A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Getallen in Openbaring


 In het boek Openbaring van Johannes komen veel getallen voor die een symbolische betekenis hebben. Ze moeten niet zuiver rekenkundig opgevat worden. De achtergrond daarvan is de Joodse apocalyptiek. In heel het Midden-Oosten kwam vroeger een oosters-symbolische manier van denken voor.

 

 De Grieken hielden  er van om de natuurkrachten te personifiëren. Ze stelden bijvoorbeeld de vier windstreken voor als menselijke personen. Hier zien we de beroemde windtoren in Athene in de eerste eeuw


Het getal 666 heeft de eeuiwen door de mensen bezig gehouden
Het is het getal van het Beest, van de Antichrist.

Sommigen denken dat dit getal de letterwaarde heeft van keizer Nero.Dat zou zeker het geval kunnen zijn, Kijkt u bijvoorbeeld eens bij Rome  /Keizer Nero  naar een verhaal over de parken van Nero die hij liet verlichten met de lichamen van de christenen, die als fakkels brandden. Dat verhaal maakte ik indertijd voor ons kerkblad.

`

 De Joden gebruikten daarvoor getallen. Ook Johannes die het boek Openbaring schreef maakte een gebruik van de Joodse getallen symboliek. De geadresseerden hebben die symbooltaal onmiddellijk begrepen, maar voor ons moet dit uitgelegd worden. God past zich in zijn openbaring altijd aan aan wat mensen kunnen begrijpen. Vroeger zouden ze deze zin niet begrijpen; God is good 4 you! Waarom werden de 5 oudvaders en de drie aartsvaders zo oud? Dat zijn symbolische getallen.

Een verbeelding van het duizend jadrig vrederijk.Zie vooral bij Duizendjarig vrederijk

Korte samenvatting

Nu geef ik een heel korte uitleg van enkele getallen.

1

Het getal 1 wijst op de volmaaktheid en eenheid van God

. God is een enig HEER.(Deut.6:4). Hij is niet dubbelzinnig. Hij is eenzinnig.

2

2 is het getal van gemeenschap en getuigenis. Voor de rechtbank moet je altijd met z’n tweeën zijn. De Farizeeën zeiden van Jezus’ toespraak: Uw getuigenis is niet waar. Je moet toch met z’n tweeën zijn? U spreekt alleen maar voor u zelf. Ja, zegt Jezus. Mijn hemelse vader getuigt met mij 

3

Drie is het getal van  God, de Vader, Zoon en Heilige Gest. In Jezus woont de goddelijke volheid lichamelijk (Kol.)

4

 

Het getal 4 is het getal van de hele aarde. Let op de vierwindrichtingen: zuid, noord, oost en west.

7

 

Het getal 7 is het getal  van de volheid. Het is een combinatiegetal  3 en 4. Maar je kunt ook zeggen drie maal vier en dan krijg je 12. Het getal 12 is het getal van de compleetheid en totaliteit.

8

 

Het getal 8 is het begin van een nieuw tijdperk. De besnijdenis vond plaats op de 8 ste dag en de 8ste dag is de opstandingsdag van Jezus

10 

 

Tien is het getal van de volle maat 7 en 3= 10. Maar je krijgt 10 ook door 1,2,3 en 4 op te tellen En wet u was 1000 is? 10 maal 10 maal 10 Oneindig veel.

11

 

 Elf is het getal van de vervulling. Het is samengesteld uit 7 en 4. De volheid van God zal eenmaal de ganse aarde bedekken! 

12 

Wat betekent in Openbaring 21 :12 en 13  dat het Nieuw Jeruzalem 12 poorten heeft en 12 fundamenten.? Dit is een verwijzing naar de 12 stammen van Israël en de 12 apostelen. Het getal 12 is het getal van de volheid, namelijk 3 maal 4.Het is het getal van Gods verkiezing.

24

 

De 24 ouderlingen (Openb.4 : 4) zijn een symbolische weergave van de kerk van het Oude Testament (12 stammen van Israël) en  van de kerk van het Nieuwe Testament (12 apostelen) Het getal 12 is ook het getal van Gods verkiezing. Jezus koos zich 12 discipelen.

40

 

Het getal 40 is het getal van de opvoeding en de beproeving. Vergelijk: de veertigdagentijd voor Pasen. Israël was 40 jaren in de woestijn. 

666

 

 Het getal 666 (Openb. 13 : 18) is het getal van het  beest,van de mens, de antichrist, die God (777) probeert te evenaren.(bijna 777), maar hij blijft een onvolmaakt mens (666) Het is ook mogelijk dat dit getal de letterwaarde is van kezier NERO 

1.000 

 

Het duizendjarige rijk symboliseert de toekomstige onaantastbaarheid van de triomferende kerk voor alle aanvallen van satan.Ook het getal 1.000 zullen we symbolisch moeten verstaan. Het is het getal vande volheid van Gods schepping. 10 maal 10 ,maal; maal 10. Hierover is iedereen het wel eens. Maar wat betekent dan het duizendjarige rijk? Hier wordt verschillend over gedacht. Ik denk vooral aan de ‘aanhangers van het duizendjarige rijk’. Die worden chiliasten genoemd naar het Griekse woord voor duizend (chilia).Er zijn twee stromingen in het chiliasme. De ene stroming verwacht een duizendjarig rijk aan het einde der tijden. Die zou beginnen met een eerste wederkomst van Christus. Bij die wederkomst zou het om een selecte groep mensen gaan, die met Christus meegevoerd worden in de lucht (Thess). De definitieve wederkomst zou  veel later plaats vinden. Anderen menen dat met het duizendjarig rijk de periode wordt beschreven vanaf de hemelvaart van Jezus tot zijn terugkeer in heerlijkheid.  Ik denk toch dat in Openbaring 20 geen historische periode wordt beschreven, noch in de eindtijd, noch vanaf hemelvaart tot wederkomst. We zullen bij Openb. 20;1-8  ook moeten denken aan een symbolische betekenis. Het duizendjarige rijk symboliseert de toekomstige onaantastbaarheid van de triomferende kerk voor alle aanvallen van satan. Denk aan Ezechiël 38 en 39 waar we ook te doen hebben met een symbolische, niet historisch- realistische beschrijving. Het duizendjarig rijk is dan niet een bepaalde ‘fase’ van de eindtijd, maar  een symbolische profetische presentatie van de alles overwinnende kracht van Christus in zijn toekomst. 

144.000

 

 ·Voor de troon van God ziet Johannes een grote schare die niemand tellen kan (Openb. 7 : 9), maar hoewel die menigte ontelbaar is, is ze toch beperkt. Ze omvat niet alle mensen. Het zijn er 144.000.(Openb. 7 : 4) d.w.z.   12 maal 12 maal 1000. Weliswaar een onafzienbare menigte (daarop wijst het getal 1000) maar toch weer beperkt want 12 is het getal van Gods verkiezing( 12 stammen van Israël en Jezus koos 12 discipelen uit) 

1260 

 

De tijd van Christus’ kerk op aarde is ook beperkt. De kerk wordt in Openb. 12 : 6 vergeleken met een vrouw in de woestijn en zij zal daar blijven 1260 dagen. Daarmee wordt aangegeven de periode tussen de Hemelvaart van Christus en zijn wederkomst. Getal 7 is het getal van de volheid van de tijd,dat is 7 jaar . Nu is Christus  het symbolische midden dus: drie en een half jaar = 42 maanden. En 42 maal 30:  1260 dagen. Het lijkt speculatief, maar dit is toch de enige verklaring van die 1260 dagen.