A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Golgota / Sluitsteen


 

Rabboeni!!

Ronde sluitsteen van binnen uit bekeken

Wie zal ons de steen  afwentelen (wegrollen) van de ingang van het graf? Maar toen ze opkeken zagen zij dat de steen al afgewenteld was, want hij was zeer groot

 

De sluitsteen van binnenuit bekeken

 Marcus 15: 3 Er was dus een ingang van Jezus’ graf.  Een opening in de rotswand uitgehouwen die je in een soort kleine vestibule bracht. Daarachter bevond zich de ligplaats waarop het  dode lichaam van Jezus was neergelegd. Wij hebben in ons dorp een fraaie toegangspoort op de begraafplaats, maar Het graf van Jezus had een eigen privé ingang. Als je zo’n rotsgraf binnen liep, moest je eerst even bukken en daarna moesten je ogen wennen aan het donker.Het was een rotsgraf. Jezus lag er alleen. Hij lag niet in een doodskist. Zijn dode lichaam was gewikkeld in een kleed ,een lijkwade.

 Heilige graftuin. Het is toch wel zeker dat het lichaam van Jezus onder de Heilige Grafkerk is begraven, ook al lijkt de heilige graftuin nog zo aantrekkelijke verklaring vanwege het doodshoofdkarkater van de heuveltop

.jpg'>

De Heilige Grafkerk

 

Sluitsteen

   Voor de ingang  van het rotsgraf werd een ronde sluitsteen gerold. Hij was soms wel anderhalve meter in doorsnee en kon wel een paar honderd kilo wegen. Vlak vóór  en langs de grafruimte bevond zich een gleuf van ongeveer 25 cm uitgehakt in de rotsgrond. Langs deze richel werd de grote zware steen door  enkele sterke mannen heen geduwd. Die sloot de sterfdag en het graf af. De stilte van de sabbat zonder Jezus brak aan. Met zonsopgang zijn  enkele vrouwen  naar het graf gegaan.

 

In de ondergrondse steden van Cappadocie die in de 5 e en 6e eeuw gegraven zijn werden de gangen ook afgesloten met van die zware sluitstenen, maar nu van binnenuit, zodat je  er van buiten af niet kon inkomen.

 

 

Hij is hier niet, want Hij is opgewekt

 

Specerijen

  Zij hebben specerijen bij zich. (Zie ook Lucas als arts) Die willen ze uitstrijken  over het linnen lijkkleed zodat deze geïmpregneerd blijft met dominante geuren die de doodslucht onderdrukken. Het zalven van het lijk is niet toegestaan aan vrouwen. Daar had trouwens Jozef van Arimatea met zijn vriend Nicodemus al voor gezorgd. De vrouwen dachten bij het kopen van de specerijen vooral aan de overlevenden. Die moeten zo lang mogelijk van de doodslucht gespaard blijven. Door de hitte heeft de ontbinding een snel tempo. Als de vrouwen dichterbij komen realiseren zij zich ineens dat de ruimte van het rotsgraf is afgesloten met een zware sluitsteen. Wellicht  hebben zij gedacht dat het personeel van Jozef al gekomen was.

 

Zalven is totaal iets anders dan balsemen. De Egyptenaren balsemden hun doden. De balsem uit Gilead was in het Midden oosten erg beroemd. Zie Gilead/balsem.

 

Erg vroeg

 Het is nog erg vroeg als ze het graf naderen. Marcus bedoelt niet vroeg in de vierde nachtwake, maar vroeg in de ochtendstond, want hij tekent er bij aan: toen de zon opging. Bij Johannes lezen we echter dat de vrouwen naar het graf gingen terwijl het nog donker was (Joh. 20:1).Het zal wel zo zijn geweest, dat zij op weg gingen toen het nog donker was en dat  toen de zon opkwam, zij bij het graf kwamen. We weten niet of zij een logeeradres hadden in de stad of in Betanië. Dat maakt natuurlijk wel verschil In ieder geval constateren zij tot haar grote verbazing dat de zware sluitsteen al is weggerold. 

Klimmen

 Ik denk dat het pad er heen wat omhoog liep want dat de sluitsteen was weggerold bemerkten de vrouwen pas toen zij omhoog waren geklommen.”Toen zij opzagen, opkeken, (= omhoog keken) zagen ze dat de steen weggerold was”.In feite keek men in  het graf: aan het eind van een soort voorportaal in de eigenlijke grafopening. Wanneer haar ogen aan het schemerduister gewend zijn en zij naar de steen kijken, zien zij alleen de zwarte opening. De steen is weggerold! 

Hij is zelf opgestaan

 Wie zou dat gedaan hebben? Ik denk dat Jezus dat zelf heeft gedaan. Wij belijden toch met de Kerk van alle eeuwen de pre-existentie van Gods Zoon? En dat woordje  pre betekent heus niet alleen vóór  alle dingen uit, maar ook boven alle dingen uit. De Christus heeft voorrang boven al het geschapene. Ik  neem aan dat Gods Zoon zelf is opgestaan en de steen  heeft weggerold in eenheid met God zijn hemelse Vader en God de Heilige Geest. Jezus is opgestaan en Hij is opgewekt. Zijn verrijzenis blijft een mysterie en is net als zijn geboorte  een creatie van Gods Geest. Bij de schepping, de geboorte en de verrijzenis van Jezus was God de Zoon zelf actief en creatief betrokken. Is het u bij Marcus ook opgevallen  dat de vrouwen niet gezien hebben  dat de steen werd weggerold. Marcus schrijft : toen ze aankwamen zagen ze dat de steen afgewenteld was. Dat is dus voltooid verleden tijd en geen tegenwoordige tijd: afgewenteld werd. 

Zaken als getuigen

 Het lege graf en de afgewentelde steen horen bij elkaar. Jezus kon de steen afwentelen omdat Hij het graf leeg achter zich had  gelaten. Zij zijn de stille getuigen van Jezus’ lichamelijke verrijzenis. Rationeel en natuurwetenschappelijk bekeken is er niets gebeurd. Je kunt toch  veilig aannemen – zo zegt men dan -  dat het lichaam is weggehaald en dat enkele sterke jonge mannen de sluitsteen ’s nachts hebben weggerold. Voor ons is die weggerolde sluitsteen een getuigenis. Het schrikbewind van dood en graf is overwonnen. Het graf is immers een verzegeling van de dood. Jezus heeft deze verzegeling verbroken.  

God de Drie-enige in actie

 Jezus is opgestaan uit de doden en uitgegaan uit het graf. “Kom uit” riep zijn Vader. En toen stond Jezus op. Jezus is verrezen door Gods Woord. Het is immers zijn grote Exodus  uit het diensthuis van de dood. Hij is de ware Existentie. Hij is uit de sterfelijkheid, vergankelijkheid en  zondigheid van het menselijk bestaan uitgetreden, uitgetogen met een Glorialichaam als ik het zo mag formuleren. 

Glorialichaam

  Meestal zeggen we dat Jezus is verrezen met een verheerlijkt lichaam. Zijn lichaam heeft nu een dubbele dimensie gekregen. Iets van die dubbelheid worden we gewaar in Jezus’ verschijningen na zijn verrijzenis. Tot  twijfelaar Thomas zegt Hij: ‘raak mij aan’ en tot Maria Magdalena die zich als een klimopplant wil vasthechten aan Jezus, zegt Hij  ‘raak mij niet aan’.Er zijn vele sluitstenen in deze wereld. Maar in het Paasevangelie lezen we dat Jezus zelfs door gesloten deuren heen kan komen, als er mensen in zijn naam bijeen zijn. Het was voor Hem ook niet nodig geweest de sluitsteen eigenhandig weg te rollen, maar Hij heeft het wel gedaan om ons aan het denken te zetten. 

Begrafenis van Jezus

 De hele begrafenis van Jezus vond plaats op initiatief en onder verantwoordelijkheid van senator Jozef van Arimatea (Marc.16:43). Hij is zelf naar Pilatus gegaan om toestemming te krijgen het dode lichaam van Jezus  op te halen en mee te nemen. Hij ‘schonk’ het Jozef. Natuurlijk had Pilatus ook geld kunnen vragen, maar dat deed hij niet. Jozef van Arimatea was het ook die het dode lichaam van Jezus met zijn slaven van het kruis heeft afgenomen. Bovendien is hij degene  die op diezelfde dag – dus nog vóór de sabbat – linnen  zwachtels heeft gekocht en het dode lichaam van Jezus daarin  heeft laten wikkelen. Hoewel Marcus niet apart spreekt over de zalving van Jezus’ lichaam zal Jozef dit zonder twijfel ook gedaan hebben of  hebben laten doen. Zijn collega Nicodémus zal hem hierbij geholpen hebben. Johannes vertelt namelijk dat Nicodémus een mengsel van mirre en aloë meebracht (Joh 19:39).Dat was bij elkaar een enorme hoeveelheid van ongeveer honderd litra, dat is meer dan 30 kilo. Maar balsem zal ook hij niet gebruikt hebben. En de vrouwen? Wat deden die? Hebben die balsem gebruikt? 

De vrouwen

 En toen de sabbat voorbij was, kochten Maria van Magdala en Maria de moeder van Jakobus en Salomé specerijen om Hem te gaan zalven. Het zalven van Jozef van Arimatea was een ander zalven dan het zalven van de vrouwen direct na de sabbat. Beide zalvingen hadden echter niets te maken met balseming. De raadsheer van Arimatea had de leiding en zonder twijfel heeft hij  nog vóór het aanbreken van de sabbat het dode lichaam van Jezus gezalfd met zijn bedienden en daarna in linnen doeken laten wikkelen. Ook hij zal geen balsem gebruikt hebben uit Gilead. Jozef zal de begrafenis van Jezus wel tot in de puntjes verzorgd hebben. Zoals het de gewoonte was in het Midden-Oosten, ging daar nog geen dag over heen. De taak van de vrouwen is met de begrafenis van Jezus eigenlijk  al afgelopen. Deze behandeling wordt in de meeste vertalingen óók zalven genoemd. Maar dit zalven betreft het zalven van de lijkwade in de graftombe, terwijl Jozef van Arimatea het dode lichaam van Jezus zelf gezalfd heeft. De vrouwen kwamen daar niet aan te pas. 

Egypte

 Het balsemen van de lijken in Egypte had natuurlijk alles te maken met de overweldigende aandacht die men had voor de dood en de doden. Had ook alles te maken met magie. Israël mocht zich daarom daar helemaal niet mee bezig houden.    
 o.