A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Golgota / Verzoening


Golgota/verzoening 

 

Op de rotsheuvel Golgota is Jezus gestorven.  

Met behulp van de afbeelding van dit schilderij vertel ik u iets over de betekenis van Golgota.

Ziet u die man met zijn wijsvinger naar de gekruisigde Jezus wijzen?

Het is Johannes de Doper.

 Hij zegt :Kijk, Hij is het lam van God dat de zonde van de wereld weg draagt (Joh.1:29). En ziet u nu ook dat kleine witte lammetje op de voorgrond? De schilder heeft daarmee willen zeggen: die gekruisigde Jezus is het Lam. Dat lam is geslacht. Dat is het offerlam. Dat lam heeft zich zelf geofferd. Hij heeft zijn bloed gegeven. En bloed is in het Oude Testament het beeld van het leven. God heeft zijn leven voor ons gegeven aan het kruis. Het is mij opgevallen dat alle volken waarvan in de Bijbel sprake is, offers brachten om zich met de goden te verzoenen.

Omstanders. Romeinse soldaten maken er een lolletje van. Hoor hij roept om Elia. Hij denkt nog steeds dat hij koning wordt.Jongens, laten we hem nog een slokje wijn geven. Misschien dat ie nog iets zegt

Maar God zegt: dat hoeven jullie helemaal niet te doen, want Ik zal het offer brengen.  God werd mens,de Herder een Lam, de Hogepriester een zondebok. Dat gebeurde aan het kruis op Goede Vrijdag drie dagen voor Pasen. Goede Vrijdag is de Grote Verzoendag (Lev.16). God wees zelf het zondoffer aan. Hij wilde uit liefde voor de mens zelf de zondebok en het offerlam zijn.

 

Boven de dwarsbalk leest u de letters JNRJ: Jesus  Nazarener, Rex Judeaorum (Jezus de Nazarener  koning der Joden). Dat vonden de Romeinse soldaten een mooie grap, een lachertje.  Een koning aan het kruis! Maar zo wilde Jezus Koning zijn. Een koning die de mens met God verzoent. Met de beide Maria’s staan wij aan de linkerkant.  

 

 Christus aan het kruis (Rubens)

 “Want voor alle dingen heb ik u overgegeven, hetgeen ik ook zelf ontvangen heb :Christus is gestorven voor onze zonden naar de Schriften (1 Kor. 15:3) 

Paulus weet dit  niet uit de eerste hand.

Hij moest het van horen zeggen hebben, hij heeft het zo vaak gehoord van de oog-en oorgetuigen en die hadden het zo vaak gehoord van de Meester zelf!

Golgota als de plek van tussen God en mens wekt vandaag bij ons moderne mensen veel verzet op. Jezus heeft vaak verteld dat hij als de Mensenzoon zou moeten lijden en sterven. Zou God op Golgota de commandant zijn geweest van het executiepeloton van zijn eigen zoon?

Spotters denken zo.Dit ‘moeten lijden’  is  daarentegen een ‘moeten’ vanuit de oeverloze liefde van God.

 

Jesus Nazarener Rex Judaeorum. Jezus de Nazarener, koning der Joden

Zijn mededogen met de mensheid was zo groot, dat Hij vanuit zijn oeverloze liefde niet anders kon.

Laten we eens kijken wat de Bijbel zegt. Jezus is niet aan een ziekte overleden, Hij is niet verdronken. Hij is niet opgehangen. Hij is ook niet onthoofd of door rovers vermoord. Hij is aan een kruis gestorven. De straf door kruisiging was in het Romeinse rijk de meest smadelijke straf die je je kon voorstellen. Met het symbool van het kruis was men  in de vroegste christenheid  daarom ook heel omzichtig. Het werd namelijk in verband gebracht met de schandelijke dood van misdadigers. Niet de  lendendoek of de afgewentelde steen, maar het kruis werd het belangrijkste symbool van de christenheid.  

Keerpunt 

  

Kruisafname  

 

Keerpunt in optreden van Jezus is Marcus 8 : 31

Eerst verbiedt Jezus te vertellen dat Hij de Christus is, en even daarna gaat hij vrijuit vertellen dat de Zoon des mensen zal moeten lijden.

“Hij begon hun te leren dat de Mensenzoon veel zou moeten lijden….

Jezus combineert twee messiaanse figuren uit het Oude Testament namelijk

 De Lijdende Knecht des Heren en de Zoon des mensen. (Jes. 53 en Daniel 7)

Dat is het bijzondere in zijn optreden.Jezus wist dat Hij zou sterven; de Schriften moesten vervuld worden’ Zijn sterven was een weloverwogen keus. 

Hier volgt nog een aantekening over

  de betekenis der verzoening

  

  

Verzoening door

   voldoening?

 

De leer van verzoening door voldoening, die er van uit gaat dat voldaan moet worden aan Gods eer is van Anselmus van Canterbury.

Anselmus besefte wel de ernst van de zonde: moedwillige opstand tegen God.

De  leer van Anselmus berustte echter op de feodale structuur van zijn tijd, die verschillende standen omvatte. De hoogste stand was die van de edelen en van de ridders. Ieder moest die standen eerbiedigen. Nu ging Anselmus ervan uit dat  Gods eer gekrenkt was zoals die van een edelman uit zijn tijd. Verzoening door voldoening roept vandaag vaak weer standen op. Het is voor velen vooral te uitsluitend juridisch gedacht. Het juridische denken is in onze tijd veelal vervangen door het relationele denken. Wij zien in onze tijd weer in dat verzoening ook betekent, dat God zelf weer de relatie tussen Hem en ons hersteld heeft. Nu worden in de bijbel verschillende beelden gebruikt om dit weer te geven. Ik zet ze hieronder even op een rijtje. 

Vier beelden

  

  

Beeld van de Tempelhof

 

Beeld van de Slavenmarkt

 

Beeld van het Gerechtshof

 

Beeld van een Vriendenkring

 

1)Beeld van het zoenoffer in  de tempelhof.

 Jezus sterven aan het kruis was een vervulling van al die offers waarvan in het Oude Testament sprake is.

 Bijvoorbeeld als het offerlammetje op het schilderij. Al die duizenden offers wezen heen naar het grote offer dat Jezus eens zou brengen op Golgota.

Gods liefde is niet het gevolg van de verzoening, maar de bron. God staat centraal. God zelf heeft zich vereenzelvigd met onze schuld, ons lijden en onze dood. God wilde geen bloed zien. Integendeel Hij werd mens en gaf zijn bloed

We zullen dus in onze tijd vooral moeten zien, dat het God was die  onze plaats heeft ingenomen. Jezus is onze Bondgenoot en plaatsvervanger

 

2)Beeld van de losprijs op de slavenmarkt

 

 

De oorspronkelijke betekenis van verlossen is  vrijkopen of terugkopen.

Dat kan door een losprijs of door verwerving. Hier komen we dus op de slavenmarkt, waar slaven  vrijgekocht konden worden door een aardige Meester.

 De Zoon des mensen is niet gekomen om zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. (lytron, antilytron).Marcus 10 : 45 . In 1 Cor. 7 : 23 Gij zijt gekocht en betaald.

En nu zijn we een slaaf van Christus. Essentieel bij de losprijs is dat Christus eigendomsrechten heeft. Hij is de Heer. Hand. 20:28: het is de gemeente die God in Christus gekocht heeft met zijn eigen bloed. Eens waren we slaven van de zonde. In 1 Petrus 1: 18 lezen we:Weet dat ge niet met vergankelijke dingen bent vrijgekocht..... 

  

3)Beeld van de rechtvaardiging in het gerechtshof

 Naast de wereld van de tempelhof, slavenmarkt is er het beeld van de gerechtshof.

Sommigen hebben bezwaren tegen de juridische termen. Juridische termen zouden  een uitvinding van Paulus zijn. Maar Jezus zegt van de zondaar (in tegenstelling tot de Farizeeër) dat hij gerechtvaardigd naar huis ging. In de rechtvaardigmaking gaat om een rechtvaardigheidsverklaring volgens de juridische orde. In Rom 8 gaat het immers ook over zekerheid die gegrond is in het juridische. Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen ? God is het die rechtvaardigt, wil zal veroordelen?  

 

4)Beeld van vriendschap en kindschap

 

Een tegenstelling tot verzoening vormt het woord vijandschap. God bewijst zijn liefde jegens ons daarin dat Christus, toen wij nog zondaars waren, voor ons gestorven is.(Rom. 5) Verzoening is vrucht van de rechtvaardiging. Verzoening heeft een verticale en horizontale dimensie. In Efeze 2 spreekt de apostel over die dubbele verzoening. God heeft ons  opgenomen in de nieuwe familie. Nieuwe relaties. Nieuwe familie. Hij heeft ons, hoewel wij dood waren door onze overtredingen, levend gemaakt in Christus. Vijanden worden vrienden. Vreemdelingen huisgenoten.   Dus vier beelden,  namelijk het beeld van

Tempelhof,

Slavenmarkt,

Gerechtshof,

Vriendenkring