A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Getal 1.000


 

 

De chiliasten stellen zich zo de eerste opstanding voor en noemen het de opname     

De chiliasten nemen aan dat veel teksten letterlijk in vervulling gaan.

 

Getal  1.000  Hij greep de slang, de draak, die ook wel duivel of Satan wordt genoemd en ketende hem voor duizend jaren.(Openbr. 20:2) ........Zij waren tot leven gekomen en heersten duizend jaar lang met de Messias (Openb 20:4) Dit is de eerste opstanding. Zalig die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht (Openb.20:6). 

Niet alleen plaatsen, maar ook getallen hebben in Openbaring vaak een symbolische  betekenis. Wat betekenen die duizend  jaren in Openb. 20:4?  “Zij heersten duizend jaren samen met de messias.” Daarover is heel veel geschreven. Bekend zijn de opvattingen van de zogenaamde ‘chiliasten’ .Chilias is het Griekse woord voor duizend. De aanhangers ervan leggen Openbaring 20 :2  zó uit¸dat zij er in willen lezen, dat er een opstanding der doden  is vóór de grote opstanding op de jongste dag en ook een wederkomst van Christus vóór  de grote wederkomst. Dus 2 keer een opstanding en 2 keer een wederkomst. Dit is niet terecht. Het kan niet vaak genoeg gezegd worden: de eerste opstanding gaat  over dat mensen tot geloof in Christus komen. Een geestelijke verrijzenis  dus

 

Visie van aanhangers het duizend jarige rijk

 

Christus zal in de eerste opstanding alleen de gelovigen opwekken en Hij zal dan een aards koninkrijk oprichten, waarin Hij  gedurende duizend jaren met de zijnen op aarde heersen zal.  Daarop slaat volgens de chiliasten de tekst :Zalig die deel heeft aan de eerste opstanding, over hen heeft de tweede dood geen macht (Openb. 20:6.) Men droomt dan  van een nieuw op  te richten  koningschap van David, van een terugkeer van Israël tot de God der vaderen en sommigen zelfs van een nieuw op te richten tempel van Salomo.

 

Symbolisch

 

Ik ben van mening dat dit niet terecht is. Hier houdt men geen rekening met het symbolisch-visionaire  spreken van de Christus  in dit Bijbelboek. Het getal duizend zullen we symbolisch moeten verstaan. Net als andere getallen in dit Bijbelboek behoort het getal duizend tot de getallensymboliek waarvan Christus zich herhaaldelijk heeft bediend. Duizend is tien maal tien maal tien, en een getal dat grote volkomenheid uitdrukt. We zullen mijns inziens moeten denken aan een  Christusregering, die begint met het Pinksterfeest, de uitstorting van de Heilige Geest,en die voorduurt tot de wederkomst. Door zijn Geest zal Christus van kim tot kim regeren. Door de uitstorting van de Heilige Geest is de werkingskracht van Satan afgeremd. Hij is als het ware gebonden, gevangen.

 

Wat is de eerste opstanding?

  

Het duizendjarige vrederijk (Openb. 20:6)is dus een geestelijk rijk. Dat rijk wordt gevormd door mensen die deel hebben aan de eerste opstanding. Die eerste opstanding moeten we ons niet voorstellen als een lichamelijk opstanding, maar een geestelijke verrijzenis. Zo schrijft Paulus ook aan de Kolossenzen .

 

Geestelijke opstanding

 

Als u met Christus uit de dood bent opgewekt, zoekt dan de dingen die Boven zijn, waar Christus is. (Kol 3:5)  De ‘bovendingen’ zijn de Christusdingen. En die dood is niet de lichamelijke dood, maar onze geestelijke verlorenheid, dood door  onze zonden en onze schuld. velen zijn verslaafd aan de ‘benedendingen” :afgoderij, hebzucht enz. Dat noemt Openbaring de tweede dood. Zalig zij die deel hebben aan de eerste opstanding,  dat betekent :zalig zij die met Christus zijn opgewekt  in een nieuw leven, want over hen heeft de tweede dood geen macht. Er zijn inderdaad  twee vormen van verrijzenis: een geestelijke en een lichamelijke. Die geestelijke gaat aan de lichamelijke vooraf.

In Openb. 20:5 is sprake van een eerste en een tweede opstanding. De meeste vertalingen wekken de indruk dat het in Openb. 20: 4 en 5 gaat over de lichamelijke opstanding (en zij werden weer levend).

Het woordje ‘weer’ of  ‘weder’ staat er ten onrechte omdat de suggestie gewekt wordt dat het om een lichamelijke opstanding gaat, terwijl er in vers 6 toch zeer nadrukkelijk staat: dit is de eerste opstanding!!