A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Golgota / Vrouwen


 

Marcus 15:41

 

“Deze vrouwen hadden voor Hem gezorgd net als vele andere vrouwen die met Hem meegereisd waren naar Jeruzalem’.

 

Ik vind het verrassend dat het uitgerekend vrouwen zijn geweest die Jezus tot het laatste moment van zijn leven hebben begeleid. Enkelen van haar worden met name  genoemd: Maria van Magadala, Maria de moeder van Jakobus en Joses en Salome.

Toen Jezus in Galilea verbleef, waren deze vrouwen hem gevolgd en hadden ze voor hem gezorgd, net als vele andere vrouwen die met Hem waren meegereisd  naar Jeruzalem.

 

 

 

Maria uit het vissersdorpje Magdala snelt op Jezus toe en roept "Rabboeni!" (Joh.20:16). Met een diepe ontroering voelt Maria zich herkend.

 

Lucas noemt ook nog de naam van Johanna, de vrouw van de rentmeester van Herodes en Susanna (Luc.8:3).Magdala lag vlak bij Tiberias, de residentie van Herodes Antipas. Ik denk dat Herodes vooral via deze vrouwen over het optreden van Jezus gehoord had. Wij weten niet of deze vrouwen en de  vrouwen die Marcus noemt, ooit in, het paleis van Herodes geweest zijn via Johanna, maar er stonden wel veel vrouwen bij het graf op de heuvel Golgota.

Pas nu komen deze vrouwen voor het voetlicht, nu Jezus dood aan het kruis hangt. Nu blijkt  pas dat er bij de grote groep leerlingen ook vrouwen waren. Uitgerekend door vrouwen moet ons verteld worden hoe die laatste uren van Jezus waren. Van de elf leerlingen horen we zo goed als niets. We weten alleen dat Johannes bij het kruis stond. Stond Petrus daar misschien ook met zijn arm om moeder Maria heengeslagen? Ik geloof het niet. De mannen lieten verstek gaan. Informatie over het sterven van Jezus komt hoofdzakelijk van de vrouwen. Enkele vrouwen worden met haar naam genoemd. “Er waren ook vele andere vrouwen die ook Jezus volgden” vertelt Marcus.

 

Via Bet San

 

 

Resten van  de pijlers van een oude brug bij Betsan in de 19 eeuw. Precies op deze plek was in de tijd van Jezus de doorwaadbare plaats over de Jordaan. Als je hier de Jordaan was overgestoken, kon je links verder reizen naar Syrie en Mesopotamie en als je rechts afsloeg kwam je na 2 dagreizen in Jeruzalem.

 

Ik zie die processie van vele vrouwen aan mij voorbij trekken als zij in de schaduw van de imponerende burcht  Bet San de doorwaadbare plaats van de Jordaan oversteken even ten zuiden van het meer van Galilea. Tientallen vrouwen hebben haar bovenkleed opgetrokken en met een gordel vastgebonden. Jezus reist  nu niet via Samaria, maar via het Overjordaanse.  Bij Jericho  passeert Hij met de vele vrouwen die Hem volgen de villa van  de hoge tolbeambte Zacheüs. Zij zien ook de blinde bedelaar zitten.  Reken maar dat zoveel vrouwen op doortocht veel bekijks hadden. Zo iets was in die tijd ongehoord. Vrouwen hoorden thuis te blijven. Maar deze vrouwen speelden een actieve rol in de zorg voor Jezus. Je mag aannemen dat haar zorgzaamheid voor  de hele groep leerlingen  heeft gegolden. Dat zal veel gekost hebben. Wie zou dat betaald hebben?  Inkopen voor het grote gezelschap moesten de vrouwen  in de steden doen, want in de dorpen waren geen winkels. Lucas vertelt ons wie dat allemaal heeft betaald want hij vertelt dat een aantal rijke vrouwen uit eigen middelen Jezus verzorgden.

 

 

 

 

 

Die verzorging van Jezus zal zich ook uitgestrekt hebben tot zijn kleding. Het overkleed van Jezus zal bij velen de aandacht getrokken hebben. De vrouwen zullen er veel voor betaald hebben. Was het een rood opperkleed of een wit? Ook zijn kleding zal in ieder geval gezag uitgestraald hebben.

 

Jezus als HEER

 

De meeste rabbi’s droegen een wit  kleed, maar een rood kleed droegen voorname en deftige mensen. Slavenhouders en grootgrondbezittters bijvoorbeeld. Die werden door de slaven en de kleine pachtboeren ook “Heer” genoemd. Geen wonder dat  Jezus  door de meeste mensen dan ook als Heer werd  aangesproken. Dat vertelt Jezus zelf ook ergens. Jullie noemen mij wel Heer,Heer,en  jullie erkennen mij wel als iemand met groot gezag, maar jullie doen niet wat ik zeg. Het woordje ‘ Heer of Here’ (kurios)was gereserveerd voor de elite, voor mensen die iet te zeggen hadden. Het was zelfs de benaming van God. Hij is eigenlijk de enige Heer. Hij heeft het echt voor het zeggen.

Het moet voor de leerlingen een geweldige ervaring geweest zijn.Ze hoefden geen inkopen te doen, niet voor slaapplaatsen te zorgen. Alles was tiptop georganiseerd door de vrouwen.

 

Meegereisd met Jezus

 

Marcus vertelt dat vele vrouwen met Jezus meereisden. Dat grote groepen mannen en vrouwen met elkaar optrokken gebeurde wel vaker. Families en gezinnen reisden met elkaar tijdens de grote jaarlijkse feesten. Wat mannen en vrouwen  verbond  was de familieband. Maar als die grote groep mannen en vrouwen via het Overjordaanse naar Jeruzalem trekt is het de onvoorstelbaar grote aantrekkingskracht Jezus zelf die een band schept. Met vrouwelijke intuïtie hebben de vrouwen aangevoeld dat deze man uit Nazaret heel anders is dan alle andere rabbi’s. Als ik het goed zie, waren daar twee redenen voor. De eerste reden zal wel geweest zijn dat Jezus met vrouwen omging als volwaardige mensen. Hij sprak met haar en leefde met haar mee.

 

Tweede rangswezens

 

In Jezus ‘ dagen waren de vrouwen niet in tel. Ze waren tweederangs wezens. Een vrouw was een slavin en een sloof van de man. Jezus  daarentegen accepteerde de vrouw als mens. Hij gaf haar het gevoel van eigenwaarde terug. Daarom maakte Jezus zo’n onverwoestbare indruk op vrouwen. Sommigen van haar had Hij verlost en genezen, zoals Maria van Magdala. Er was nog iets anders dat zoveel vrouwen Jezus deed volgen. Dat was zijn persoonsgeheimenis.

 

Persoonsgeheimenis

  

 Die man sprak anders en deed anders dan alle andere rabbi”s. Hij sprak met goddelijk gezag en messiaans bewustzijn. Hij was zo vol begrip en liefde. Tijdens zijn reis naar Jeruzalem zal Hij ook wel uren naar haar geluisterd hebben. Terwijl zij voor de vele, vele tientallen volgelingen de maaltijden gereedmaakten En ’s avond, luisterde Hij aandachtig naar haar verhalen. Hij kon zo goed luisteren. Hij luisterde met zijn hart. En daarom volgden zij Jezus op die lange tocht van Judea naar Galilea, maar ook al voor die tijd.

 

Incognito

 

Bij het graf gebeurt iets heel verrassends. Als ze het graf ingaan, zien ze plotseling een in het wit geklede jongeman zitten. Dat moet natuurlijk Jezus zelf zijn, maar Jezus maakt zich nog niet bekend. Hij wil dat de vrouwen gaan geloven omdat Hij het gezegd heeft. Hij heeft voor de vrouwen een boodschap en een opdracht. De boodschap is:”Hij is hier niet. Hij is opgewekt zoals Hij heeft gezegd” En de taak is:Ga terug en zeg tegen zijn leerlingen en tegen Petrus, dat Jezus is opgewekt (Marc.16). Blijkbaar was bij het graf de veelomvattende dienst van de vrouwen afgelopen. Ze hoeven niets meer te doen. Ze hoeven geen inkopen meer te doen. Ze hoeven geen eten meer klaar te maken.

Ingeschakeld

 

 Het blijkt  wel dat bij het graf van Jezus deze uitgediende vrouwen worden ingeschakeld om de leerlingen en Petrus opnieuw met Jezus te verenigen in het thuisland Galilea. Haar dienen is nog niet afgelopen. Dat Jezus de leerlingen  .zou voorgaan naar Galilea had Hij hen al verteld in een besloten kring van de elf (Matt. 14:28). Uit zichzelf of via derden konden zij  dat nooit weten. De vrouwen waren daar immers niet bij geweest.

Nu verschijnt Jezus incognito aan de vrouwen. Wat de jongeman zegt is daarom een ingebouwd waarmerk van echtheid van dit bericht. Jezus heeft door zijn verschijning aan de vrouwen weer iets gedaan wat niemand in de wereld van de mannen. had verwacht. Hij doorbreekt het verwachtingspatroon van de mensen. Zo doet hij ook consequent in de Bergrede: zalig de armen van geest want voor hun is het koninkrijk van God . Voor de elf en de vrouwen  was elke verwachting verdwenen. Maar dan komt die jongeman met dat totaal onverwachte bericht: Hij is hier niet. Hij is opgewekt.