hoogste, dat onsterfelijkheid bezat. Stierf de mens dan ontsnapte de ziel uit haar gevangenis, het lichaam. In  de tijd van de Verlichting (18e eeuw) was het mode om te spreken over  ‘God, deugd en onsterfelijkheid’   De mens heeft  echter geen onsterfelijkheid in zichzelf, maar ontvangt het eeuwige leven.

Tegenwoordig zeggen velen, dat leven en dood bij elkaar horen. De bijbel zegt dat de láátste vijand die te niet gedaan zal worden de dood is. De dood is dus een vijand.. Wie is de eerste vijand Wellicht de satan ?

De dood is een anti-utopie

Christus opstanding is de garantie van onze opstanding God heeft op de dag van Jezus’ verrijzenis aan Jezus van Nazaret gehandeld, niet als incident, maar als ouverture

Geen geestelijke opstanding

Een onlichamelijk paasgeloof voltrekt zich buiten de wereld van de lichamelijkheid en stoffelijkheid om. Een geestelijke opstanding is geen echte opstanding

Hoe zullen wij er op de dag van de opstanding uit zien?  In 1 Joh. 3 : 2 lezen we dat we Hem gelijk zullen zijn,  dus ook met een verheerlijkt lichaam.

Als we in Johannes 11 : 25 de woorden van Jezus horen:”Wie in mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, is dat leven met een totaal andere dimensies dan het biologisch leven, dat ons hart klopt en de ademhaling goed functioneert en dat we ons kunnen bewegen.

Het Hindoeïsme spreekt van reïncarnatie= opnieuw vlees worden .In een eindeloze kringloop kom ik telkens weer terug op aarde , maar in een steeds andere gedaante De bijbel kent geen kringloopzielen en wegwerplichamen.