A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gebedsplaats Auteurs


 

 

 

Jan Siebeling, auteur van het boek "Knielen op een bed violen' heeft ook geschreven over het bidden. Uit reactie op het neurotisch gedrag van zijn vader is bidden voor hem nu een plaats geven aan de stilte waar het mysterie gebeurt. God is voor hem geen persoonlijk God meer, maar wel verlanrt hij intens er naar God te mogen ervcaren zoals zijn vader God heeft ervaren

 

 

Opgegraven Forum in Filippi. Hier stond de gevangenis waar Paulus en Silas gezongen en gebeden hebben.

 

 

Paulus schreef aan de Filippenzen: Wees in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen met dankzegging bekend worden bij God en de vrede Gods, die ons denken te boven gaat, zal uw harten en gedachten bewaren in Christus Jezus.

Een gebedsplaats kan een plek zijn aan de oever van een rivier (Filippi /gebedsplaats) maar soms is het een bed violen (knielen op een bed violen) Ook de hogepriester bezat een eigen gebedsplaats. Een heel bekende gebedsplaats was het landgoed Getsemané. De wraakpsalmen zijn op gebedsplaatsen gebeden. De vier gebedsplaatsen kunt u terug vinden in het alfabetisch register van Bijbelse  plaatsen, zie Gebedsplaatsen.

 

 

 

Zie ook Filippi gebedsplaats (met foto's) Bidden behoort tot de kern van het geloof, maar het is moeilijk er over e praten.”Bidden mag je doen in de taal van thuis”  schrijft mevr. De Haan; oud-directeur van de Elisabetbode.

 Mevr. de Haan 

Bidden in de taal van thuis. Dat deed Jezus ook:Hij bad aan het kruis niet in de heilige Hebreeuwse tempeltaal, maar in het Aramees:”Eli, Eli, mijn God mijn God, waarom hebt u Mij verlaten?” Bidden doe je in de taal van thuis. Ik vind dit een prachtige zin. Ze schreef ook:”Een Veluwse vrouw  vertelde me eens dat ze bijvoorbeeld bad als ze het kind de borst gaf:”Zo proat ik met God ‘de heule dag henne’ –Zo praat k met God de hele dag door. Ze kende geen speciale gebedsplaatsen gebedstijden. Mevr. De Haan maakte zelf ook eens een gedichtje:”Zijn vrede daalt in onze zielen en maakt ons van verwachting stil. De kamervloer wordt tempelplein en onze stil gevouwen handen raken beschroomd de hemelwanden. Dat God ons zo nabij kan zijn”. De indringendste gebeden zijn kort: in de psalmen O God, wees mij nabij, verlos ons..

 De filosoof  

De filosoof Renée van Woudenberg schreef eens:”Als we bidden, gebeurt er iets met ons zelf. Bidden is nooit vrijblijvend. Bidden is inderdaad praten met God, maar het is geen praten van één zijde. Hij luistert intens en Hij antwoordt ook nog. Hij reageert op ons gebed. Hij komt naar ons toe, maar hoe Hij antwoordt is moeilijk  te zeggen.

·        Het leven is één groot gesprek met God. God  spreekt tot ons en plaatst ons in allerlei situaties en wij reageren daarop.

·       

Thomas van Aquino;

·         

·        ”Doe in de duisternis van mijn verstand een straal vanuw klaarheid neerdalen. En neem van mij de tweevoudige duisternis waarin ik geboren ben.die van de zonde en van de onwetendheid. Geef mij een scherp verstand, een goed geheugen en een ordelijk en soepel begrip en een fijnzinnig oordeel en een groot gemak om mij uit te drukken”

·         In ons werk zijn we steeds bezig te antwoorden wat God van ons vraagt.Ook niet-gelovigen zijn in fgesprek met God, al is dit zeker geen expliciet gebed.


  •  Jan Siebeling 

De bekende auteur van het boek “Knielen op een bed violen”, moet bij het woord ‘bidden’ onmiddellijk aan zijn vader denken.”Het beeld van mijn vader?: biddend. Hij stond altijd vroeg op, rond een uur of vijf. Ik iets later en dan trof ik hem altijd aan in de keuken, biddend voor een stoel, woorden prevelend, met zijn hoofd schuddend omhoog gericht en zijn handen gevouwen. Zo zat hij een kwartier lang. Als kind leek het een eeuwigheid. Het was alsof hij rechtstreeks met God sprak.” Jan Siebeling kan niet meer bidden zoals zijn vader. Af en toe gaat hij in de kamer zitten waar hij zijn boeken schrijft..Dan word ik stil en kom tot inkeer. Dat is ook een vorm van bidden. In de stilte gebeurt volgens hem het mysterie. Deze vorm van gebed is volgens hem een reactie op het neurotisch gedrag van zijn vader en ook van hemzelf. Diep in zijn hart hoopt hij nog eens een Godservaring te mogen hebben als zijn vader.  “Een aantal jaren geleden heb ik in het oudste kerkje van Parijs een bijzondere ervaring gehad. Ik zat in een kerkbank in stilte om me heen te kijken. Op een van de pilaren zag ik een mooie spreuk:Le moment du suspence est un moment absolut, ou se pas le mystére, maar een verborgen mysterie. In een moment vanstilte kan het mysterie plaatsvinden."

 

Jesaja

  

God moeten we ons niet voorstellen als een God die alleen maar heel hoog in de hemel woont en troont. God woont op twee adressen lezen we in de Bijbel: “In de Hoge en in het Verhevene woon ik en bij de gebrokene en verslagene van geest” (Jes.57:14 NBG).

God is ook niet enkelvoudig zoals de moslims van Allah belijden. Hij is meervoudig. Al in het Oude Testament maakt God zich bekend in verschillende gestalten: in een mensengestalte en in de zogenoemde ‘Engel des Heren’. Als we bidden worden we ingeleid en opgenomen in een drievoudige gemeenschap van Vader, Zoon en Heilige Geest.