A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gibeon tijd Jozua


Gibeon list

 

Voor de uitleg van Jozua 10:12 Zon sta stil boven Gibeon zie bij Ajjalon  De bedoeling is niet een astronomisch wonder te vertellen, maar dat God de HEER de overwinning gaf

“Maar toen de Chiwwieten uit Gibeon te weten kwamen wat Jozua met Jericho en Ai gedaan had, namen ze hun toevlucht tot een list.” (Jozua 9: 3).

De inwoners van Gibeon waren zogenoemde Chiwwieten.De Chiwwieten behoorden tot de zeven volken  die in de ban gedaan moesten worden. “Alle Hethieten, Amorieten, Kanaänieten,Perizzietem, Chiwieten en Jebusieten moet u doden zoals de HEER, UW God u heeft  opgedragen om te voorkomen  dat u de gruwelijke dingen die zij voor hun goden doen van hen overnemen (Deut. 20:18) Het is mij opgevallen dat de Amelekieten niet genoemd worden. Met hen was iets bijzonders aan de hand. Zie bij Amelekieten.

De inwoners van Gibeon kwamen bij de Jordaan tot Jozua waar hij zijn legerkamp had opgeslagen.

 Zij reisden  naar hem toe met versleten zadeltassen, opgelapte sandalen en uitgedroogd brood en zeiden:”Wij komen uit een heel ver land en willen met u een verdrag sluiten’(Jozua 9) Jozua vertrouwde hen en sloot een verbond met de Chiwwieten uit Gibeon..

De inwoners van Gibeon hadden Israel daarmee bedrogen.Hun leven werd toch gespaard. Zij werden  in Israel als houthakkers en waterputters aangesteld om de priesters en Levieten bij te staan bij hun arbeid. Zij waren er voor het grove werk

Saul heeft zich later niet gehouden aan dat verbond.De hongersnood die daarna kwam zag men als een straf van God. Om de schuld die Saul  op zich had geladen, te vereffenen gaf David vijf zonen van Saul aan de Gibeonieten. Deze werden door hen opgehangen op de heuvel van Sauls woonplaats Gibea. Een vreselijk verhaal!(2 Sam. 21)

 

 

 

 

   

 

 

Waterbekken in het opgegraven Gibeon 

 

 

Gibeon / tijd David

 

Abner trok met het leger van Sauls zoon Isboset op naar Gibeon. Ook Joab was uitgetrokken met het leger van David. Bij het waterbekken van Gibeon troffen ze elkaar (2 Sam. 2 :12,13)

 

De allereerste keer dat Gibeon in de Bijbel genoemd wordt is in de tijd van Jozua. (zie Gibeon / tijd Jozua) Als de Israëlieten het land in bezit nemen en Ai en Jericho veroverd zijn, zien de inwoners van Gibeon de bui al hangen. Natuurlijk is nu hun stad aan de beurt om door dat volk Israël vernietigd te worden. “Weet je wat we moeten doen”? zeggen ze tegen elkaar, “We zullen een verbond met Jozua sluiten. Dan zullen ze onze stad niet vernietigen. Dat was in de tijd van Jozua.

 Tijd van Salomo 

Eeuwen later inde tijd van David en Salomo wordt Gibeon weer genoemd. Gibeon was in de tijd van Salomo een van de belangrijkste offerplaatsen. Daar bevonden zich de tabernakel en het offeraltaar.  De tabernakel was nog niet over gebracht naar Jeruzalem. Te Gibeon verschijnt de HEER Salomo in een droom en vraagt hem wat hij van de HEER ontvangen wil. Salomo vraagt dan wijsheid om zijn volk te regeren. Gibeon is een plaats waar God tijdelijk wilde wonen, want na Nob stond daar de tabernakel, maar het was ook de plaats waar een verschrikkelijke burgeroorlog heeft gewoed.

 Slag bij Gibeon 

In 2 Sam. 2:12 lezen we namelijk een afschuwelijk verhaal over de  burgeroorlog  van Israël bij het bekken van Gibeon. Het leger van David staat tegenover het leger van Sauls zoon Isboset. Joab, de generaal van David staat tegenover Abner, de generaal van Isboset. Eerst wordt er een soort David-en Goliat- strijd uitgevochten. Twaalf mannen van David tegen twaalf mannen van Isboset. Die mannen  vechten zich dood. De strijd blijft onbetwist. Daarom  ontbrandt alsnog de strijd die bekend staat als de slag bij Gibeon. Waarom is dit vreselijke verhaal in de Bijbel opgenomen? Het gaat m.i.om de strijd tussen het huis van David en het huis van Saul. David is de ware Messiaanse koning en het huis van Saul is het huis dat die koning op leven en dood heeft bestreden. In het tweede hoofdstuk van II Samuël hoofdstuk lezen we hoe David tot koning van Juda wordt gezalfd. Hij wordt een messiah, dat betekent: hij wordt een  gezalfde, een messias, teken en beelddrager van de komende Messias. Moeten we de veldslag bij Gibeon  zien als een afspiegeling van de strijd tussen Jezus de zoon van David als de ware Messias en allen, die Hem bestrijden? B.v.Psalm 2?