A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Golgota / Aardrijkskundig


Golgota zie ook Grafkerk

Zij voerden Jezus weg. Hij droeg zelf het kruis naar de zogeheten Schedelplaats, in het Hebreeuws Golgota. Joh. 19:17

 

 

De gekruisigde Christus volgens Rembrandt

 

Johannes  de Doper wijst met zijn wijsvinger naar Jezus de Gekruisigde:Kijk Hij is het lam Gods dat de zonden van de mensheid draagt.

Een schilderij van Grünewald. Het is één van de weinig juiste afbeeldingen van het kruis, want de dwarsbalk is niet tegen de rechtopstaande balk gespijkerd maar  - met de gekruisigde – op die staander gelegd in een vantevoren gemaakt gleuf .

 

Graftombe in Khirbet Misdras.Zo zal het graf van Jezus er ook hebben uitgezien. Ronde sluitsteen sloot het graf af

Graftombe van binnen uit gezien. Ronde sluitsteen is rechts te zien.

Wie overwint, hem zal Ik een witte steen geven en op die steen een nieuwe naam (Openb. 2: 17) Een dergelijke steen kun je zien op de necropolis van Hierapolis

 

 

 

Geen executieplaats

 

Vroeger meende ik dat de heuvel Golgota een  executieplaats van de Romeinen was. 

 

Het zou een heel trieste plek geweest zijn. Golgota is een Aramees woord dat hoofdschedel betekent.

In de Latijnse vertaling van de bijbel heet Golgota Calvaria.

Het was een kale rotswelving die de vorm had van een schedel, een hoofdschedel. Deze rotsbult zal slechts enkele meters boven de omgeving  hebben uitgestoken..

 

Dicht bij de stad

 

Golgota bevond zich dicht bij de stad. Joh. 19:41 Ja Golgota bevond zich zo dicht bij de stad dat veel Joden die het opschrift boven het kruis lazen, dit konden lezen vanaf de muur van de stad.  Jezus, de Nazoreeër, de Koning der Joden.. Ook zal er een weg langs Golgota gelopen hebben, want de voorbijgangers spraken lastertaal tegen Hem. (Matt.27:39)]

 

Bedevaartsplaats

 

De plaats Golgota zal door de eerste  christenen vaak bezocht zijn. In de prediking van de apostelen waren kruis en opstanding de twee polen van de evangelieverkondiging.

 En daarom zullen ook de plaatsen waar  zijn kruis stond en waar Hij verrees uit het dodenrijk vaak bezocht zijn.

 

 

Tempel van Jupiter 

 

We kunnen daarom goed begrijpen dat keizer Hadrianus, felle hater van het christendom uitgerekend op Golgota een tempel liet bouwen  voor Jupiter en Venus, hoofdgoden van de Romeinen.. Toen het christelijk geloof staatsgodsdienst werd, werd er op Golgota een kerkcomplex neergezet.

 

Keizerin Helena

 

Dat gebeurde vooral door toedoen van keizerin-moeder Helena.

Dat kerkcomplex is in 614 door de Perzen verwoest, maar we mogen toch aannemen dat de plaats waar zich nu de Heilige Grafkerk bevindt terecht voor de plaats wordt gehouden waar Christus stierf en opgewekt werd uit de doden.

 

 

Geen executieplaats

 

Golgota zal géén vaste plaats voor de terechtstellingen geweest zijn. 

Het is hoogst onwaarschijnlijk dat Jozef van Arimatea een vast graf zou hebben laten hakken in de buurt  van de vaste  plaats voor de terechtstellingen. 

De plek waar Jezus gekruisigd is en waar hij begraven is, lagen dicht bij elkaar. Bovendien was de omgeving  van Golgota helemaal niet zo triest. Golgota lag vlak bij de Tuinenpoort.  Deze poort lag in het middengedeelte van de tweede muur. 

En juist dáár waar de tweede muur haaks op de eerste stond en naar het noorden liep.

Golgota was de regio waar de joden tuinen bezaten. 

Daar zochten ze een beetje frisse lucht als ze de hele dag  in  de bedompte ruimten binnen  de muren  van de ommuurde stad  hadden doorgebracht.

 

Tuinencomplex

 Het was een tuinencomplex bij de poort Genat, (wat tuinenpoort betekent) aan de noordzijde van stad. U moet zeker niet denken aan wat wij volkstuinen noemen.

Archeologen hebben vastgesteld dat er heel vroeger een steengroeve was .

Eeuwen daarna onstond er een grote kuil die men in de 1e eeuw weer opgevuld heeft met vruichtbare grond  die men bebouwde.

 Ten westen van die tuinen was er een verticale rotsmuur waar twee graftombes gevonden zijn

We moeten  niet denken aan een kruidentuin of aan akkers, maar aan een boomgaard. Vermoedelijk waren er bij Golgota olijfbomen en wijngaarden. 

In het jaar 70 zijn al deze bomen en ook de houtopstand in de hof van Jozef van Arimatea gekapt tijdens het vijf maanden durende beleg van Jeruzalem door de Romeinse legers. 

  

Geen hovenier maar nachtwaker!

 

Het was gebruikelijk olijvenhoven en wijngaarden te bewaken  tegen dieven en wilde dieren. 

Het woord  hovenier bij Johannes Joh. 20:15 zullen we  dan ook moeten vertalen met nachtwaker.

In de maand waarin Jezus gekruisigd werd, had een  hovenier of een tuinman in de boomgaarden niets te doen.

De bomen moesten in die tijd juist met rust gelaten worden.

Bovendien lezen we bij Johannes  dat Maria van Magdala naar het graf ging terwijl het nog donker was. Joh. 20:1` 

Wat zou een tuinman daar in het donker moeten doen?

We moeten aannemen dat Jozef van Arimatea, raadsheer van het Sanhedrin, zijn collega's een slag vóór geweest is, toen hij een nachtwaker aanstelde om het nieuwe graf in zijn hof  te laten bewaken. Maria van Magdala zal daar zeker van op de hoogte geweest zijn en we kunnen begrijpen dat, - toen zij de levende Heer ontmoette, - zij dacht dat het de nachtwaker was.Joh. 20: 15 Op die plek heeft de Opgestane ook Maria ontmoet en haar naam genoemd: Maria

Er zijn  enkelen die voor Golgota een andere plaats aanwijzen dan die waarvan hierboven sprake is, de zogeheten Gardentomb buiten de Damascuspoort, maar deze visie is  m. i. ongegrond.

De meest recente publicaties van Jeruzalemse geleerden bevestigen de traditie die Golgota onder de huidige Grafkerk lokaliseert.

Zij nemen aan dat de lijdensweg van Jezus, de Via Dolorosa, liep  van de burcht Antonia in het noordoosten van Jeruzalem naar de uitgang bij de Tweede muur in het noordwesten van Jeruzalem. Eerst liep die weg naar beneden naar het Tyropoeondal, of Kaasmakersdal Daar kwam hij uit uit bij de Vispoort. 

Hier kruiste een belangrijke weg, die  van het zuiden naar het noorden liep deze route. 

Men neemt aan dat juist op dit kruispunt de soldaten die Jezus begeleidden op weg naar Golgota Simon van Cyrene gegrepen  [8]hebben.  "Hé jij daar, kom hier en pak op dat kruis" Hij kwam zo juist van het land. (Cyrene lag in het huidige Libië)