A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gebedsplaats Filippi


Gebedsplaats

Gebedsplaats   bij de rivier Gangitis te Filippi. Vanwege de rituele wassingen werd er altijd gebeden bij een rivier

Een tweede belangrijke tijdelijke gebedsplaats in Filippi bevond zich op de markt. Op de foto  bovenaan rechts. Men vermoedt dat Paulus hier - bij het marktplein - de lof van God gezongen hebben   in de nacht

In Filippi waren veel vrouwen van Romeinse officieren tot het jodendom overgegaan. Proselyten.Naast de joden waren er nogal wat jodengenoten.

Op de sabbat gingen we de stadspoort uit in de richting van de rivier want we vermoedden dat daar een gebedsplaats was (Hand. 16:40).Een gebedsplaats is een belangrijke Bijbelse plaats. In het Romeinse rijk kon je overal waar geen  synagoge was, een gebedsplaats tegen komen. Archeologisch onderzoek neemt tegenwoordig ook aan, dat Jezus  in Nazaret geen synagoge bezocht heeft zoals wij ons een synagoge voorstellen (Luc. 4: 16). Nazaret was een gehucht met hoogstens 100 inwoners. De inwoners hebben de middelen niet gehad om een synagoge te bouwen. We zullen moeten denken aan een afgebakend terrein in de openlucht.

 

 Ook eerst in Kafarnaum?

Zelfs Kafarnaüm (dat toch veel groter was dan Nazaret), schijnt niet de middelen gehad te hebben een synagoge als gebouw neer te zetten. Een Romeinse centurio, een onderofficier over 100 man, heeft toen met zijn manschappen de eerste stenen synagoge gebouwd. Archeologen willen aantonen dat je dat zelfs kunt zien in Kafarnaüm aan de fundamenten van de eerste synago, die niet zo vakkundig gebouwd schijnt  te zijn. Het woord synagoge betekent oorspronkelijk dan ook plaats van samenkomst Hoe het ook zij, een synagoge was allereerst een gebedsplaats.

Filippi

In Filippi was een dergelijke eenvouige gebedsplaats (Zie Filippi). Paulus en Silas  spraken daar tot de vrouwen die bijeen gekomen warenHet waren vrouwen uit de hogere kringen,Hoogstwaarschijnlijk officiersvrouwen die belangstelling gekregen hadden voor  de godsdienst van Israël. Zij waren "vereerders van God" net zoals Teofilus aan wie Lucas schrijft. Daar ontmoetten ze ook een zekere Lydia, die ook een vereerster van God was. Het Griekse woord vopr gebedslaats (proseuchè) is een technische term voor synagoge. De ligging aan de rivier kan in verband staan met de voorgeschreven rituele wassingen.  Joden en mensen die de God van Israël vereerden, kwamen daar samen om te bidden. Essentieel voor het Joodse geloof is het geloof in de aanspreekbaarheid van God. Spinoza ontkende dat je God kon aanspreken. Dat was voor de joden een vreselijke  zonde. Dan kon je immers ook niet meer bidden tot God. Hoewel de Joden nauwelijks  tucht toepasten, werd Spinoza uit de synagoge geweerd. Een synagoge is in de eerste plaats een gebedsplaats, geen preekplaats of offerplaats. De joden baden staande, met opgeheven handen.” Mijn bee met opgeheven handen klim voor uw heilig aangezicht als offers die des avonds branden”  De joden hebben zich nooit aangesloten bij bestaande gilden of religieuze gezelschappen. Zij bleven en gedroegen zich als een volk