A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gebedsplaats Hogepriester


 

 Zie vooral  Getsemane, Voorbede 

Zie ook Gebedsplaats Filippi, Gebedsplaats Wraakpsalmen,

De gebedsplaats van de hogepriester in het Heilige der heiligen is een aanwijzing naar de gebedslplaats van Jezus in de hof van Getsemane. Jezus was de hogepriester van het NIeuwe Testament

 Daarna sloeg Jezus zijn ogen op naar de hemel en zei:’Vader, nu is de tijd gekomen, toon nu de grootheid van uw Zoon, dan zal de Zoon uw  grootheid tonen (Joh. 17:1). 

Het ‘Hogepriesterlijk gebed’ van Jezus vinden we in het evangelie naar Johannes, hoofdstuk 17. Dit gebed moeten we zien tegen de achtergrond van de Grote Verzoendag. In het gebed van Jezus vinden wij namelijk de structuur van het ritueel dat  in Lev. 16 beschreven is, weer terug. Zoals de hogepriester verzoening afsmeekte over zichzelf, alle priesters en de hele gemeente van Israël, zo bidt Jezus voor zichzelf, voor de apostelen en tenslotte voor allen die door hun woord in Hem geloven (vers 20).

 

Pascha

 

Dit gebed heeft Jezus uitgesproken vlak voor het Pascha, als Hij op het punt staat het grote offer voor de verzoening van de zijnen te brengen. Wat destijds in riten en rituelen werd uitgebeeld op de Grote Verzoendag, gaat nu in werkelijkheid gebeuren, ja, het wordt zelfs definitief. Nu zullen geen twee geitenbokken voor een zondoffer en een ram voor een brandoffer geofferd meer worden. Jezus biedt nu zichzelf als offer aan. Inmiddels is Hij uitgesproken (einde Joh.16).

 

Afscheidsgesprek

 

 Nu richt Hij zich tot zijn hemelse vader. Nu volgt zijn afscheidsgesprek met zijn Vader onder de open hemel. Zijn leerlingen zitten op gehoorafstand. Volgens joods gebruik slaat Jezus zijn ogen op naar de hemel. Zo deed Jezus ook vlak voor de opwekking van Lazarus. Zo deed Jezus ook vlak voor de genezing van de dove man (Marc. 7:34). Dit zou er op kunnen wijzen dat het gezelschap zich onder de vrije hemel bevond. Bijvoorbeeld in een openruimte van het tempelcomplex. Tijdens de nacht voor het Pascha waren de tempelpoorten geopend. Waarschijnlijk heeft Jezus daar gebruik van gemaakt en is Hij met zijn leerlingen het tempelcomplex binnen gelopen. Daar zocht Hij contact met zijn hemelse Vader. Op deze plaats voelt men de nabijheid van God het meest duidelijk.

 

Geen privé-gebed

 

Jezus’ gebed is geen privé-gebed. Zijn leerlingen luisteren mee. Zij moeten getuigen zijn van het afscheidsgesprek van Jezus met zijn Vader. Het is een uiterst belangrijk ogenblik, want het laatste uur van Jezus heeft geslagen. Nu wordt het grote offer der verzoening gebracht. Stervelingen kunnen nu de dood overleven, want Hij zal ze daardoor in relatie met de eeuwige brengen. Jezus bidt dit gebed  voor ons als de definitieve Hogepriester. Het is een gebed tussen Vader en Zoon, tussen Zender en Gezant. Bidt Hij ook voor zich zelf? Ja. Hij bidt om de heerlijkheid die Hij had voordat de wereld was. Hij vraagt zijn Vader zijn oorspronkelijke glorie terug.

 

Pre-existentie

 

In de NBG vertaling lezen we: “.Verheerlijk  Gij mij met de heerlijkheid  die ik bij u had eer de wereld bestond (Joh.17:5) In de NBV:”Verhef mij nu tot uw majesteit, tot de grootheid die Ik bij u had voordat de wereld bestond.” Hier getuigt Jezus van zijn eeuwig Zoonschap, zijn pre-existentie. Hij was ook heel nauw betrokken bij het scheppingsgebeuren Hij wordt ook wel scheppingsmiddelaar genoemd