A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Galilea werkgebied van Jezus


 

Zie ook Zee van Galilea

Jezus liet Nazaret achter zich en ging wonen in Kafarnaüm aan het meer van Galilea (Matt.4: 13) 

Als je dit leest denk je natuurlijk: welke weg is Jezus toen gegaan?  Kunnen wij vandaag nog over die weg lopen? Welk pad liep van Nazareth naar Kafarnaüm?

 

Dat was de beroemde Via Maris, de weg die het Egyptische rijk verbond met de noordelijke rijken.

Het was in Jezus’ tijd de gebruikelijke verbindingsweg tussen die rijken.

 Een hoogtepunt van deze weg waren de Horens van Hittim.

Jezus moest vanuit Nazaret ook deze heuvels beklimmen. Boven op deze vrij hoge heuveltoppen had Hij (en hebben we nog steeds)  een schitterend uitzicht over het meer van Galilea.

 

Rechts zie je nog  in de Wadi Haman een gedeelte van de Via Maris die bij Migdol  aan de oever van het meer uitkomt.

 

 Vandaar was het nog een paar uur lopen  langs het meer naar de grensplaats Kafarnaüm, waar een douanestation was en een kazerne, waaraan een Romeinse centurio was verbonden.

Jezus in gesprek met Farizeeen en Sadduceeen

 

 

Zie Hij gaat u voor naar Galilea.  Daar zult ge Hem zien (Matth.28:7)

Zie voor Galilea boven aan

 

Jezus heeft vele blinden het gezicht gegeven en Hij ontfermde zich over kinderen,  die in die tijd niet in tel waren !We moeten wel nooit vergeten, dat die wonderen van Jezus tekenen waren.Illustraties van zijn verkondiging.!Het is Jezus te doen om onze geestelijke blindheid te genezen.Het gaat om een nieuwe visie, namelijk dat Hij de Messias is. De Farizeen zagen dat niet. Zij waren blind. Hij noemt hen ook 'blinden' !

Palestina in de tijd van Jezus bestond uit drie regio's.  Judea in het zuiden, Galilea in het noorden en Samaria daartussenin. Hier gaat het uitsluitend over Galilea als regio.

In Judea lag het optreden van Jezus vooral in het gebied rond Jeruzalem en in het noorden rond de zee van Tiberias.  

 

Tot vier keer toe ! noemt  de evangelist Mattheüs Galilea als plaats van ontmoeting van de opgestane Heer met zijn jongeren.

De eerste keer is het Jezus zelf, die voor zijn sterven nog daarover een aanwijzing geeft. Doch nadat Ik zal zijn opgewekt, zal Ik u voorgaan naar Galilea. [1] In het opstandingsverhaal is het  de engel die in zijn boodschap aan de vrouwen bij dit woord praktisch aansluit: En zie Hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult ge Hem zien.  [2]

Even later horen we hetzelfde weer uit Jezus' mond,  als Hij tot de vrouwen zegt: Weest niet bevreesd. Gaat heen en bericht mijn broeders, dat zij naar Galilea gaan, en daar zullen zij Mij zien. [3]

Tenslotte wordt dan bericht, dat de jongeren inderdaad deze aanwijzing opgevolgd en Jezus in Galilea ontmoeten hebben  op  "de berg waar Jezus hen bescheiden had.[4]

 Ontmoetingsplek Opgestane

 

Niet Judea, niet Jeruzalem of een andere plek, maar uitgerekend Galilea wordt door Jezus aangewezen als de plaats waar de opgestane Heer zijn jongeren wil ontmoeten, toerusten en uitzenden.

Waarom juist Galilea? We hoeven daarover niet onzeker te zijn. De regio Galilea in het noorden van Palestina is de landstreek waar Jezus de langste tijd van zijn leven op aarde gewerkt heeft. Daar heeft Hij gewoond (Kapernaüm). 

Daar heeft  Hij het Evangelie van  Gods Koninkrijk  verkondigd en daar heeft Hij zijn discipelen geroepen. [5] Daar wil Hij zijn discipelen ook uitzenden als apostelen.

Gal;ilea der heidenen

Jezus noemde deze regio Galilea der heidenen, net als Jesaja.

Er woonden in Galilea namelijk ook  in Jezus'dagen  heel veel niet-Joden, heidenen zogezegd. Het was  al spoedig – in tegenstelling tot Judea – overspoeld door het heidendom. Jozef en Maria waren na hun vlucht uit Egypte ook veel liever in Judea gaan wonen, maar na de dood van Herodes was zijn zoon koning over Judea geworden [6]en die was geen haar beter dan zijn  vader. Daarom hebben ze  eigenlijk tegen hun oorspronkelijk plan in toch maar Galilea gekozen als woonplaats.

Daar in Galilea houdt de Opgestane ook weer appèl.

Na zijn verrijzenis verschijnt Hij dus eerst bij het graf aan Maria, daarna in Jeruzalem in de kring der discipelen en tenslotte  weer in Galilea bij de zee van Tiberias.[7] Johannes vermeldt er ook bij dat dit de derde keer was dat Jezus zich na zijn opwekking aan zijn discipelen had geopenbaard. [8]

Op een berg in Galilea bij het meer van Tiberias  had Jezus zijn Bergrede gehouden.  Dat was  het begin van zijn optreden (Matth. 5).  Opnieuw op een berg in Galilea (ik vermoed dat het dezelfde berg geweest is) hield Jezus als de Opgestane zijn appèl. De Bergrede zonder opstanding is Galilea zonder licht.

Galilea was een symboolwoord voor een  volk dat in duisternis gezeten is (Matth. 4:16),   Galilea is een symboolwoord voor de herverzameling van Jezus 'leerlingen en ook symboolwoord voor de ontmoeting met Jezus aan de Overzijde: Zie, Hij gaat u voor naar Galilea.

Nergens  waren zoveel mensen tot geloof in Jezus gekomen als in Galilea. Daarom moesten ook al die mensen de kans krijgen om Hem als de Opgestane te ontmoeten. 

 Jezus had een speciale berg uitgekozen en aangewezen waar niet alleen de elf discipelen  maar  ook de mensen die tot geloof in Hem waren gekomen, Hem zouden kunnen ontmoeten. Naar alle  dorpen van Galilea, Kapernaum, Kana, Naïn,Chorazin, Nazaret waren de boodschappers uitgezwermd om de mensen te berichten, dat daar en daar de verrezen Heer hen zou verschijnen.

 Het waren er vele, vele honderden. Paulus noemt zelfs het aantal van 500 broeders tegelijk[9].  We kunnen dus de conclusie trekken, dat Galilea de belangsrijkste  landstreek was voor het optreden van Jezus.

 

Achtergebleven gebied

Toch stond Galilea niet goed bekend onder het volk.  Enkele critici zeiden: De Christus komt toch niet uit Galilea? Zegt de Schrift niet dat Hij komt uit het dorp Betlehem? Als even later Nicodemus het opneemt voor Jezus, honen de Farizeeën Hem in het openbaar en maken hem belachelijk: Komt u soms ook uit Galilea? Ga maar na en zie, dat uit Galilea geen profeet opstaat. [10]

De grote ommekeer bij de volgelingen in Galilea kwam in de synagoge te Kapernaüm.

Daar waren vele mensen uit de stadjes rond het meer van Tiberias samengestroomd.  Daar heeft Jezus heel duidelijk laten zien, dat Hij geen politieke leider wil zijn, maar dat zijn rijk een geestelijk rijk is. Daar verkondigde Hij dat Hij het Brood des Levens is.

Maar ze ergerden zich vreselijk aan zijn woorden[11] Dat had twee grote verstrekkende gevolgen.  Duizenden volgden Jezus niet meer. Hij bracht geen politiek voordeel (Jezus vraagt aan zijn intieme leerlingen: willen jullie ook niet weggaan?[12])  het  tweede gevolg was dat Jezus  voortaan niet meer rustig kon wonen en werken in Kapernaüm. Het optreden in de synagoge luidde de grote afval  van Galilea in en maakte van Jezus een zwerver[13]


[1] Matth.  26:32

[2] Matth.  28:7

[3] Matth.  28:10

[4] Matth.  28:16

[5] Matth.  4:18 Toen Hij nu langs de zee van Galilea ging, zag Hij twee broeders, Simon en Petrus en Hij zeide tot hen Kom achter Mij en Ik zal u vissers van mensen maken.

[6] Matth. 2:22

[7] Joh.  21:1

[8] Joh. 21: 14

[9] 1 Cor.15:6

[10] Joh. 7:52

[11] Joh. 6:61

[12]  Joh. 6:67

[13] Joh.  7:1