A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gelijkenissen


Gelijkenissen

 

Ik denk soms: hoe moet en we ons voorstellen dat Jezus de gelijkenissen heeft verteld? Ik denk niet in een zaaltje, maar zittend teg en=een heuvel Naar dit prentje heb ik  weken lang gezocht Dit beeld beklijft

 

Iemand schreef:Bijbelse verhalen zijn net gelijkenissen. Het is allemaal wel waar, maar niet echt gebeurd. Ze zijn als de herberg van de barmhartige Samaritaan. Dat is wel een Bijbelse plaats, maar hij is verzonnen. Het gaat in de gelijkenissen van Jezus om   verhalen met een moraal. Ik  geloof daarentegen dat het gaat om verhalen met een boodschap. Graag vertel ik daarom iets over gelijkenissen en maak ik een dankbaar gebruik van wat mensen die daarover veel meer gestudeerd hebben dan ik, geschreven hebben. Ik geloof dat Jezus het in zijn vele beeldverhalen allereerst over zichzelf heeft. Preken over de gelijkenissen moet daarom m.i. altijd Christusverkondiging zijn.  

Persoonlijk

 De gelijkenissen hebben een uitgesproken persoonlijk karakter, vergeleken met de gelijkenissen van de rabbijnen of brieven van Paulus. Ze zijn zo menselijk, zo verstaanbaar. Maar ze roepen uiteindelijk ook verzet op, want ze roepen de mens op om zich te bekeren tot  Christus. Een gelijkenis is geen allegorie. Het komt in een gelijkenis aan op het springende punt.Sommigen vullen dit springende punt bijna geheel humanistisch in en komt men aan de werkelijke persoon van Jezus niet eens toe.Anderen verleggen die springende punt naar de eindtijd. Hoe een gelijkenis te begrijpen? Door de gelijkenis worden verschillende literaire typen vertegenwoordigd.Net als in de Bergrede gaat het in de gelijkenissen over  Jezus’diepste geheim, namelijk dat het Koninkrijk van God in Hem gekomen is. En komen gaat. 

De kern

 Dat is het in-grijpende punt van elke gelijkenis.Hij is verschenen, de Verlosser wiens verborgen heerlijkheid oplicht achter elk woord en elke gelijkenis. Gelijkenissen zijn dus uitnodigingen om in Jezus te geloven als het ‘Rijk Gods in persoon’ .In dat Rijk van God moeten mensen betrokken worden. Ze moeten erdoor in beweging komen.Sterven om te kunnen leven. Dat vindt je gek? 

Sterven om te kunnen leven?

 Gelijkenissen zijn geen aardige verhaaltjes voor kinderen.Ze plaatsen de hoorder voor een keus.Het is geen welvaartsevangelie.Gelijkenissen vertellen de mensen dat je moet sterven aan jezelf, om het leven te bezitten.

Zaad

 Jezus gebruikt opvallend veel het beeld van het zaad. In dat zaad zit alles al in. Heel het Koninkrijk van God in beginsel, maar dat zaad moet eerst in de akkergrond sterven wil het vrucht voortbrengen.Waarachtig ik verzeker jullie als een graankorrel niet in de akkergrond sterft, blijft hij onvruchtbaar(Joh. 12:24) 

Jezus zelf is graankorrel

 Jezus zelf is de graankorrel.Hij moet sterven wil hij vruchtdragen.”ik moet van de aarde oomhooggeheven worden en zo haal Ik allen naar Mij toe (Joh. 12,12) Aan de leerlingen is dit geheim van het Godsrijk toevertrouwd”Maar voor hen daarbuiten is alles een raadsel, opdat ze -zoals geschreven staat ze zien en toch niet zien, horen en toch niet begrijpen, tenzij ze zich omkeren en God hun vergeving schenkt (Mc.4,12).Wil God er dan alleen maar zijn voor een select gezelschap?Nee zeker niet, maar zonder een radicale ommekeer gaat het niet.En bij de meeste mensen gaat het om rijkdom, eer, roemZe willen niet als zaad sterven, afsterven aan hun egoïsme.De gelijkenissen spreken op een verborgen wijze over het kruis.In de gelijkenissen is Jezus niet alleen de zaaier, die het zaad van Gods Woord uitstrooit, maar ook zaad dat in de aarde valt, sterft en zo vrucht draagt.In de gelijkenissen gaat het zeker ook over beelden, voorbeelden. Maar we moeten ook zelf in beweging komen. De  hoorder moet ook zelf de beweging van de gelijkenis mee voltrekken. Jezus wil immers geen abstracte kennis overdragen. 

Goddelijk  geheim

 Hij wil ons bij het goddelijk geheim brengen. Bij het licht dat onze ogen niet kunnen verdragen en daarom ook schuwen. In deze wereld die door de zonde getekend is, draait ons leven om onszelf. Door een nieuwe liefde moet het een ander centrum krijgen. Maar ook een geschenk moet aanvaard worden. De gelijkenissen bevatten in wezen de boodschap die Jezus zelf is. Het mysterie van het kruis zit in de gelijkenissen verweven.